Facebook (rețele sociale) și creștinismul — Ce fel de oameni?

Facebook (rețe­le soci­a­le) și creștinismul
Seria: „Ce fel de oameni?” – Tabără pen­tru tineri ce a avut loc între 29 decem­brie 2013 – 2 ianu­a­rie 2014.
Prezintă: Radu ioni­ță

Sinopsis:

Facebook (rețele sociale) și creștinismul

Facebook (rețelele sociale) și creștinismul

Rețeaua

Ps 73:28 „Cât pen­tru mine, feri­ci­rea mea este să mă apro­pii de Dumnezeu”

Ier 31:3 „Domnul mi Se ara­tă de depar­te: Te iubesc cu o iubi­re veci­ni­că; de ace­ea îţi păs­trez bună­ta­tea Mea!”

Asaltul asu­pra minții

 • „Sunt o serie de căi și pla­nuri pe care le are Satana pen­tru a se furi­șa în min­tea neho­tă­râ­tă a tinerilor;
 • dacă sufle­tul nu este cate­goric și pe deplin fixat în Dumnezeu și…
 • dacă, în mod con­ști­ent, nu-și ţin min­tea ocu­pa­tă cu stu­di­e­rea Scripturilor pen­tru a fi bine înte­me­iat în cre­dinţa noastră,
 • atunci ei vor fi în mod sigur prinși în cur­să.” 5T 520–521

De când se vor­bea des­pre pri­e­te­ni virtuali?

Prov 27:10 „Nu pără­si pe pri­e­te­nul tău și pe pri­e­te­nul tată­lui tău… mai bine un vecin aproa­pe decât un fra­te departe.”

Lumea vir­tu­a­lă

 • „… Aproape totul în acest veac este o apa­renţă înșe­lă­toa­re, ceva ire­al. Lumea este pli­nă de măr­tu­rii date pen­tru a plă­cea și fer­me­ca pen­tru un moment și pen­tru a înă­lţa eul. …” 5T 667
 • Australia este țara în care “se petre­ce” cel mai mult timp pe Facebook: aprox 7 ore pe zi.
 • Exemplu: pe rețea­ua Facebook se scriu 30.000.000 comen­ta­rii pe oră, și sunt lan­sa­te 4,5 mili­oa­ne de mesaje.

În ce con­stă pericolul?

 • Timpul
 • Influența coru­pă­toa­re
 • Efectul super­fi­ci­a­li­zant asu­pra gândirii

Ore, cli­pe chiar…

 • „… Fiecare oră de lucru este tre­cu­tă în revis­tă îna­in­tea lui Dumnezeu și înre­gis­tra­tă la cre­din­cio­șie sau necredincioșie.
 • Raportul momen­te­lor iro­si­te și al oca­zi­i­lor nefo­lo­si­te tre­bu­ie să fie întâm­pi­nat când se va ţine jude­ca­ta și cărţi­le vor fi des­chi­se, iar fie­ca­re va fi jude­cat după lucru­ri­le scri­se în cărţi…” 4 T 453

Timpul este de aur!

 • „… Tineretul tre­bu­ie învă­ţat că tim­pul este de aur, că e pri­mej­di­os să cre­a­dă că pot semă­na „ovăz săl­ba­tic“ și să nu culea­gă dure­re și ruină.
 • Ei tre­bu­ie învă­ţa­ţi să fie sobri și să admi­re bine­le din carac­te­rul alto­ra. Ei tre­bu­ie să fie deprinși să așe­ze voinţa de par­tea voinţei lui Dumnezeu, pen­tru a fi în sta­re să cân­te cân­ta­rea cea nouă și să se con­to­peas­că cu armo­ni­i­le ceru­lui.” 6T 158–159

