Sănătate prin somn, odihnă și relaxare

Sănătate prin somn, odih­nă și rela­xa­re — Seminar sus­ți­nut în cadrul clu­bu­lui de sănă­ta­te orga­ni­zat la Palatul Brukenthal din Avrig în 7 febru­a­rie 2014.
Prezintă: Viorica Truța

Sinopsis:

Sănătate prin somn, odihnă și relaxare

Seminar de sănătate prin somn, odihnă și relaxare

„Somnul este che­ia sănă­tă­ții opti­me și ar tre­bui să fie con­si­de­rat la fel de esen­ți­al pen­tru un stil de via­ță sănă­tos, cum sunt exer­ci­ți­i­le fizi­ce și nutri­ția.” Archives of Internal Medicine

Lipsa unui somn adec­vat poa­te duce la con­se­cin­țe rele pen­tru cre­ier și corp, creș­te inci­den­ța boli­lor și chiar a mor­ta­li­tă­ții. Pentru ca orga­nis­mul nos­tru să aibă o func­țio­na­re opti­mă, tre­bu­ie să dăm min­ții și tru­pu­lui posi­bi­li­ta­tea de a pro­fi­ta de efec­te­le rege­ne­ran­te ale unui somn regulat.

Deprivarea cro­ni­că de somn poa­te gră­bi debu­tul dia­be­tu­lui, poa­te creș­te seve­ri­ta­tea aces­tu­ia, a hiper­ten­siu­nii arte­ri­a­le și a obe­zi­tă­ții. Lipsa de somn este aso­ci­a­tă și cu ris­cul de boli car­d­ia­ce coro­na­rie­ne, cu apa­ri­ția depre­si­ei, cu scă­de­rea memo­ri­ei și a pute­rii de învă­ța­re. Pierderea a trei ore de somn în fie­ca­re noap­te, poa­te redu­ce la jumă­ta­te efi­cien­ța sis­te­mu­lui imunitar.

„Ființele uma­ne sunt alcă­tu­i­te pen­tru a fi cre­a­turi diur­ne. Este ceva puter­nic înră­dă­ci­nat în cir­cu­i­te­le noas­tre. Când încerci să schim­bi ciclul somn – veghe, este ca și când ai avea o sim­fo­nie cu doi diri­jori, fie­ca­re din­tre ei bătând o altă măsu­ră. Somnul tre­bu­ie tra­tat ca pe ceva pre­ți­os și fra­gil.” Dr. Timothy H. Monk

„Mersul devre­me la cul­ca­re și tre­zi­rea devre­me îl fac pe om sănă­tos, bogat și înțe­lept.” Benjamin Franklin

Culcat devre­me, scu­lat devre­me! Care este răs­pla­ta celui mati­nal? Sculatul devre­me dimi­nea­ța și regu­la­ri­ta­tea som­nu­lui duce la obi­ce­iuri sănă­toa­se în ali­men­ta­ție, mic dejun con­sis­tent, mai puți­ne gus­tări lua­te ana­po­da, creș­te efi­cien­ța sis­te­mu­lui imu­ni­tar, aju­tă în lup­ta împo­tri­va răce­li­lor, sca­de stre­sul și ame­li­o­rea­ză capa­ci­ta­tea intelectuală.

Doctorul Monk sus­ți­ne că toți oame­nii sunt pro­gra­mați să mear­gă la cul­ca­re după ce se întu­ne­că. Acesta este modul în care putem ridi­ca la cel mai îna­lt nivel sănă­ta­tea noas­tră. Însă, în func­ție de edu­ca­ția pe care ne-am făcut‑o, unii din­tre noi sun­tem „cio­câr­lii”, iar alții ne auto­in­ti­tu­lăm bufnițe”.

Studiile au dove­dit că „cio­câr­li­i­le” sunt oameni mati­nali, își încep ziua devre­me, pe par­cur­sul zilei nu se simt exte­nu­ați, nu fac gre­șeli la locul de mun­că, sunt ener­gici și plini de via­ță. Seara, nu au nevo­ie de somni­fe­re și som­nul le este bun. „Bufnițele”, sunt exact opu­sul. Vestea bună este că, obi­ce­iul som­nu­lui se poa­te edu­ca. Încet, cu răb­da­re, în pași mici, ne putem corec­ta pri­o­ri­tă­ți­le, pro­gra­mul de sea­ră, ora de cul­ca­re, cali­ta­tea som­nu­lui și, mai apoi, ora de trezire.

