Laureații cerului — Evenimentele finale de pe Terra

Tema 3: Laureații ceru­lui
Seria: „Evenimentele fina­le de pe Terra” — Tabără pen­tru tineri a con­fe­rinţei Ardealul de Sud ce a avut loc între 27–29 sep­tem­brie 2013.
Prezintă: Cristi Paulescu

Sinopsis:

Laureații cerului

Laureații cerului - Evenimentele finale de pe Terra

„Când vor înce­pe să se întâm­ple aces­te lucruri, să vă uitați în sus, și să vă ridi­cați cape­te­le, pen­tru că izbă­vi­rea voas­tră se apro­pie.” Luca 21:28

„Dragi frați și surori, cre­dem noi din toa­tă ini­ma că Hristos vine curând și că noi sun­tem în pose­sia ulti­mei solii de har care mai tre­bu­ie dată unei lumi vino­va­te? Este exem­plul pe care‑l dăm ceea ce ar tre­bui să fie? Arătăm noi celor din jurul nos­tru, prin vie­ți­le noas­tre și con­ver­sa­ție sfân­tă, că aștep­tăm apa­ri­ția glo­ri­oa­să a Domnului și Mântuitorului nos­tru, Isus Hristos, care va pres­chim­ba aces­te tru­puri stri­ca­te și le va face după tru­pul Său slă­vit? Mă tem că noi nu cre­dem și nu ne dăm sea­ma de aces­te lucruri așa cum ar tre­bui s‑o facem.” Experiențe și viziuni

„Cei care cred în ade­vă­ru­ri­le impor­tan­te, pe care le măr­tu­ri­sim ar tre­bui să facă dova­da fap­ti­că a cre­din­ței lor. Se cau­tă prea mult dis­trac­ți­i­le și lucru­ri­le care să ne atra­gă aten­ția în aceas­tă lume; min­tea este lăsa­tă să se ocu­pe prea mult cu îmbră­că­min­tea, iar lim­ba este anga­ja­tă ade­sea în dis­cu­ții fri­vo­le, lucru care dove­deș­te măr­tu­ri­si­rea noas­tră ca fiind min­ci­noa­să, căci con­ver­sa­ția noas­tră nu este în cer, unde Îl cău­tam pe Mântuitorul.” Experiențe și viziuni

Când va veni Domnul nostru?

 1. Când Evanghelia aceas­ta a împă­ră­ți­ei va fi pre­di­ca­tă la ori­ce făptură.
 2. Când chi­pul lui Dumnezeu va fi în mod per­fect res­ta­bi­lit în om.

„Înainte de toa­te, să știți că în zile­le din urmă vor veni batjo­co­ri­tori plini de batjo­curi, care vor trăi după pofte­le lor, și vor zice: Unde este făgă­du­in­ța veni­rii Lui?… Domnul nu întâr­zie în împli­ni­rea făgă­du­in­ței Lui, cum cred unii; ci are o înde­lun­gă răb­da­re pen­tru voi, și doreș­te ca nici unul să nu pia­ră, ci toți să vină la pocă­in­ță. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț.” 2 Petru 3

„Deci, fiind­că toa­te aces­te lucruri au să se stri­ce, ce fel de oameni ar tre­bui să fiți voi, printr‑o pur­ta­re sfân­tă și evla­vi­oa­să, aștep­tând și gră­bind veni­rea zilei lui Dumnezeu, în care ceru­ri­le aprin­se vor pieri, și tru­pu­ri­le cerești se vor topi de căl­du­ra focu­lui? Dar noi, după făgă­du­in­ța Lui, aștep­tăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui nepri­hă­ni­rea. De ace­ea, prea­iu­bi­ți­lor, fiind­că aștep­tați aces­te lucruri, siliți-vă să fiți găsiți îna­in­tea Lui fără pri­ha­nă, fără vină, și în pace.” 2 Petru 3

Cum putem gră­bi veni­rea Domnului?

 • Spectatorii
 • Comentatorii
 • Dictatorii
 • Agitatorii
 • Ezitatorii
 • Imitatorii
 • Adevărații mem­brii

Dumnezeu te vrea în are­nă nu în tribună

 • Sunamita
 • Dina
 • Iosif
 • Samson

“Eu doresc ca tu să lucrezi pen­tru mine.”