Tendința de a superficializa

 • „Mintea se adap­tea­ză în mod trep­tat subiec­te­lor de care i se îngă­du­ie să se ocupe.
 • Dacă este ocu­pa­tă numai cu pro­ble­me obiș­nu­i­te, până aco­lo încât să exclu­dă subiec­te­le mari și înă­lţă­toa­re, ea se va piper­nici și va slăbi.
 • Dacă nu va fi pusă nici­o­da­tă să se ocu­pe cu pro­ble­me difi­ci­le sau să fie lăr­gi­tă pen­tru a înţe­le­ge ade­vă­ruri impor­tan­te, după un timp, ea își va pier­de pute­rea de a se dezvol­ta.” 5 T 24

… Treptat

 • „… Ia (nece­si­tă) timp trans­for­ma­rea uma­nu­lui în divin, sau degra­da­rea celor ce-au fost cre­ați după chi­pul lui Dumnezeu, în bru­tal și satanic
 • Prin con­tem­pla­re sun­tem schimbați!
 • Deși făcut după ase­mă­na­rea Creatorului, omul își poa­te în așa fel edu­ca min­tea încât păca­tul pe care îl găsea res­ping­ă­tor, să îi devi­nă plă­cut.” AG 224

Soluția bine­cu­vân­ta­tă!

 • Evrei 12:1 Și noi, dar, fiind­că sun­tem încon­ju­ra­ţi cu un nor așa de mare de mar­tori, să dăm la o par­te ori­ce pie­di­că, și păca­tul care ne înfă­șoa­ră așa de les­ne, și să aler­găm cu stă­ru­inţă în aler­ga­rea care ne stă înainte.
 • 2 Să ne uităm ţin­tă la Căpetenia și Desăvârșirea cre­dinţei noas­tre, adi­că la Isus, care, pen­tru bucu­ria care‑I era pusă îna­in­te, a sufe­rit cru­cea, a dis­preţu­it ruși­nea, și șade la dreap­ta sca­u­nu­lui de domnie al lui Dumnezeu.

Timpul “cur­te­ni­ei cu Prințul”!

 • Ef 5:16 „Răscumpăraţi vre­mea, căci zile­le sunt rele.”
 • 1 Petru 1:13 „De ace­ea, încin­geţi-vă coap­se­le minţii voas­tre, fiţi treji, și puneţi-vă toa­tă nădej­dea în harul, care vă va fi adus, la ară­ta­rea lui Isus Hristos.
 • 14 Ca niș­te copii ascul­tă­tori, nu vă lăsa­ţi târâți în pofte­le, pe cari le avea­ţi altă­da­tă, când era­ţi în neștiinţă.

Darul Cel mai de preț!

 • „… În ade­văr, El [Hristos] este un dar, dar numai pen­tru ace­ia care se pre­dau fără rezer­vă Lui, corp, suflet și spi­rit. Noi tre­bu­ie să ne pre­dăm pe noi înși­ne lui Hristos și să tră­im o via­ţă de ascul­ta­re de bună voie, de toa­te porun­ci­le Sale! Tot ceea ce sun­tem, toa­te talen­te­le și cali­tă­ţi­le pe care le avem, sunt ale lui Dumnezeu, ca să fie con­sa­cra­te în slu­j­ba Sa…
 • … Când ne pre­dăm ast­fel cu totul lui, Domnul Hristos, cu toa­te como­ri­le ceru­lui, Ni se dă(ruiește) pe Sine [se iden­ti­fi­că cu noi]. Obţinem ast­fel măr­gă­ri­ta­rul de mare preţ.” Pildele Domnului 116

Totdeauna cu El!

 • Ps 73:23 „Însă eu sunt tot­dea­u­na cu Tine, Tu m‑ai apu­cat de mâna dreaptă;
 • 24 mă vei călă­uzi cu sfa­tul Tău, apoi mă vei pri­mi în slavă.”
 • Iov 22:21 „Împrietenește-te dar cu Dumnezeu, și vei avea pace; te vei bucu­ra ast­fel iarăși de fericire.”