Știri

Sesiunea de Delegați a Conferinței Generale — Ziua întâia

    Comitetul Temporar de Știri — 4 sep­tem­brie 2019 Un rezu­mat al acti­vi­tă­ţi­lor pri­mei zile a celei de‑a 23‑a Sesiuni de dele­ga­ţi a Conferinţei Generale, ţinu­tă la Itu, Brazilia Sesiunea de Delegaţi a Conferinţei Generale 2019 –…

Nevoia de reformă a educaţiei

Iubiţi fra­ţi din întrea­ga lume, Calde salu­tări cre­ş­ti­ne cu urmă­toa­re­le cuvin­te  inspi­ra­te: „Învaţă pe copil calea pe care tre­bu­ie să mear­gă, şi când va îmbă­trâni, nu se va aba­te de la ea” (Proverbele 22:6).…

PROIECT MISIONAR PENTRU CURTEA DE ARGEȘ  

Prin Departamentul Misionar, Departamentul de Tineret și Conferința Oltenia, Dumnezeu face urmă­toa­rea invi­ta­ție: „Du-te astăzi și lucrea­ză în via Mea” PROIECT MISIONAR PENTRU CURTEA DE ARGEȘ             În acest timp,…

“Ecouri din Paradis – Ediția a III‑a”

“Ecouri din Paradis – Ediția a III‑a” – Școala muzi­ca­lă inter­națio­na­lă de vară         În toa­tă Scriptura muzi­ca joa­că un rol impor­tant în via­ța spi­ri­tu­a­lă a popo­ru­lui lui Dumnezeu. De la imnul tri­um­fal…

Apel umanitar

Să nu obo­sim în face­rea bine­lui …[şi] cât avem pri­lej, să facem bine la toţi, şi mai ales fra­ţi­lor în cre­dinţă. Galateni 6:9, 10. Călăuziţi de acest îndemn ne adre­săm vouă, iubiți frați, surori…