„După cum știm că avem pre­gă­tit un loc în loca­șu­ri­le din ceruri, tot atât de sigur este și fap­tul că aici, pe pământ, avem hotă­rât un loc anu­mit, unde să lucrăm pen­tru Dumnezeu.” Parabolele Domnului Hristos Pag 287

Ești gata să ocupi acest loc?

Creștinul anti­crist!

„Cine nu este cu Mine, este împo­tri­va Mea, și cine nu strân­ge cu Mine, risi­peș­te.” Matei 12:30

„Mulți oameni, care, deși nu fac nimic pen­tru Hristos, gân­dind totuși că sunt de par­tea Lui, aju­tă pe vră­j­maș să câști­ge teren și avan­ta­je. Neglijând să lucre­ze cu stă­ru­in­ță pen­tru Domnul, lăsând neîm­pli­ni­te dato­ri­i­le lor, și nevor­bind când ar tre­bui, ei îngă­du­ie lui Satana să stă­pâ­neas­că sufle­te­le care ar fi putut să fie câști­ga­te de Hristos.” PD. 255

1. Disciplinare permanentă

“Nu știți că cei ce alear­gă în locul de aler­ga­re, toți alear­gă, dar numai unul capă­tă pre­mi­ul? Alergați dar în așa fel ca să căpă­tați pre­mi­ul! Toți cei ce se lup­tă la jocu­ri­le de obș­te, se supun la tot felul de înfrâ­nări. Și ei fac lucrul aces­ta ca să cape­te o cunu­nă, care se poa­te veș­teji: noi să facem lucrul aces­ta pen­tru o cunu­nă, care nu se poa­te veș­teji. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n‑aș ști înco­tro alerg. Mă lupt cu pum­nul, dar nu ca unul care loveș­te în vânt. Ci mă port aspru cu tru­pul meu, și‑l țin în stă­pâ­ni­re, ca nu cum­va, după ce am pro­po­vă­du­it alto­ra, eu însumi să fiu lepă­dat.” 1 Corinteni 9:24–27

Respectarea regu­li­lor?

Oameni des­ca­li­fi­cați

 • Soția lui Lot
 • Fariseii și Saduchei 
  • „Pui de năpârci cine v‑a învă­țat sa fugiți de mânia vii­toa­re? Faceți dar roa­de vred­ni­ce de pocă­in­ța voas­tră. Și să nu cre­deți că puteți zice în voi înși­vă: Avem ca tată pe Avraam!” Mat 2:7–9
 • Galatenii
  • „acum, după ce ați cunos­cut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunos­cuți de Dumnezeu, cum vă mai întoar­ceți iarăși la ace­le învă­ță­turi înce­pă­toa­re, sla­be și sără­căcioa­se, căro­ra vreți să vă supu­neți din nou?… Voi aler­gați bine: cine v‑a tăi­at calea ca să n‑ascultați de ade­văr?” Gal 4:9; 5:7

Să ajungi la capăt

„Eu sunt gata să fiu tur­nat ca o jert­fă de bău­tu­ră și cli­pa ple­că­rii mele este aproa­pe. M‑am lup­tat lup­ta cea bună, mi-am ispră­vit aler­ga­rea, am păzit cre­din­ța. De acum mă așteap­tă cunu­na nepri­hă­ni­rii, pe care mi‑o va da în „ziua ace­ea” Domnul Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tutu­ror celor ce vor fi iubit veni­rea lui.” 2 Tim 4:6–8

Chiar mai este de glumit?

„Îngerii ne veghea­ză și ne păzesc; noi le pro­vo­căm ade­sea sufe­rin­ță aces­tor îngeri, îngă­du­in­du-ne o con­ver­sa­ție fri­vo­la, spu­nând glu­me și, de ase­me­nea, afun­dân­du-ne într‑o sta­re de nepă­sa­re și toropeală.

