Muzica și reforma protestantă 10–12 noiembrie 2017

2017-11-09_163930

Dragi frați și prieteni,

Ne ală­tu­răm apos­to­lu­lui Pavel care spu­ne „Vorbiți între voi cu psalmi, cu cân­tări de lau­dă și cu cân­tări duhov­ni­cești, și cân­tați și adu­ceți din toa­tă ini­ma lau­dă Domnului.” Efeseni 5:19
Vă anun­țăm că sunt dis­po­ni­bi­le mate­ri­a­le­le de stu­diu pri­mi­te de la Comitetul de muzi­că al CG. Așa cum ați aflat încă din luna Iulie, în aceas­tă peri­oa­dă se împli­nesc 500 de ani de la refor­me­le lui Martin Luther. Întrucât refor­me­le lui și-au pus ampren­ta și asu­pra ramu­rii muzi­ca­le, con­si­de­răm că este de folos și nece­sar să stu­di­em mai în amă­nu­nt care au fost aspi­ra­ți­i­le lui Luther în ce pri­veș­te muzi­ca și care este voia lui Dumnezeu cu noi astăzi.

Atașat aces­tui anunț găsiți mai mul­te pre­zen­tări POWER POINT care ar tre­bui sus­ți­nu­te în saba­tul din 10–12 Noiembrie în urmă­toa­rea ordine:
• Vineri sea­ra – TEMA: “Muzica şi Reforma: Contextul Istoric al Reformei Protestante”
• Sâmbătă dimi­nea­ța – TEMA: “Principii muzi­ca­le ale Reformei Protestante”
• Sâmbătă după ami­a­ză – TEMA: “Imnologie: Luther si Bach. Cetate tare‑i Dumnezeu; Imnul Reformei”
• Duminică sea­ra – TEMA: “Muzica în Reforma Protestantă: De la Luther până astăzi”

Pentru a des­căr­ca mate­ri­a­le­le în for­mat POWER POINT, WORD (PPT, Word) vă rugăm acce­sați urmă­to­rul link:

https://drive.google.com/open?id=185iLWG0DE5HxxSOlLAEpOCC4B2k-wGFl

Întrucât acest mate­ri­al a ajuns des­tul de târ­ziu și la noi, în cazul în care nu reu­șiți să par­cur­geți toa­te teme­le în Sabatul urmă­tor, avem rugă­min­tea să stu­di­ați în comu­ni­tă­ți­le dum­ne­a­voas­tră, mate­ri­a­le­le tri­mi­se prin inter­me­di­ul pas­to­ri­lor (revis­te­le – MUZICA ȘI REFORMA PROTESTANTĂ) cât și toa­te pre­zen­tă­ri­le ata­șa­te, până va înce­pe săp­tămâ­na de rugă­ciu­ne din acest an.
Mulțumim în mod deo­se­bit tra­du­că­to­ri­lor Cristina Mihail și Gabriela Raileanu care în scurt timp au tra­dus aces­te pre­zen­tări ast­fel încât ele să ajun­gă la fie­ca­re din­tre noi în for­ma actuală.
Sperăm ca nimeni să nu rămâ­nă fără aces­te infor­ma­ții și rugăm pe cei care văd anun­țul să trans­mi­tă mai depar­te la toți cei care nu au acces pe Facebook.

Ai voș­trii frați în Hristos,
Demis Otniel Luiss & Corneliu Barbu