Deschide-mi ochii ca să văd — Ce fel de oameni?

Deschide-mi ochii ca să văd
Seria: „Ce fel de oameni?” – Tabără pen­tru tineri ce a avut loc între 29 decem­brie 2013 – 2 ianu­a­rie 2014.
Prezintă: Liviu Tudoroiu

Sinopsis:

Deschide-mi ochii ca să văd

Deschide-mi ochii ca să văd - Ce fel de oameni?

O lume cu valori inversate/răsturnate

 • Cimitire fru­moa­se
 • Spitale bune
 • Divorțuri nece­sa­re

Iluzie

 • Răsăritul soa­re­lui poa­te fi per­ce­put ca apus de soare
 • Lumina pe care o vedem la capă­tul tune­lu­lui poa­te fi tre­nul care vine spre noi
 • O mași­nă vop­si­tă fru­mos poa­te fi, de fapt, o vechitură
 • Un pro­dus ali­men­tar care are o eti­che­tă fru­moa­să poa­te pro­du­ce can­cer mâine
 • Bomboana care îți colo­rea­ză lim­ba poa­te fi otra­va cu nenu­mă­ra­te chi­mi­ca­le pe care de abia le pronunți
 • Un cimi­tir fru­mos poa­te fi bise­ri­ca ce are cel mai fru­mos com­por­ta­ment din lume

Nu lucrul la care te uiți, ci ceea ce vezi contează!

Mintea cre­ea­ză imaginea

Pe când Isus Se înde­păr­ta de Templu, uce­ni­cii Lui s‑au apro­pi­at de El ca să‑i ara­te clă­di­ri­le Templului. Dar Isus le‑a zis: ‘Vedeți voi (engl: ‘Nu vedeți voi’- See ye not) toa­te aces­te lucruri? Adevărat vă spun că aici nu va rămâ­ne pia­tră pe pia­tră care să nu fie dărâ­ma­tă.’ Matei 24:1–2

Oamenii vor con­ti­nua să îna­l­țe clă­diri scum­pe, care cos­tă mili­oa­ne. Se va acor­da o aten­ție deo­se­bi­tă fru­mu­se­ții lor arhi­tec­tu­ra­le, sta­bi­li­tă­ții și tră­i­ni­ci­ei cu care au fost con­stru­i­te… Dar Domnul mi‑a ară­tat că, în ciu­da sta­bi­li­tă­ții lor neo­biș­nu­i­te și a eta­lă­rii lor scum­pe, aces­te clă­diri vor avea ace­eași soar­tă ca tem­plul din Ierusalim. 5BC. 1098 (1906)

Templul care orbește

Apoi Isus a zis: ‘Eu am venit în lumea aceas­ta pen­tru jude­ca­tă: ca cei ce nu văd să vadă, și cei ce văd să ajun­gă orbi.’ Unii din fari­se­ii care erau lân­gă El, când au auzit aces­te vor­be, I‑au zis: ‘Doar n‑om fi și noi orbi!’ ‘Dacă ați fi orbi,’ le‑a răs­puns Isus, ‘n‑ați avea păcat; dar acum ziceți : ‘Vedem’. Tocmai de ace­ea, păca­tul vos­tru rămâ­ne. Ioan 9:39–41

Un lucru este sigur: Acei adven­tiști de ziua a șap­tea, care iau pozi­ţie sub stea­gul lui Satan, mai întâi vor renun­ța să mai cre­a­dă aver­tis­men­te­le și mus­tră­ri­le care se află în Mărturiile Duhului lui Dumnezeu. Apoi urmea­ză scep­ti­cis­mul cu pri­vi­re la punc­te­le esen­ți­a­le ale cre­din­ței noas­tre, stâl­pii pozi­ți­ei noas­tre, apoi necre­din­ța față de Sfintele Scripturi, apoi alu­ne­ca­rea rapi­dă spre pier­za­re. 3SM 84. 1903

„… și el își dub­lea­ză efor­tu­ri­le până îi face să se răscoa­le pe față, ceea ce nu are nu are reme­diu și duce la nimi­ci­re.” 4T. 211

Orbire spi­ri­tu­a­lă

A fi sau a nu fi, aceas­ta este întrebarea.

