Cursul 3 — Dumnezeu Tatăl

1. Cum des­crie Biblia uni­ci­ta­tea lui Dumnezeu Tatăl?

„…totuși, pen­tru noi nu este decât un sin­gur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toa­te lucru­ri­le și pen­tru care tră­im și noi…” (1 Corinteni 8:6).
„A Împăratului veș­ni­ci­i­lor, a nemu­ri­to­ru­lui, nevă­zu­tu­lui și sin­gu­ru­lui Dumnezeu să fie cin­stea și sla­va în vecii veci­lor! Amin.” (1 Timotei 1:17).

2. De când exis­tă Dumnezeu Tatăl?

„Înainte ca să se fi năs­cut mun­ții, și îna­in­te ca să se fi făcut pămân­tul și lumea, din veș­ni­cie în veș­ni­cie, Tu ești Dumnezeu!” (Psalmii 90:2).
„Scaunul Tău de domnie este așe­zat din vre­muri stră­vechi; Tu ești din veș­ni­cie!” (Psalmul 93:2).

3. Câtă vre­me va exis­ta El?

„… Tu, ai cărui ani țin veș­nic! Tu ai înte­me­iat în vechi­me pămân­tul și ceru­ri­le sunt lucra­rea mâi­ni­lor Tale. Ele vor pieri, dar Tu vei rămâ­nea; toa­te se vor învechi ca o hai­nă; le vei schim­ba ca pe un veș­mânt, și se vor schim­ba. Dar Tu rămâi Același, și anii Tăi nu se vor sfârși.” (Psalmii 102:24–27).

4. Care sunt câte­va din­tre atri­bu­te­le lui Dumnezeu?

Dumnezeu este ato­tști­u­tor:

„…căci Dumnezeu este mai mare decât ini­ma noas­tră și cunoaș­te toa­te lucru­ri­le.” (1 Ioan 3:20).
„Doamne, Tu mă cer­ce­tezi de aproa­pe și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de depar­te îmi pătrunzi gân­dul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toa­te căi­le mele. Căci nu-mi ajun­ge cuvân­tul pe lim­bă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul… Iată că nici chiar întu­ne­ri­cul nu este întu­ne­cos pen­tru Tine; ci noap­tea stră­lu­ceș­te ca ziua și întu­ne­ri­cul ca lumi­na.” (Psalmii 139:1–4,12).
”Eu sunt Dumnezeu și nu este nici unul ca Mine. Eu am ves­tit de la înce­put ce are să se întâm­ple și cu mult îna­in­te ce nu este încă împli­nit. Eu zic: ‚Hotărârile Mele vor rămâ­nea în picioa­re, și Îmi voi adu­ce la înde­pli­ni­re toa­tă voia Mea.’ ”(Isaia 46:9,10).
”Nici o făp­tu­ră nu este ascun­să de El, ci totul este gol și des­co­pe­rit îna­in­tea ochi­lor Aceluia, cu care avem a face.” (Evrei 4:13).

Dumnezeu este ato­tpu­ter­nic:

„Când a fost Avraam în vâr­stă de nouă­zeci și nouă de ani, Domnul i S‑a ară­tat și i‑a zis: ‚Eu sunt Dumnezeul Cel ato­tpu­ter­nic. Umblă îna­in­tea Mea, fii fără pri­ha­nă.” (Geneza 17:1).
„Ah, Doamne, Dumnezeule, iată Tu ai făcut ceru­ri­le și pămân­tul cu pute­rea Ta cea mare și cu bra­țul Tău întins: nimic nu este de mirat din par­tea Ta!” (Ieremia 32:17).
Căci El zice și se face; porun­ceș­te și ce porun­ceș­te ia fiin­ță.” (Psalmii 33:9).
„…dar la Dumnezeu toa­te lucru­ri­le sunt cu putin­ță.” (Matei 19:26).

Dumnezeu este sfânt:

„Înălțați pe Domnul, Dumnezeul nos­tru și închi­nați-vă pe mun­te­le Lui cel sfânt!” Căci Domnul, Dumnezeul nos­tru, este sfânt!” (Psalmii 99:9).
„Vorbește între­gii adu­nări a copi­i­lor lui Israel și spu­ne-le: ‚Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul, Dumnezeul vos­tru.” (Leviticul 19:2).

Dumnezeu este abso­lut drept:

„Totuși Domnul așteap­tă să Se milos­ti­veas­că de voi și Se va scu­la să vă dea îndu­ra­re, căci Domnul este un Dumnezeu drept.” (Isaia 30:18).
”Nu este alt Dumnezeu decât Mine, Eu sunt sin­gu­rul Dumnezeu drept și mân­tu­i­tor, alt Dumnezeu afa­ră de Mine nu este.” (Isaia 45:21).
”Pe Cel Atotputernic nu‑L putem ajun­ge, căci este mare în tărie, dar drep­tul și drep­ta­tea depli­nă El nu le frân­ge.” (Iov 37:23).

