Săptămâna Internațională de Rugăciune — Fericita noastră Speranță

Eli Tenorio

Alătură-te nouă pen­tru o săp­tămâ­nă spe­cia­lă de rugă­ciu­ne între 21–30 august 2020

Fericita noas­tră speranţă

21–30 August 2020

Dragă fami­lie a Mișcării de Reformă din întrea­ga lume,

Fie ca pacea Domnului nos­tru Isus Hristos să fie cu fie­ca­re din­tre voi și fami­li­i­le voastre.

Dacă popo­rul Meu, pes­te care este che­mat Numele Meu, se va smeri, se va ruga și va cău­ta Fața Mea, și se va aba­te de la căi­le lui rele, îl voi ascul­ta din ceruri, îi voi ier­ta păca­tul și‑i voi tămă­dui țara. (2 Cronici 7:14)

Prin aceas­tă scri­soa­re invi­tăm toa­te bise­ri­ci­le noas­tre să ni se ală­tu­re pen­tru o săp­tămâ­nă spe­cia­lă de rugă­ciu­ne, care va avea loc în peri­oa­da 21–30 august 2020, cu tema „Speranța noas­tră binecuvântată”.

Trăim în vre­muri peri­cu­loa­se și, potri­vit pro­fe­ți­ei, mai mul­te neca­zuri urmea­ză să vină asu­pra aces­tei lumi. Știm că bise­ri­ca va fi afec­ta­tă de neli­ni­ş­tea care va veni.

Să știi că în zile­le din urmă vor fi vre­muri gre­le. (2 Timotei 3:1)

Unii din­tre fra­ții noș­tri sunt bol­navi, iar alții au murit recent; călă­to­ri­i­le pen­tru lucra­re misio­na­ră au fost împie­di­ca­te, adu­nă­ri­le bise­ri­cii sunt limi­ta­te în une­le locuri și inter­zi­se în altele.

Prin urma­re, urmând exem­plul bise­ri­cii lui Dumnezeu în tre­cut când se con­frun­ta cu vre­muri difi­ci­le, vrem să ne unim în oca­zii spe­ci­a­le de rugă­ciu­ne, să inter­ve­nim pen­tru cei bol­navi și îndoliaţi.

Este tim­pul să cău­tăm, din toa­tă ini­ma noas­tră, Sursa pute­rii noas­tre ca să putem fi umpluți de Duhul Sfânt, ast­fel încât în mij­lo­cul încer­că­ri­lor și neca­zu­ri­lor să putem con­ti­nua „aștep­tând feri­ci­ta noas­tră nădej­de și ară­ta­rea sla­vei mare­lui nos­tru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos. (Tit 2:13)

Trebuie ca Duhul Sfânt să ne rea­min­teas­că fap­tul că, în ciu­da tutu­ror ata­cu­ri­lor ina­mi­cu­lui împo­tri­va bise­ri­ca lui Dumnezeu, nu tre­bu­ie să ne temem de nimic, întru­cât Dumnezeu are con­tro­lul asu­pra lucrurilor:

„Nu avem de ce să ne temem pen­tru vii­tor, cu excep­ția fap­tu­lui că vom uita modul în care ne‑a con­dus Domnul, și învă­ță­tu­ri­le Lui din isto­ria noas­tră tre­cu­tă” , Schiţe din via­ţa mea, p. 196.

Domnul este scă­pa­rea celui asu­prit, un refu­giu în vre­me de necaz”. (Psalmii 9:9 engl.KJV)

Ca mate­ri­al aju­tă­tor pen­tru bise­rici în aceas­tă săp­tămâ­nă spe­cia­lă de rugă­ciu­ne, înre­gis­trăm șap­te pre­dici în engle­ză cu urmă­toa­re­le subiec­te pre­zen­ta­te de urmă­to­rii vorbitori:

Speranța în timp de cri­ză și nedrep­ta­te — Fratele David Zic (Departamentul de Educație)

Vineri, 21 august,

Speranța noas­tră de mân­tu­i­re — Fratele Davi P. Silva (Departamentul Școlii de Sabat)

Sabat, 22 august,

Familia: un far al spe­ran­ței — fra­te­le Rolly Dumaguit (Departamentul de familie)

Duminică, 23 august,

Tineretul: Speranță pen­tru vii­tor — Fratele Adrian Finaru (Departamentul de Tineret)

Miercuri, 26 august,

Hristos, sin­gu­ra noas­tră spe­ran­ță — Fratele Liviu Tudoroiu (Secretar CG)

Vineri, 28 august,

Fericita noas­tră spe­ran­ță — Fratele Eli Tenorio (Președintele CG)

Sabat, 29 august,)

În locu­ri­le cerești — Fratele Peter Lausevic (Secretar regio­nal al America de Nord)

Duminică, 30 august,

Aceste pre­dici vor fi trans­mi­se pe YouTube la date­le spe­ci­fi­ca­te mai sus. De ase­me­nea, vor fi ofe­ri­te ca mate­ri­al aju­tă­tor pen­tru bise­rici, ast­fel încât fra­ții care se pot întâl­ni în bise­ri­că să poa­tă vizio­na aces­te vide­o­cli­puri împre­u­nă, iar bise­ri­ci­le care nu sunt în sta­re să se întâl­neas­că își pot încu­ra­ja mem­brii să vizio­ne­ze aces­te vide­o­cli­puri pe lin­ku­ri­le pe care le vom face dis­po­ni­bi­le în curând sau să trans­mi­tă curând aces­te pre­dici prin inter­me­di­ul mass-media loca­lă sau prin ori­ce plat­for­mă pe care o folo­sesc pen­tru a se întâl­ni online.

Cu toa­te aces­tea, bise­ri­ci­le se pot simți libe­re să aibă și pro­prii lor vor­bi­tori. Important este că fie­ca­re bise­ri­că să găseas­că o cale de a ne întâl­ni în per­soa­nă sau onli­ne și că toți să fim uniți în rugă­ciu­ne în aces­te zile căutându‑L pe Domnul într-un mod special.

Dacă bise­ri­ca dvs. a pla­ni­fi­cat deja un alt eve­ni­ment pen­tru aceas­tă peri­oa­dă, vă încu­ra­jăm în con­ti­nu­a­re să vă ală­tu­rați nouă în rugă­ciu­ne, chiar dacă subiec­te­le întâl­ni­ri­lor dvs. dife­ră de cele pro­pu­se pen­tru Săptămâna Rugăciunii.

Fie ca Dumnezeu să con­ti­nue să vă aibă în pază pe dum­ne­a­voas­tră și pe cei dragi.

Fie ca nume­le lui Dumnezeu să fie pro­slă­vit și popo­rul Său să fie binecuvântat.

Fratele tău în Fericita Speranță,

Eli Tenorio, pre­șe­din­te­le CG,

În nume­le Consiliului Conferinței Generale