Suntem cre­ați ca fiin­țe libe­re, avem capa­ci­ta­tea să ale­gem dacă vrem să fim feri­ciți sau nu, avem pute­rea să gân­dim, să luăm deci­zii și să ne tra­săm coor­do­na­te­le de sănă­ta­te. Dacă dorim, putem face din ore­le de somn un tra­ta­ment capa­bil să ne aju­te enorm în ori­ce boa­lă, mai ales în cele cronice.

Doctorul Theodor Stokmann și doc­to­rul Georg Alfred Tienes, căro­ra li s‑a aso­ci­at și doc­to­rul Jean Palaiseul, au dove­dit, pe dife­ri­te loturi de bol­navi tra­tați, efi­cien­ța în vin­de­ca­re a celor ce se cul­cau la ora 7 sea­ra. Un exem­plu: un lot de sufe­rinzi de sto­mac și de ficat, a pri­mit ace­lași tra­ta­ment medi­ca­men­tos. Unora din­tre ei li s‑a cerut să se cul­ce la ora 7 sea­ra și după 15 zile nu mai aveau nici o sufe­rin­ță, în timp ce bol­na­vii din gru­pul celă­lalt, care nu s‑au cul­cat devre­me, nu au înre­gis­trat decât sla­be ate­nu­ări ale simp­to­me­lor lor.

Culcatul devre­me s‑a dove­dit vin­de­că­tor în afec­țiuni ale sto­ma­cu­lui, ale intes­ti­ne­lor, ale sis­te­mu­lui ner­vos, în tul­bu­rări car­d­ia­ce rebe­le. Celor neîn­cre­ză­tori, le rămâ­ne doar expe­ri­men­ta­rea personală.

Tinerii care dobân­desc obi­ce­iul cul­ca­tu­lui devre­me încă din ado­les­cen­ță, se simt mult mai bine, sunt mai puțin mar­cați de obo­sea­la stu­di­i­lor și mai rezis­tenți la boli. Adulții care devin adepți ai cul­ca­tu­lui devre­me sunt orga­ni­zați, sănă­toși, bine dis­puși și efi­cienți. Vârstnicii care aleg să se cul­ce la ore tim­pu­rii de sea­ră, își păs­trea­ză memo­ria, agi­li­ta­tea în miș­cări, buna dis­po­zi­ție și bucu­ria de a trăi.

Condițiile unui somn bun:

 • Între masa de sea­ră și ora de cul­ca­re să trea­că minim două ore
 • Evitarea alco­o­lu­lui și a cofeinei
 • Masa de sea­ră să fie alcă­tu­i­tă din­tr-un meniu sim­plu, sănă­tos, ușor digerabil
 • O plim­ba­re rela­xan­tă, de 20- 30 minute
 • Aerisirea came­rei de culcare
 • Patul să aibă o oare­ca­re duri­ta­te, len­je­ria să fie cura­tă și mereu bine aerisită
 • Relaxarea dina­in­tea som­nu­lui (un ceai, o baie cal­dă la picioa­re, o audi­ție muzi­ca­lă, o lec­tu­ră, etc.)
 • Se vor evi­ta hai­ne­le de noap­te din mate­ri­al sintetic
 • Visele. Evitarea vise­lor neplă­cu­te, printr‑o dis­ci­pli­nă sănă­toa­să de via­ță, pe plan fizic și psihic.
 • Dobândirea liniș­tii inte­ri­oa­re, pe plan spiritual.

Ceai pen­tru rela­xa­rea pre­mer­gă­toa­re somnului:

 • Ciuboțica cucu­lui — 50 g
 • Levănțică – 25g
 • Hamei – 15 g
 • Sunătoare – 10g
 • Valeriană – 5g

O lin­gu­ri­ță din acest ames­tec se infu­zea­ză 3 minu­te în 250 ml apă clo­co­ti­tă, se stre­coa­ră. Se bea cald, cu înghi­ți­turi rare, îna­in­te de cul­ca­re, sau, la nevo­ie. Se poa­te îndulci cu miere.

Sfat biblic pen­tru un somn liniștit:

„Să nu apu­nă soa­re­le pes­te mânia voas­tră”. Efeseni 4.26