Întrunire de tineret 23–26 februarie

Întrunire de tine­ret 23–26 febru­a­rie 2017

Băile Tușnad

 

Dragi tineri! Prin harul Domnului, avem bucu­ria de a vă invi­ta la o Întrunire de tine­ret ‚ce va avea loc la Băile Tușnad, în peri­oa­da 23–26 febru­a­rie 2017.

Genericul întru­ni­rii: „Gânduri care te pun pe gân­duri”

„Căci Eu ştiu gân­du­ri­le, pe care le am cu pri­vi­re la voi, zice Domnul, gân­duri de pace şi nu de neno­ro­ci­re, ca să vă dau un vii­tor şi o nădej­de.” Ieremia 29.11

 

Cazarea se va face la Complexul Rupi(Transilvania), din Băile Tușnad, în came­re de 2, 4, 6, 8 came­re .

Mâncarea pe cont pro­priu.

Prețul cază­rii: 125 lei toa­tă perioada/persoană(de joi sea­ra până dumi­ni­că)

85 lei/persoană(de vineri până dumi­ni­că)

Data limi­tă de înscri­eri este 20 febru­a­rie 2017 (locuri limi­ta­te).

Înscrierile se fac la Rădoiaș Cristian-0727300723 sau Marian Pârțac-0765254508

 

De reți­nut: Vă rugăm să scri­eți pe un bilet între­bă­ri­le care vă frămân­tă, și încă nu ați găsit răspuns(o să le pre­dați vineri sea­ra). O să avem momen­te spe­ci­a­le pen­tru a găsi răspuns(în limi­ta cât se poa­te da răs­puns).

Nu uitați Biblia aca­să, chiar dacă o aveți și elec­tro­nic ( dorim ca tele­foa­ne­le să fie folo­si­te foar­te puțin).

Să ne rugăm pen­tru buna des­fă­șu­ra­re a întru­ni­rii.

Știm că aveți pri­e­te­ni, dea­ce­ea puteți să‑i invi­tați la aceas­tă întru­ni­re.

Dacă doriți să par­ti­ci­pați, și nu aveți posi­bi­li­ta­te finan­ci­a­ră, vă rugăm să ne con­tac­tați.

Pentru cei care vor veni vineri, îi rugăm să ajun­gă îna­in­te de apus.

Dacă este cine­va care se gân­deș­te să vină doar la pro­gra­me­le din sabat , îl rugăm să se înscrie și să par­ti­ci­pe la întrea­ga întru­ni­re.

Cei care aveți instru­men­te muzi­ca­le, vă rugăm să le luați cu voi(au caza­rea gra­tu­it)

Să nu‑l lăsăm pe Isus aca­să!

Doresc ca pur­ta­rea noas­tră pe dura­ta întru­ni­rii, să fie creș­ti­neas­că.

!!!   Complexul Rupi se află la ieși­rea din Băile Tușnad, spre Tușnad, pe par­tea stân­gă . Înainte să ajun­geți la pen­siu­nea MAYA , faceți stîn­ga pe stra­dă și la capă­tul stră­zii ajun­geți la des­ti­na­ție.

Cazarea se va face între ore­le 15.00–17.30 joi și vineri, iar pro­gra­me­le vor fi la ore­le 18.00.

Ziua de vineri este dedi­ca­tă misiu­nii de a împăr­ții Cuvîntul vie­ții altor oameni. Vă invi­tăm să veniți pen­tru a spu­ne și celor­lalți des­pre Mantuitorul nos­tru !

„Acum e tim­pul să se dea ulti­ma aver­ti­za­re. În pre­zen­ta­rea ade­vă­ru­lui pen­tru tim­pul de faţă este o pute­re spe­cia­lă; dar câtă vre­me va mai dăi­nui? Numai un scurt timp.” Vol 6.

Suntem la dis­po­zi­ția voas­tră pen­tru între­bări și suges­tii , pen­tru o bună des­fă­șu­ra­re a pro­gra­me­lor.

Vă aștep­tăm cu drag!

Programul Taberei de Tineret

24–26 febru­a­rie 2017-Băile Tușnad

„Gânduri care te pun pe gân­duri”

„Căci Eu ştiu gân­du­ri­le, pe care le am cu pri­vi­re la voi, zice Domnul, gân­duri de pace şi nu de neno­ro­ci­re, ca să vă dau un vii­tor şi o nădej­de.” Ieremia 29.11

Program-joi

15.00–17.30     Cazare

18.00               Cina

19.00               Deschiderea întru­ni­rii. Studiu des­pre misiu­ne. Momente de lau­dă și rugă­ciu­ne

22.00               Stingerea

Program-Vineri

08.15             Altarul de dimi­nea­ță

08.30             Micul dejun

10.00–15.00   Acțiune misio­na­ră

15.00–17.30   Cazare, repar­ti­za­rea pe came­re

18.00             Deschiderea saba­tu­lui. Cuvânt de bun venit

18.30–19.30   Cina

19.30–21.00   Prezentare                      

                       Răspunsuri la între­bări

                       Momente de rugă­ciu­ne și lau­dă

23:00             Stingerea

 

Program-Sâmbătă

08.15–8.30     Altarul de dimi­nea­ță

8.30               Micul dejun

9.00–9.25       Momente de lau­dă și rugă­ciu­ne

9.30–10.40     Școala de Sabat

11.00–12.30   Prezentare-

13.00–16.00   Prânzul și timp de recre­e­re

16.00–18.00   Program de lau­dă. Încheierea saba­tu­lui

19.00             Cina

                     Plimbare, diver­se acti­vi­tăți

23.00             Stingerea

 

Program-Duminică

 

08.00–09.00     Altarul de dimi­nea­ță

                       Concluzii

09.00–10.00     Micul dejun                

10.00               Recreere(la zăpa­dă dacă este, cu sania sau skiuri ) sau alte locuri turis­ti­ce de vizi­tat.

 

!! Dorim ca pre­zen­ța lui Isus să fie în mij­lo­cul nos­tru iar noi să ne com­por­tăm ca fii ai Săi.!!