Dregători de spărturi! — Adunare spirituală Câmpuri de Vrancea

2017-11-02_174554

Ziua de 5 noiem­brie 2017, o zi fru­moa­sa în care soa­re­le și‑a făcut pre­zen­ta și a încer­cat sa ne încă­l­zeas­că câte puțin tru­pul dar și ini­mi­le noas­tre. Dar nu numai atât, cuvân­tul lui Dumnezeu și păr­tă­șia fră­țeas­că au adus căl­du­ră pen­tru sufle­tul nos­tru în cadrul con­fe­rin­ței spi­ri­tu­a­le din loca­li­ta­tea Câmpuri jud. Vrancea. Mesajele bibli­ce sus­ți­nu­te de către fra­ții Marian Manolache și Ipati Virgil ne-au trans­mis gân­dul ca este nevo­ie de o refor­ma în ceea ce pri­veș­te Sabatul, aceas­ta o putem face cu sme­re­nie și o cer­ce­ta­re adân­că a ini­mii noas­tre, cău­tând ca Isus să domneas­ca în via­ța noas­tră. În acest timp ne-am putut bucu­ra și de pre­zen­ta gru­pu­lui Ammiel care ne‑a încân­tat ini­mi­le cu muzi­ca buna pen­tru sufle­tul nos­tru. Dorim ca Dumnezeu să bine­cu­vân­te­ze cuvân­tul și să ne umple ini­mi­le de pace!

DSC_0018DSC_0031DSC_0030DSC_0010 DSC_0026DSC_0021DSC_0015DSC_0033DSC_0034DSC_0012 DSC_0011 DSC_0007 DSC_0004