Deschide-mi ochii ca să văd că tre­bu­ie să-mi dau sea­ma de orbi­rea mea.

Au ajuns la Ierihon. Și pe când ieșea Isus din Ierihon cu uce­ni­cii Săi și cu o mare mul­ți­me de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cer­șe­tor orb, ședea jos lân­gă drum și cerea milă. El a auzit că tre­ce Isus din Nazaret și a înce­put să stri­ge: ‘Isuse, fiul lui David, ai milă de mine!’ Mulți îl cer­tau să tacă; dar el și mai tare stri­ga: ‘Fiul lui David, ai milă de mine!’ Isus a luat cuvân­tul și a zis: ‘Ce vrei să-ți fac?’ ‘Rabuni,’ i‑a răs­puns orbul, ‘să capăt vede­rea.’ Isus i‑a zis: ‘Du-te, cre­din­ța ta te‑a mân­tu­it (engl.: ‘te‑a vin­de­cat’= ‘made you who­le’). Îndată, orbul și‑a căpă­tat vede­rea și a mers după Isus. Marcu 10:46–52

Viața înce­pe întot­dea­u­na cu Isus

Dacă ne uităm chiar și pen­tru o cli­pă la soa­re la ami­a­ză, când ne întoar­cem pri­vi­rea, ima­gi­nea soa­re­lui apa­re în ori­ce privim.

La fel se întâm­plă și atunci când pri­vim la Isus; asu­pra ori­că­rui lucru la care pri­vim se reflec­tă chi­pul Său, Soarele Neprihănirii. Nu putem vedea nimic alt­ce­va și nu putem vor­bi des­pre nimic altceva.

Chipul Său este impri­mat în ochiul sufle­tu­lui și afec­tea­ză fie­ca­re par­te a vie­ții de zi cu zi, îndul­cind și supu­nând întrea­ga noas­tră natură.

Deschide-mi ochii ca să văd că:

 • nu m‑a făcut feri­cit păcatul
 • în rea­li­ta­te sunt robul păca­tu­lui și nu o per­soa­nă liberă
 • stă­pâ­nul căru­ia îi slu­jesc nu este cinstit
 • fără Isus sunt cu totul pierdut
 • nu mă pot sal­va singur
 • Să văd Crucea în prim plan
 • Să văd Crucea în rea­li­ta­tea virtuală
 • Să văd Cerul în fru­mu­se­țea lui

Dacă un om nu se naș­te din nou, nu poa­te vedea împă­ră­ția lui Dumnezeu.

Ce nu este în regu­lă cu mine?

 • sunt evreu, năs­cut să moș­te­nesc bine­cu­vân­tă­ri­le lui Dumnezeu
 • năs­cut cu pri­vi­le­gi­i­le vieții
 • năs­cut cu pri­vi­le­gi­i­le eli­tei sociale…
 • năs­cut pen­tru a fi pri­mul între popoare
 • năs­cut pen­tru a avea drep­ta­te… năs­cut pen­tru a pri­mi închinare
 • sunt fari­seu, adi­că tre­bu­ie să fiu respectat,
 • să fiu lider, să am ulti­mul cuvânt.
 • sunt deja mântuit

Pentru că zici: ‘Sunt bogat, m‑am îmbo­gă­țit și nu duc lip­să de nimic; și nu știi că ești tică­los, neno­ro­cit, sărac, orb și gol. Te sfă­tu­iesc să cum­peri de la Mine aur cură­țit prin foc, ca să te îmbo­gă­țești; și hai­ne albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă urâ­ciu­nea goli­ciu­nii tale; și doc­to­rie pen­tru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Apocalipsa 3:17–18

Te sfă­tu­iesc să cum­peri de la Mine

Cumpără ade­vă­rul și nu‑l vin­de; înțe­lep­ciu­nea, învă­ță­tu­ra și pri­ce­pe­rea. Proverbele 23:23

Luther, seco­lul al XVI-lea

Care este pre­țul aces­tei achiziții?

Vinde-mi-te Mie!

“Unde este comoa­ra ta aco­lo este și ini­ma ta.”

Deschide-mi ochii ca să văd