Deși s‑ar putea ca acum să depu­nem când și când câte un efort și chiar să obți­nem biru­in­ța, dacă nu o păs­trăm, ci ne afun­dăm în ace­eași sta­re de nepă­sa­re și indi­fe­ren­ță, inca­pa­bili de a supor­ta ispi­te­le și de a ne împo­tri­vi vră­j­ma­șu­lui, noi nu tre­cem tes­tul încer­că­rii cre­din­ței noas­tre, care este mai pre­ți­oa­să decât aurul. Nu sufe­rim pen­tru Hristos și nu ne bucu­răm în neca­zu­ri­le noas­tre.” Experiențe și Viziuni

Problema numă­rul 1

„Există o mare lip­să de rezis­ten­ță creș­ti­nă și slu­ji­re ofe­ri­tă lui Dumnezeu din prin­ci­piu. Nu ar tre­bui să cău­tăm sa‑i facem pe plac eului și să‑l mul­țu­mim, ci să‑L ono­răm și să‑I dăm sla­vă lui Dumnezeu, și în tot ce facem și spu­nem să avem un ochi ațin­tit numai la sla­va Sa. Dacă ne lăsăm ini­mi­le impre­sio­na­te de urmă­toa­re­le cuvin­te impor­tan­te și dacă le pur­tăm mereu în min­te, nu vom cădea atât de ușor în ispi­tă, iar cuvin­te­le noas­tre vor fi puți­ne și bine ale­se: „Dar El era stră­puns pen­tru păca­te­le noas­tre, zdro­bit pen­tru fără­de­le­gi­le noas­tre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut pes­te El, și prin răni­le Lui sun­tem tămă­du­iți”. „În ziua jude­că­ții oame­nii vor da soco­tea­lă de ori­ce cuvânt nefo­lo­si­tor pe care‑l vor fi ros­tit”. „Tu ești Dumnezeu care mă vede.” Experiențe și Viziuni

„Nu am putea să ne gân­dim la aces­te cuvin­te impor­tan­te și să ne adu­cem amin­te de sufe­rin­țe­le lui Isus, pen­tru ca noi, bieți păcă­toși, să putem pri­mi ier­ta­rea și să fim răs­cum­pă­rați pen­tru Dumnezeu prin sân­ge­le Său, nespus de scump, fără a simți o teme­re sfân­tă și o dorin­ță sin­ce­ră de a suferi pen­tru Cel care a sufe­rit și a îndu­rat atâ­tea pen­tru noi. Dacă ne ocu­păm de aces­te lucruri, eul nos­tru îndră­git, cu toa­tă mân­dria lui, va fi sme­rit și locul său va fi ocu­pat de o sim­pli­ta­te ase­mă­nă­toa­re cu ace­ea a unui copil, care va supor­ta acu­za­ți­i­le din par­tea alto­ra și nu se va lăsa pro­vo­cat cu ușu­rin­ță. Atunci, un duh încă­pă­țâ­nat nu va veni pen­tru a con­du­ce sufle­tul.” Experiențe și Viziuni

Adevăratele bucu­rii și mân­gâi­eri ale creș­ti­nu­lui tre­bu­ie să fie și chiar sunt în cer. Sufletele pli­ne de dor ale ace­lo­ra care au gus­tat din pute­ri­le lumii ce va veni și s‑au desfă­tat cu bucu­rii cerești nu vor fi satis­fă­cu­te de lucruri care apar­țin aces­tui pământ. Asemenea oameni vor găsi des­tu­le de făcut în momen­te­le lor de răgaz. Sufletele lor vor fi atra­se de Dumnezeu. Unde este comoa­ra, aco­lo va fi și ini­ma, într‑o dul­ce comu­niu­ne cu Dumnezeul pe care‑L iubesc și căru­ia I se închi­nă. Desfătarea lor va fi ace­ea de a‑și con­tem­pla comoa­ra – Cetatea cea Sfântă, pămân­tul cel nou, cămi­nul lor veș­nic. Și, în timp ce medi­tea­ză asu­pra aces­tor lucruri care sunt pli­ne de măre­ție, cura­te și sfin­te, cerul va fi adus mai aproa­pe și ei vor simți pute­rea Duhului Sfânt, iar aceas­ta va avea ten­din­ța de a‑i dez­o­biș­nui tot mai mult de lume și de a face ca mân­gâi­e­rea și cea mai mare bucu­rie să fie în lucru­ri­le ceru­lui, cămi­nul lor scump. Puterea de atrac­ție către Dumnezeu și cer va fi atunci atât de mare, încât nimic să nu le poa­tă dis­tra­ge aten­ția de la mare­le obiec­tiv de a asi­gu­ra mân­tu­i­rea sufle­tu­lui, de a‑L ono­ra pe Dumnezeu și de a‑I da slavă.

