Categoria: Știri

Părtășia cu frații noștri în locașurile de închinare

Stimați frați, Suntem mul­țu­mi­tori lui Dumnezeu pen­tru gri­ja per­ma­nen­tă pe care o are față de noi, chiar dacă nu întot­dea­u­na înțe­le­gem pla­nu­ri­le Sale și moti­vul pen­tru care îngă­du­ie să vină anu­mi­te cir­cum­stan­țe în vie­ți­le noastre.…

Dragi frați și surori, Fie ca pacea lui Dumnezeu să fie cu voi în acest timp! Dorim să vă salut cu acest ver­set din Psalmul 96: „O, cân­tă Domnului o cân­ta­re nouă: cân­tă Domnului, pe…

Anunț privitor la programul Conferințelor Spirituale

Iubiți frați, În data de 30 ianu­a­rie 2020 am publi­cat calen­da­rul orga­ni­ză­rii adu­nă­ri­lor spi­ri­tu­a­le și de dele­gați din fie­ca­re Conferință a Uniunii noas­tre. Acum dato­ri­tă situ­a­ți­ei în care ne aflăm, ca urma­re a pan­de­mi­ei cu care…

Tabăra de tineret anulată

Dragi tineri, frați și pri­e­te­ni, având în vede­re situ­a­ția de cri­ză cu care se con­frun­tă și țara noas­tră ca urma­re a pan­de­mi­ei cât și a regu­li­lor impu­se de auto­ri­tăți în legă­tu­ră cu aceas­ta, dorim să vă…