A XX‑a Sesiune de delegaţi a Conferinţei Generale în Jeju (Coreea de Sud)

În peri­oa­da 18 sep­tem­brie – 3 octom­brie 2007 se des­fă­șoa­ră în insu­la Jeju, din sudul Coreei de Sud, cea de‑a XX‑a Sesiune de dele­gați a Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă, la care par­ti­ci­pă aprox. 180 de dele­gați, repre­zen­tând un total de 32856 de mem­bri, orga­ni­zați în aprox. 20 de uniuni, 25 de câm­puri, 12 Câmpuri misiuni și 31 de misiuni.
România este repre­zen­ta­tă de un total de 15 dele­gați, în afa­ră de care, mai sunt pre­zenți ca dele­gați și alți frați de ori­gi­ne româ­nă: Frații Marin Barbu și Răducu Ioniță ca dele­gați din ofi­ciu, în vir­tu­tea res­pon­sa­bi­li­tă­ții deți­nu­te în man­da­tul tre­cut, pre­cum și fra­ții Liviu Tudoroiu, Iulian Uțupan, Adrian Fânaru, Enoh Cazacu, Viorel Borza, Ovidiu Năsui și Silviu Pîrlea.
După pre­zen­ta­rea rapoar­te­lor de către res­pon­sa­bi­lii admi­nis­tra­ți­ei tre­cu­te, fos­ta admi­nis­tra­ție și‑a depus man­da­te­le în mâi­ni­le pre­șe­din­te­lui pro­vi­zo­riu al sesiu­nii – Fratele Peter Lausevic — și a secre­ta­ru­lui aces­te­ia, Fr. Paul Balbach, s‑a tre­cut la orga­ni­za­rea comi­te­te­lor de nomi­na­li­zări, de doc­tri­nă, de finan­țe, de sta­tu­te și de pla­nuri, Uniunea noas­tră fiind repre­zen­ta­tă în toa­te acestea.