Când îmi dau sea­ma cât de mult s‑a făcut pen­tru noi pen­tru a ne păs­tra drepți, simt nevo­ia să exclam: O, ce iubi­re, ce iubi­re nea­se­mu­i­tă are Fiul lui Dumnezeu pen­tru noi, bie­ții păcă­toși! Să fim ador­miți și nepă­să­tori în timp ce se face tot ce este cu putin­ță pen­tru sal­va­rea noas­tră? Tot cerul este inte­re­sat de noi. Ar tre­bui să fim vii și treji pen­tru a‑L ono­ra, slă­vi și ado­ra pe Cel pes­te măsu­ră de înăl­țat. Inimile noas­tre ar tre­bui să dea pe dina­fa­ră de atâ­ta iubi­re și recu­noș­tin­ță pen­tru Cel care a fost atât de plin de iubi­re și com­pa­siu­ne pen­tru noi. Ar tre­bui să‑L ono­ram cu via­ța noas­tră și să ară­tăm printr‑o vor­bi­re cura­tă și sfân­tă că sun­tem năs­cuți de sus, că aceas­tă lume nu este cămi­nul nos­tru, ci că sun­tem stră­ini și pere­grini aici, călă­to­rind către o țară mai bună.

Mulți care măr­tu­ri­sesc Numele lui Hristos și pre­tind că așteap­tă apro­pi­a­ta Sa întoar­ce­re nu știu ce înseam­nă să suferi pen­tru Hristos. Inimile lor nu sunt înmu­ia­te prin har și ei nu sunt morți față de eu, după cum se face dova­da în dife­ri­te moduri. În ace­lași timp, ei vor­besc des­pre fap­tul că trec prin încer­cări. Dar moti­vul prin­ci­pal al încer­că­ri­lor lor este o ini­mă nesu­pu­să, care face eul atât de sen­si­bil, încât se iri­tă dese­ori. Dacă ase­me­nea per­soa­ne ar putea să-și dea sea­ma ce înseam­nă să fi un umil urmaș al lui Hristos, un creș­tin ade­vă­rat, ar înce­pe să lucre­ze cu mul­tă hotă­râre – și ar înce­pe așa cum se cuvi­ne. Mai întâi, ei ar muri față de eu, apoi ar fi gata ori­când pen­tru rugă­ciu­ne și ar con­tro­la fie­ca­re pasiu­ne a ini­mii. Fraților, renun­țați la inde­pen­den­ța voas­tră, la încre­de­rea pe care o aveți în voi înși­vă și urmați Modelul cel blând. Țineți‑L pe Isus în gân­du­ri­le voas­tre – El este exem­plul vos­tru și voi tre­bu­ie să căl­cați pe urma pași­lor Lui. Priviți către Isus, Căpetenia și Desăvârșirea cre­din­ței noas­tre, care, pen­tru bucu­ria ce I‑a fost pusă îna­in­te, a îndu­rat cru­cea și a dis­pre­țu­it ruși­nea. El a sufe­rit din par­tea păcă­to­și­lor o împo­tri­vi­re atât de mare față de Sine. Pentru păca­te­le noas­tre a fost El odi­ni­oa­ră Mielul cel blând, lovit, rănit, năpăs­tu­it și înjunghiat.

Recomandarea divi­nă

„Atât cei vâr­st­nici, cât și cei tineri au nevo­ie să își însu­șeas­că mode­le spe­ci­fi­ce de gân­di­re, care îi vor face capa­bili să rezis­te ispi­tei. Ei tre­bu­ie să învețe să pri­veas­că îna­in­te și în sus… Fiecare acțiu­ne, fie­ca­re cuvânt și fie­ca­re gând tre­bu­ie să fie adu­se în armo­nie cu prin­ci­pi­i­le Cuvântului lui Dumnezeu.” Minte carac­ter și per­so­na­li­ta­te vol. 1 pag. 5

