Întrunire de tineret la Făgăraş, 21–23 decembrie 2007

În peri­oa­da 21–23 decem­brie 2007 se va des­fă­șu­ra la Făgăraș o întru­ni­re de tine­ret la care va par­ti­ci­pa în cali­ta­te de invi­tat spe­cial fra­te­le David Zic, secre­ta­rul Departamentului de admi­nis­tra­ție al Conferinței Generale.
În cadrul aces­tui pro­gram, el va sus­ți­ne urmă­toa­re­le prezentări:

Vineri: „S‑a sfâr­șit“ (Implicarea tine­ri­lor în eve­ni­men­te­le finale)
Sâmbătă: „Taina des­co­pe­ri­tă“ (Hristos — Dreptatea noastră)
Sâmbătă: „Dobândește o via­ță!“ (Cultura popu­la­ră și ispi­te­le vrăjmașului)
Duminică: „Banii fac pla­ne­ta să se roteas­că“ (Administrarea înțe­leap­tă a banilor)
Duminică: „Familia nuclea­ră“ (Protejând insti­tu­ția căsătoriei)

In cazul in care exis­ta per­soa­ne inte­re­sa­te, se va putea orga­ni­za o excur­sie la mun­te, luni 24 decem­brie. Doritorii tre­bu­ie sa vina cu echi­pa­ment adec­vat de mun­te (hai­ne groa­se, imper­mea­bi­le, incal­ta­min­te de mun­te etc.) Informatii la 0727300719 Bogdan Pomană.

Posibilitățile de caza­re la pen­siuni și hote­luri din Făgăraș:

HOTEL MONTANA — con­di­tii bune

2 came­re dub­le cu baie pro­prie — 100 RON / cameră
1 apar­ta­ment cu 4 paturi — 150 RON
tele­fon: 0268–212327

PENSIUNEA ONYX

came­re dub­le — 60 RON / cameră
1 baie la 2–3 camere
tele­le­fon: 0740–347678

PENSIUNEA ROATA — con­di­tii rezo­na­bi­le pen­tru per­soa­ne nu foar­te pre­ten­ti­oa­se, de pre­fe­rin­ta familisti

2 came­re cu 3 paturi — 60 RON / cameră
1 came­ră cu 4 paturi — 80 RON / cameră
— totul deser­vit de 2 băi
tele­fon: 0723–272675

CAZARE PIAȚĂ — con­di­tii accep­ta­bi­le pen­tru per­soa­ne nepre­ten­ti­oa­se, pre­turi bune

30 locuri in came­re cu 2,3,4,5 paturi, cu toa­le­ta si dus

pre­turi intre 15–22,5 RON/pat/noapte
tele­fon: 0727300719 — Bogdan Pomana

PENSIUNEA DIANA — con­di­tii foar­te bune

13 came­re dub­le cu baie
1 came­ră cu 3 paturi si baie
1 apartament
— pre­turi nego­ci­a­bi­le între 80–120 RON / cameră
tele­fon: 0268–216887
mobil: 0740–175230
www.pensiuneadiana.ro