Dialog al liderilor din Adventism

CG AZSMR, 1 mar­tie, 2019 — Statele Unite

Declarație pri­vind întâl­ni­ri­le din­tre lide­rii Adventiștilor de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă și lide­rii Adventiștilor de Ziua a Șaptea.

 

 Dragi frați din AZS-MR,

 

    De‑a lun­gul ani­lor, fra­ții noș­tri cu dife­ri­te res­pon­sa­bi­li­tăți au soli­ci­tat în repe­ta­te rân­duri întâl­niri cu prin­ci­pa­la Biserică Adventistă de Ziua a Șaptea („Biserica Adventistă”) cu pri­vi­re la ches­tiu­ni­le ce ne sepa­ră. Aceasta s‑a întâm­plat cu pre­că­de­re în peri­oa­da ani­lor 1950, când au fost scri­se scri­sori ofi­ci­a­le către pre­șe­din­te­le bise­ri­cii AZS. Doar pe la înce­pu­tul și până la mij­lo­cul ani­lor 1980 au avut fra­ții noș­tri oca­zia să împăr­tă­șeas­că cre­zul nos­tru și să poar­te dis­cu­ții cu pre­șe­din­te­le atunci pen­sio­nat, Robert Pierson, împre­u­nă cu alți câți­va pas­tori pen­sio­nați. De atunci au fost dis­cu­ții doar pe plan local.

    Apoi, în luna august 2017 am fost abor­dați de doi frați din bise­ri­ca AZS cu pri­vi­re la posi­bi­li­ta­tea de a avea întâl­niri pen­tru a înțe­le­ge de ce avem vederi dife­ri­te și pen­tru a ști în ce punc­te sun­tem de acord.

    Răspunzând Marii Misiuni „Duceți-vă în toa­tă lumea și pro­po­vă­du­iți Evanghelia la ori­ce făp­tu­ră” (Marcu 16:15), am accep­tat invi­ta­ția. Unele din învă­ță­tu­ri­le noas­tre sunt uni­ce, deo­se­bi­te de ale ori­că­rei alte deno­mi­na­țiuni și noi cre­dem că sunt vita­le pen­tru pre­gă­ti­rea popo­ru­lui lui Dumnezeu care va fi în via­ță când Isus va veni a doua oară.

    „Predicatorii noș­tri ar tre­bui să cau­te să se apro­pie de deser­ven­ții celor­lal­te deno­mi­na­țiuni. Rugați-vă pen­tru și împre­u­nă cu oame­nii aceștia, pen­tru care mij­lo­ceș­te Hristos. Ei au o răs­pun­de­re solem­nă. Ca soli ai lui Hristos, noi ar tre­bui să dăm pe față un inte­res pro­fund și plin de zel pen­tru acești păs­tori ai tur­mei.” — Mărturii pen­tru comu­ni­ta­te vol. 6, pp 77, 78, engl.

    Să ținem min­te fap­tul că de fie­ca­re dată când împăr­tă­șim un stu­diu Biblic cu cine­va, și noi avem ceva de învă­țat. Din acest motiv, îi mul­țu­mim Domnului pen­tru că ne‑a ofe­rit aceas­tă oca­zie de a ne întâl­ni nu doar cu acei care sunt pen­sio­nați din Biserica Adventistă, dar și de a avea un dia­log cu acei  care sunt încă în ser­vi­ciu activ și în roluri de con­du­ce­re. Aceste întâl­niri NU sunt nego­ci­eri de vre­un fel. Ne întâl­nim pur și sim­plu pen­tru a împăr­tăși ceea ce cre­dem că sunt ade­vă­ruri impor­tan­te pen­tru popo­rul lui Dumnezeu care tră­ieș­te în ulti­ma gene­ra­ție a isto­ri­ei aces­tui pământ, și pen­tru ca fie­ca­re par­te să înțe­lea­gă punc­te­le de vede­re ale celei­lal­te, cu pri­vi­re la ace­leași subiecte.

    După citi­rea decla­ra­ției comu­ne de mai jos, vă rugăm să acce­sați link-uri­le fur­ni­za­te* (for­mat video, audio și docu­men­ta­ție scri­să) așa cum au fost pre­zen­ta­te de către fra­ții aleși, cu pri­vi­te la punc­te­le de vede­re asu­pra câtor­va aspec­te. Prezentarea cu pri­vi­re la carac­te­rul exclu­siv al Serviciului de împăr­tă­și­re (Cina Domnului doar pen­tru mem­bri, n. trad.), sus­ți­nu­tă la întâl­ni­rea ini­ția­lă în Silver Spring, Maryland, nu a fost înre­gis­tra­tă, dar un docu­ment mai deta­li­at, care a fost ofe­rit în urma întâl­ni­rii, se află de ase­me­nea într-un link mai jos.

