Ecouri din Paradis — școală muzicală de vară

Ecouri din Paradis pg 1 RO A4

Dragi tineri, pri­e­te­ni și frați în Domnul, Îi mul­țu­mim Aceluia care ne‑a spri­ji­nit cu bra­țul Lui puter­nic până în pre­zent. Suntem bucu­roși să vedem cum făgă­du­in­țe­le lui Dumnezeu se împli­nesc față de noi an de an. De ace­ea ne ală­tu­răm psal­mis­tu­lui și spu­nem:

Îmi puse­sem nădej­dea în Domnul, și El S‑a ple­cat spre mine, mi‑a ascul­tat stri­gă­te­le. M‑a scos din groa­pa piei­rii, din fun­dul mocir­lei; mi‑a pus picioa­re­le pe stân­că și mi‑a întă­rit pașii. Mi‑a pus în gură o cân­ta­re nouă, o lau­dă pen­tru Dumnezeul nos­tru. Mulți au văzut lucrul aces­ta, s‑au temut, și s‑au încre­zut în Domnul. (Ps.40:1–3)

Pentru că și noi dorim să învă­țăm o cân­ta­re nouă și să avem momen­te de lau­dă la adre­sa lui Dumnezeu, vă invi­tăm căl­du­ros, timp de o săp­tămâ­nă, la „Școala muzi­ca­lă de vară”, eve­ni­ment ce se va des­fă­șu­ra sub gene­ri­cul “Ecouri din Paradis” la cam­pu­sul nos­tru din Porumbacu în peri­oa­da 15–21 August 2016.

La acest eve­ni­ment, vor fi ală­tu­ri de noi și mem­brii comi­te­tu­lui depar­ta­men­tu­lui de muzi­că al CG. Împreună, vă invi­tăm pe toți instru­men­tiș­tii și coriș­tii, cu sco­pul de a for­ma o orches­tră și un cor ce vor fi con­du­se de fr Isaac Terceros. La fina­lul săp­tămâ­nii (de Vineri până Duminică), ne vom muta cu toții la o altă loca­ție pen­tru sus­ți­ne­rea unei audi­ții publi­ce. La acest pro­gram vor avea posi­bi­li­ta­tea să par­ti­ci­pe în pri­mul rând corul și orches­tra for­ma­tă la Porumbacu dar și alte gru­puri și ansam­ble muzi­ca­le care se vor anun­ța din timp. Audiția publi­că se va des­fă­șu­ra în Stupini lân­gă ora­șul Brașov la o dis­tan­ță de apro­xi­ma­tiv 100km față de Porumbacu.

Pentru toți acei care vor să par­ti­ci­pe, avem rugă­min­tea să com­ple­tați in cel mai scurt timp posi­bil, dar nu mai târ­ziu de 10 August, cele două for­mu­la­re.

De ase­me­nea, pen­tru cei care vor să par­ti­ci­pe doar la ulti­ma par­te a întru­ni­rii și au dorin­ța să fie incluși în pro­gram tre­bu­ie să com­ple­te­ze și să tri­mi­tă for­mu­la­re­le din timp.

În ceea ce pri­veș­te par­tea finan­ci­a­ră, cos­tu­ri­le sunt urmă­toa­re­le:

  • Pentru peri­oa­da petre­cu­tă la Porumbacu ( 15–19 August) – 230 RON (aprox. 50 EUR)
  • Pentru peri­oa­da petre­cu­tă la Stupini (19–21 August) – 130 RON (aprox. 30 EUR)

Preţul cază­rii şi al mesei este 360 RON(80 EUR)/persoană/toată peri­oa­da, iar pen­tru o mai bună ges­tio­na­re a ches­tiu­ni­lor admi­nis­tra­ti­ve, orga­ni­za­to­rii tabe­rei vă reco­man­dă să achi­tați banii în felul urmă­tor:

  • 100 RON îi veţi depu­ne când inten­tio­nati să faceți rezer­va­rea în urmă­toa­re­le con­turi ban­ca­re: RO64RZBR0000060014716 Barbu Corneliu
  • Restul de 260 RON, sau în func­ție de numă­rul de zile rezer­va­te, îi veţi achi­ta la sosi­rea lata­bă­ră.

În situ­a­ția în care se vor ocu­pa toa­te locu­ri­le dis­po­ni­bi­le din Stupini vom fi nevo­iți să nego­ci­em pre­țuri cu pro­pri­e­ta­rii unor pen­siuni din zonă, de ace­ea avem rugă­min­tea ca înscri­e­ri­le să se facă în cel mai scurt timp.

Pentru deta­lii supli­men­ta­re vă stăm ori­când la dis­po­zi­ție

Demis Oz : +40733007570

Corneliu Barbu : +40722388365

Dumnezeu să vă bine­cu­vin­te­ze pe toți.

Departamentul de muzi­că al AZSMR România.

 

Fii la curent cu informația actualizată pe pagina dedicată acestui eveniment.

Vezi PROGRAMUL detaliat aici.

This information is available in english, too.