Dumnezeu este plin de milă:

„Și Domnul a tre­cut pe dina­in­tea lui și a stri­gat: „Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndu­ra­re și milos­tiv, încet la mânie, plin de bună­ta­te și cre­din­cio­șie, care Își ține dra­gos­tea până în mii de nea­muri de oameni, iar­tă fără­de­le­gea, răz­vră­ti­rea și păca­tul, dar nu soco­teș­te pe cel vino­vat drept nevi­no­vat…” (Exodul 34:6,7).
Domnul este milos­tiv și drept, și Dumnezeul nos­tru este plin de îndu­ra­re.” (Psalmii 116:5).

Dumnezeu este iubi­re:

„Cine nu iubeș­te, n‑a cunos­cut pe Dumnezeu; pen­tru că Dumnezeu este dra­gos­te… Și noi am cunos­cut și am cre­zut dra­gos­tea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dra­gos­te.” (1 Ioan 4:8,16).

Dumnezeu este sur­sa vie­ții:

„Căci după cum Tatăl are via­ța în Sine, tot așa a dat și Fiului să aibă via­ța în Sine.” (Ioan 5:26).

El este Cel care a cre­at și care sus­ți­ne toa­te lucru­ri­le din Univers:

„Vrednic ești Doamne și Dumnezeul nos­tru, să pri­mești sla­va, cin­stea și pute­rea, căci Tu ai făcut toa­te lucru­ri­le și prin voia Ta stau în fiin­ță și au fost făcu­te.” (Apocalipsa 4:11).

5. Care este rela­ția noas­tră cu Dumnezeu?

„Să știți că Domnul este Dumnezeu! El ne‑a făcut, ai Lui sun­tem: noi sun­tem popo­rul Lui și tur­ma pășu­nii Lui” (Psalmii 100:3).
„Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nos­tru; noi sun­tem lutul și Tu ola­rul, care ne-ai întoc­mit: sun­tem cu toții lucra­rea mâi­ni­lor Tale.” (Isaia 64:8).

6. Cât de mult ne iubeș­te Dumnezeu?

„Domnul mi Se ara­tă de depar­te: ‚Te iubesc cu o iubi­re veș­ni­că, de ace­ea îți păs­trez bună­ta­tea Mea.” (Ieremia 31:3).
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe sin­gu­rul Lui Fiu, ca ori­ci­ne cre­de în El să nu pia­ră, ci să aibă via­ță veș­ni­că.” (Ioan 3:16).

7. Cât de impor­tan­tă este cunoaș­te­rea de Dumnezeu?

Și via­ța veș­ni­că este aceas­ta: Să Te cunoas­că pe Tine, sin­gu­rul Dumnezeu ade­vă­rat și pe Isus Hristos, pe care L‑ai tri­mis Tu.” (Ioan 17:3).

8. Cum Îl putem cunoaș­te pe Dumnezeu?

Fiindcă ce se poa­te cunoaș­te des­pre Dumnezeu le este des­co­pe­rit în ei, căci le‑a fost ară­tat de Dumnezeu. În ade­văr, însu­și­ri­le nevă­zu­te ale Lui, pute­rea Lui veș­ni­că și dum­ne­zei­rea Lui, se văd lămu­rit, de la face­rea lumii, când te uiți cu băga­re de sea­mă la ele în lucru­ri­le făcu­te de El.” (Romani 1:19,20).
„… nimeni nu cunoaș­te deplin pe Tatăl, afa­ră de Fiul, și ace­la căru­ia vrea Fiul să i‑L des­co­pe­re.” (Matei 11:27).
„Isus a răs­puns: ‚Voi nu Mă cunoaș­teți nici pe Mine, nici pe Tatăl Meu. Dacă M‑ați cunoaș­te pe Mine ați cunoaș­te și pe Tatăl Meu.” (Ioan 8:19).
„Isus i‑a zis: ‚Eu sunt calea, ade­vă­rul și via­ța. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Dacă M‑ați fi cunos­cut pe Mine, ați fi cunos­cut și pe Tatăl Meu. Și de acum înco­lo Îl veți cunoaș­te; și L‑ați și văzut.’… ‚Doamne’ i‑a zis Filip, ‚ara­tă-ne pe Tatăl și ne este de ajuns.’ Isus i‑a zis: ‚De atâ­ta vre­me sunt cu voi, și nu M‑ai cunos­cut, Filipe? Cine M‑a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ‚Arată-ne pe Tatăl’? Nu crezi că Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine?” (Ioan 14:6–10).

9. Care este rela­ția din­tre Dumnezeu Tatăl și Domnul Isus Hristos?

„Eu și Tatăl una sun­tem.” (Ioan 10:30).
„Da, El va zidi Templul Domnului și va pur­ta podoa­bă împă­ră­teas­că, va ședea și va stă­pâni pe sca­u­nul Lui de domnie, va fi pre­ot pe sca­u­nul Lui de domnie și o desă­vâr­și­tă uni­re va domni între ei amân­doi.” (Zaharia 6:13).

10. Cât de pro­fund este impli­cat Dumnezeu în pla­nul de mântuire?

„…că adi­că Dumnezeu era în Hristos, împă­când lumea cu Sine, neținân­du-le în soco­tea­lă păca­te­le lor…” (2 Corinteni 5:19).