    Vă rugăm să vă rugați pen­tru acei care par­ti­ci­pă la întâl­niri, ca Duhul Domnului să fie în mij­lo­cul nos­tru, ghi­dân­du-ne și călă­u­zin­du-ne să pre­zen­tăm în mod clar punc­te­le în care sun­tem dife­riți și în ace­lași timp să recu­noaș­tem, să sus­ți­nem și să ne încu­ra­jăm reci­proc în punc­te­le în care sun­tem de acord.

    Mai jos este o decla­ra­ție comu­nă a par­ti­ci­pan­ți­lor la dia­lo­gul în desfășurare.

Declarație comu­nă a par­ti­ci­pan­ți­lor la dia­lo­gul între Adventiștii de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă și Adventiștii de Ziua a Șaptea

Decembrie 2018

 

    Ca repre­zen­tanți ai Conferinței Generale a Adventiștilor de Ziua a Șaptea și ai Conferinței Generale a Adventiștilor de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă, sun­tem plini de bucu­rie să avem oca­zia de a ne întâl­ni și de a dia­lo­ga într-un spi­rit de pri­e­te­nie și res­pect creș­tin. Moștenirea noas­tră comu­nă, și nume­roa­se­le noas­tre dome­nii de doc­tri­nă, valori, prac­tici care se inter­sec­tea­ză, ne-au per­mis să sta­bi­lim rapid o teme­lie soli­dă de înțe­le­ge­re și păr­tă­șie. Ca Adventiști Sabatarieni, noi împăr­tă­șim legă­turi uni­ce de înru­di­re spi­ri­tu­a­lă, fie­ca­re pre­țu­ind ade­vă­rul Sabatului și aștep­tând cu nerăb­da­re reve­ni­rea în curând a Mântuitorului nostru.

 

    Recunoaștem, totuși, dome­nii de dife­ren­țe cla­re în înțe­le­ge­rea teo­lo­gi­că și în prac­ti­ca bise­ri­cii, și pe aces­tea le expri­măm în mod direct și umil, împăr­tă­șind unii cu alții din Scriptură și din scri­e­ri­le lui Ellen White.

 

    Ne întâl­nim pen­tru a ne înțe­le­ge mai bine unii pe alții, pen­tru a des­chi­de un spa­țiu cald și cor­di­al pen­tru dis­cu­ții și păr­tă­șie, și pen­tru a ne sus­ți­ne reci­proc în timp ce cău­tăm să Îl împăr­tă­șim pe Isus Hristos și mân­tu­i­rea Sa într‑o lume decă­zu­tă. Așteptăm să ne întâl­nim din nou în pri­mă­va­ra lui 2019 pen­tru a con­ti­nua dia­lo­gul nostru.

 

Prezentările din cadrul dia­lo­gu­lui între repre­zen­tan­ții Conferinței Generale a Adventiștilor de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă și ai Conferinței Generale a Adventiștilor de Ziua a Șaptea, ce au avut loc în data de 5 și 6 decem­brie 2018, în Silver Spring, Maryland, SUA.

Rezumat al Studiului în for­mat PDF: Dieta pen­tru ulti­ma gene­ra­ție (engl.)

Rezumat al stu­di­u­lui în for­mat PDF: Biserica și sta­tul în timp de răz­boi (engl.)

Rezumat al stu­di­u­lui în for­mat PDF: Legea lui Dumnezeu și legă­min­te­le (engl.)

Rezumat al stu­di­u­lui în for­mat PDF: Recăsătorirea după divorț în Adventism (engl.)

Link adi­țio­nal (un stu­diu pre­zen­tat la întâl­ni­rea din 19 apri­lie, 2018):

(link-ul media nu este înre­gis­tra­rea efec­ti­vă a eve­ni­men­tu­lui dar este un con­ți­nut simi­lar, pre­zen­tat cu o altă ocazie).

Rezumatul stu­di­u­lui în for­mat PDF: În amin­ti­rea Mea

*) În curând vom adă­u­ga tra­du­ce­rea în lim­ba română.