„Cum își va ține tână­rul cura­tă căra­rea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău. Strâng Cuvântul Tău în ini­ma mea, ca să nu păcă­tu­iesc împo­tri­va Ta!” Psalmi 119: 9,11

Regula 315

Când Billy Sunday a fost con­ver­tit la Hristos, un creș­tin a pus mâna pe umă­rul său și i‑a zis: “Billy, iți spun trei lucruri extrem de impor­tan­te pe care dacă le ții, nimeni, nici­o­da­tă nu poa­te să-ți spu­nă că ești un “încă­l­zi­tor de ban­că” în bise­ri­că. Stai 15 minu­te pe zi și ascultă‑l pe Dumnezeu cum iți vor­beș­te. Stai 15 minu­te pe zi și vor­beș­te cu Dumnezeu. Și, cel de-al tre­i­lea lucru – pune de o par­te 15 minu­te pe zi pen­tru a vor­bi cu alții des­pre Dumnezeu.”

„De ace­ea, prea­iu­bi­ții mei frați, fiți tari, neclin­tiți, spo­riți întot­dea­u­na în lucrul Domnului, căci știți că oste­ne­a­la voas­tră în Domnul nu este zadar­ni­că.” 1 Cor 15:58

„Zic dar: umblați câr­mu­iți de Duhul, și nu împli­niți pofte­le firii pămân­tești. „Căci firea pămân­teas­că pofteș­te împo­tri­va Duhului și Duhul împo­tri­va firii pămân­tești: sunt lucruri potri­v­ni­ce une­le alto­ra, așa că nu puteți face tot ce voiți.” Galateni 5.16–17

2. Direcția bună

„Și să‑L cunosc pe El și pute­rea învi­e­rii Lui și păr­tă­șia sufe­rin­țe­lor Lui, și să mă fac ase­me­nea cu moar­tea Lui; Nu că am și câști­gat pre­mi­ul, sau că am și ajuns desă­vâr­șit; dar alerg îna­in­te, cău­tând să‑l apuc, întru­cât și eu am fost apu­cat de Hristos Isus. Fraților, eu nu cred că l‑am apu­cat încă; dar fac un sin­gur lucru: uitând ce este în urma mea, și arun­cân­du-mă spre ce este îna­in­te, alerg spre țin­tă, pen­tru pre­mi­ul che­mă­rii cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus”. Filipeni 3

Oare ești antre­nat în olim­pi­a­da bună?

Cum să pri­mești meda­lia ceru­lui când tu alergi după pământ?

Alergi după plă­ce­ri­le de o cli­pă ale păcatului?

„Norodul aces­ta se apro­pie de Mine cu gura și mă cin­steș­te cu buze­le, dar ini­ma lui este depar­te de Mine. Degeaba Mă cin­stesc ei învă­țând ca învă­ță­turi niș­te porunci ome­nești.” Mat. 15:8

Mai ai încă gunoa­ie în via­ța ta?

„Dar lucru­ri­le, care pen­tru mine erau câști­guri, le-am soco­tit ca o pier­de­re, din pri­ci­na lui Hristos. Ba încă, și acum pri­vesc toa­te aces­te lucruri ca o pier­de­re, față de pre­țul nespus de mare al cunoaș­te­rii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pier­dut toa­te și le soco­tesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos.” Filipeni 3:7,8

3.Dotare adecvată

„Și noi, deci, fiind­că sun­tem încon­ju­rați cu un nor așa de mare de mar­tori, să dăm la o par­te ori­ce pie­di­că și păca­tul care ne înfă­șoa­ră așa de les­ne, și să aler­găm cu stă­ru­in­ță în aler­ga­rea care ne stă îna­in­te. Să ne uităm țin­tă la Căpetenia și Desăvârșirea cre­din­ței noas­tre, adi­că la Isus, care, pen­tru bucu­ria care‑I era pusă îna­in­te, a sufe­rit cru­cea, a dis­pre­țu­it ruși­nea și șade la dreap­ta sca­u­nu­lui de domnie al lui Dumnezeu.” Evrei 12

 • Nivel stan­dard
 • Nivel de lux

Ce cerin­ță are cerul de la tine?

