Protecția familiei creștine

Protecția fami­li­ei creștine
Seria: Conferință de fami­lie – ce a avut loc la Campus AZS-MR Porumbacu, între 1–4 ianu­a­rie 2015.
Prezintă: Neluțu Bogdan

Sinopsis:

Protecția familiei creștine

Protecția familiei creștine

„Când zideşti o casă nouă, să-ţi faci un păli­mar împre­ju­rul aco­pe­ri­şu­lui, ca să nu aduci vină de sân­ge asu­pra casei tale, dacă s‑ar întâm­pla să cadă cine­va de pe ea.” — Deut 22:8

„Un om din casa lui Levi lua­se de nevas­tă pe o fată a lui Levi. Femeia aceas­ta a rămas însăr­ci­na­tă şi a năs­cut un fiu. A văzut că este fru­mos şi l‑a ascuns trei luni. Nemaiputând să‑l ascun­dă, a luat un sicri­aş de papu­ră, pe care l‑a uns cu lut şi cu smoa­lă; a pus copi­lul în el şi l‑a aşe­zat între tres­tii, pe malul râu­lui.” — Exod 2:1–3

„Puterea rugă­ciu­ni­lor mamei nu poa­te fi esti­ma­tă. Ea, care înge­nun­chea­ză lân­gă fiul și fii­ca ei în peri­oa­da pli­nă de gre­u­tăți a copi­lă­ri­ei, în tine­re­țe, când sunt atâ­tea pri­mej­dii, nu va cunoaș­te nici­o­da­tă până în ziua jude­că­ții influ­en­ța pe care au avut‑o rugă­ciu­ni­le sale în via­ța copi­i­lor ei. Dacă este lega­tă prin cre­din­ță de Fiul lui Dumnezeu, mâna dui­oa­să a mamei îl poa­te tra­ge îna­poi pe fiu din calea ispi­tei, iar pe fii­că de a nu îngă­dui păca­tul.” — CA 266.2

„Era un om în Ţorea, din fami­lia dani­ţi­lor, care se che­ma Manoah. Nevasta sa era stear­pă şi nu năş­tea. Îngerul Domnului S‑a ară­tat feme­ii şi i‑a zis: „Iată că tu eşti stear­pă şi n‑ai copii; dar vei rămâ­ne însăr­ci­na­tă şi vei naş­te un fiu. Acum ia bine sea­ma să nu bei nici vin, nici bău­tu­ră tare şi să nu mănânci nimic necu­rat. Căci vei rămâ­ne însăr­ci­na­tă şi vei naş­te un fiu. Briciul nu va tre­ce pes­te capul lui, pen­tru că acest copil va fi închi­nat lui Dumnezeu din pân­te­ce­le mamei lui; şi el va înce­pe să izbă­veas­că pe Israel din mâna filis­te­ni­lor.” Femeia s‑a dus şi a spus băr­ba­tu­lui ei: „Un om al lui Dumnezeu a venit la mine şi avea înfă­ţi­şa­rea unui Înger al lui Dumnezeu, o înfă­ţi­şa­re înfri­coşa­tă. Nu L‑am între­bat de unde este şi nici nu mi‑a spus care‑I este nume­le. Dar mi‑a zis: „Tu vei rămâ­ne însăr­ci­na­tă şi vei naş­te un fiu; şi acum să nu bei nici vin, nici bău­tu­ră tare şi să nu mănânci nimic necu­rat, pen­tru că acest copil va fi închi­nat lui Dumnezeu din pân­te­ce­le mai­cii lui, până în ziua morţii lui.” Manoah a făcut Domnului urmă­toa­rea rugă­ciu­ne: „Doamne, Te rog, să mai vină o dată la noi omul lui Dumnezeu pe care L‑ai tri­mis şi să ne înveţe ce să facem pen­tru copi­lul care se va naş­te!” — Jud 13:2–8

„Este pri­vi­le­gi­ul părin­ți­lor de a‑și lua copi­ii cu ei la por­ți­le cetă­ții lui Dumnezeu, spu­nând: „Am încer­cat să-mi învăț copi­ii să‑L iubeas­că pe Domnul, să facă voia Lui și să‑L ono­re­ze.” Unora ca aceștia por­ți­le le sunt larg des­chi­se, iar părin­ții și copi­ii vor intra. Dar nu toți pot să intre. Unii sunt lăsați afa­ră cu copi­ii lor ale căror carac­te­re nu au fost trans­for­ma­te prin supu­ne­re față de voin­ța lui Dumnezeu.” — ÎC 13.1

„L‑am văzut pe Satana implan­tân­du-și stea­gul în fami­li­i­le celor care măr­tu­ri­sesc a fi cei aleși de Dumnezeu, dar cei care umblă în lumi­nă tre­bu­ie să fie în sta­re să vadă deo­se­bi­rea din­tre stea­gul negru al vră­j­ma­șu­lui și dra­pe­lul pătat de sân­ge al lui Hristos.” — 4T 200.2