Să fi NUMBER 1

Predare tota­lă

„În para­bo­lă, măr­gă­ri­ta­rul nu este pre­zen­tat ca un dar. Negustorul l‑a cum­pă­rat cu pre­țul a tot ceea ce avea el. Mulți se întrea­bă cu pri­vi­re la înțe­le­sul aces­tor pil­de, deo­a­re­ce, în Sfânta Scriptură, Domnul Hristos este pre­zen­tat ca fiind un dar. În ade­văr, El este un dar, dar numai pen­tru ace­ia care se pre­dau fără rezer­vă Lui, corp, suflet și spi­rit. Noi tre­bu­ie să ne pre­dăm pe noi înși­ne lui Hristos și să tră­im o via­ță de ascul­ta­re de bună voie, de toa­te porun­ci­le Sale! Tot ceea ce sun­tem, toa­te talen­te­le și cali­tă­ți­le pe care le avem, sunt ale lui Dumnezeu, ca să fie con­sa­cra­te în slu­j­ba Sa. Când ne pre­dăm ast­fel cu totul lui, Domnul Hristos, cu toa­te como­ri­le ceru­lui, se iden­ti­fi­că cu noi. Obținem ast­fel măr­gă­ri­ta­rul de mare preț.” Parabolele Domnului

Testul

 1. Gânduri
 2. Cuvinte
 3. Fapte
 4. Obiceiuri

Acestea for­mea­ză caracterul.

Oare copi­a­tul este permis?

„Calitatea mate­ri­a­lu­lui folo­sit pen­tru zidi­rea carac­te­ru­lui este esen­ți­a­lă. Mult aștep­ta­ta zi a lui Dumnezeu va tes­ta lucra­rea fie­că­rui om. „Și focul va dove­di cum este lucra­rea fie­că­ru­ia“ (1Corinteni 3,13). După cum focul dez­vă­lu­ie deo­se­bi­rea din­tre aur, argint, pie­tre pre­ți­oa­se și lemn, fân, tres­tie, tot ast­fel ziua jude­că­ții va tes­ta carac­te­re­le, dez­vă­lu­ind deo­se­bi­rea din­tre cele ce sunt for­ma­te după chi­pul lui Hristos și cele care sunt înte­me­ia­te de o ini­mă ego­is­tă. Egoismul și toa­te reli­gi­i­le fal­se își vor ară­ta ade­vă­ra­ta lor față. Materialul lip­sit de valoa­re va fi con­su­mat de foc; dar aurul ade­vă­ru­lui, cre­din­ța umi­lă și sim­plă nu — și vor pier­de valoa­rea. Acestea nu pot fi mis­tu­i­te de flă­cări, deo­a­re­ce sunt nepie­ri­toa­re. O sin­gu­ră oră de păcat va fi înțe­lea­să ca fiind o mare pier­de­re, în timp ce fri­ca de Domnul va fi dove­di­tă ca fiind înce­pu­tul înțe­lep­ciu­nii. Plăcerea îngă­du­in­ței de sine va pieri ase­me­nea paie­lor, dar aurul prin­ci­pi­a­li­tă­ții sta­tor­ni­ce, păs­tra­te cu ori­ce preț, va rezis­ta pen­tru veș­ni­cie.” RH, 11 decem­brie 1900

Asistenții

“Caracterul poa­te con­sti­tui fie un aver­tis­ment seri­os al peri­co­lu­lui, din cau­za difor­mi­tă­ții lui fie un edi­fi­ciu pe care Dumnezeu și înge­rii îl vor admi­ra pen­tru armo­nia cu Modelul Divin.” MCP Volumul 2

Rezultatele

Cine le aduce?

Profesorul Dr. Conf.

“Ce aș mai fi putut face viei Mele, și nu i‑am făcut? Pentru ce a făcut ea stru­guri săl­ba­tici, când Eu mă aștep­tam să facă stru­guri buni?” Isaia 5:4

Veți fi mul­țu­miți doar cu participarea?

„…ei sunt pie­tre­le cunu­nii împă­ră­tești…” Zaharia 9:16

„Ei vor fi ai Mei, zice Domnul, Îmi vor fi o comoa­ră deo­se­bi­tă…” Maleahi 3:17

Decernarea pre­mi­i­lor

„Am văzut un număr foar­te mare de îngeri adu­când din ceta­te coroa­ne minu­na­te — o coroa­nă pen­tru fie­ca­re sfânt, cu nume­le lui scris pe ea. Când Isus a cerut să fie adu­se coroa­ne­le, înge­rii I le-au pre­zen­tat și, cu mâna Lui dreap­tă, scum­pul Isus a așe­zat coroa­ne­le pe cape­te­le sfin­ți­lor. În ace­lași fel, înge­rii au adus har­pe­le și Isus le‑a pre­zen­tat, de ase­me­nea, sfin­ți­lor. Îngerii însăr­ci­nați cu aceas­ta au dat mai întâi tonul, iar apoi toa­te gla­su­ri­le s‑au unit în lau­dă pli­nă de recu­noș­tin­ță și bucu­rie și fie­ca­re mână atin­gea cu dibă­cie cor­zi­le har­pe­lor, răsu­nând ast­fel o muzi­că melo­di­oa­să, în acor­duri desă­vâr­și­te și ample. Apoi, L‑am văzut pe Isus con­du­când mul­ți­mea răs­cum­pă­ra­tă spre poar­ta cetă­ții. El a apu­cat poar­ta și a dat‑o în lătu­ri în bala­ma­le­le sale stră­lu­ci­toa­re și a porun­cit nea­mu­ri­lor care au păzit ade­vă­rul să intre.” Adevărul des­pre îngeri

Surpriza!

„Apoi, L‑am văzut pe Isus con­du­când cea­ta celor răs­cum­pă­rați prin por­ți­le cetă­ții. El a apu­cat poar­ta cu bala­ma­le­le ei stră­lu­ci­toa­re, a deschis‑o și a invi­tat să intre popoa­re­le care au păzit ade­vă­rul. În inte­ri­o­rul cetă­ții era tot ce putea delec­ta ochiul. Pretutindeni puteai pri­vi sla­va pli­nă de măre­ție. Apoi, Isus i‑a pri­vit pe sfin­ții Săi răs­cum­pă­rați; înfă­ți­șa­rea lor radia de sla­vă; și, pe când Își avea ochii plini de iubi­re fixați asu­pra lor, a spus cu voce puter­ni­că, pli­nă de melo­die: „Privesc rodul mun­cii sufle­tu­lui Meu și sunt mul­țu­mit. Această sla­vă boga­tă este a voas­tră, pen­tru a vă bucu­ra veș­nic de ea. Necazurile voas­tre au luat sfâr­șit. Nu va mai fi moar­te, nici dure­re, nici plân­set și nici sufe­rin­ță nu va mai fi.“ Am văzut cea­ta celor răs­cum­pă­rați aple­cân­du-se și arun­cân­du-și coroa­ne­le stră­lu­ci­toa­re la picioa­re­le lui Isus; iar apoi, după ce mâna Sa iubi­toa­re i‑a ridi­cat, ei și-au atins har­fe­le de aur și au umplut între­gul cer cu muzi­ca lor maies­tu­oa­să și cu cân­tări la adre­sa Mielului. Limbajul este prea slab ca să poa­tă reda o des­cri­e­re a ceru­lui.” Căminul Advent

Acasă

„Gloata celor mân­tu­iți va călă­tori de la o lume la alta, și în mare par­te din tim­pul lor vor fi anga­jați în cău­ta­rea tai­nei mân­tu­i­rii.” Comentarii Biblice

„I‑am văzut pe cei mici urcând sau, dacă voiau, zbu­rând în vâr­ful mun­ți­lor, unde cule­geau flori care nu aveau să se ofi­leas­că nici­o­da­tă.” T. Volumul 1

Încurajare divi­nă

„Scumpul Mântuitor va tri­mi­te aju­tor exact atunci când avem nevo­ie de el. Calea către ceruri este bătă­to­ri­tă de urme­le pași­lor Lui. Orice spin care ne răneș­te picioa­re­le le‑a rănit mai întâi pe ale Lui. Orice cru­ce pe care o avem de pur­tat, El a purtat‑o îna­in­tea noas­tră. Domnul îngă­du­ie lup­te­le, pen­tru a pre­găti sufle­tul pen­tru pace.” — The Great Controversy, p. 633 (1888)

Isus este în aștep­ta­re pen­tru tine