Cursul 14 — Convertirea — Botezul

1. Cum repre­zin­tă Hristos dorin­ța Sa de a inter­ve­ni în mod mân­tu­i­tor în via­ța oamenilor?

„Iată Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cine­va gla­sul Meu și des­chi­de ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu Mine.” (Apocalipsa 3:20).

2. Care va fi expe­rien­ța ace­lo­ra care accep­tă să răs­pun­dă ape­lu­ri­lor Mântuitorului și Îi des­chid ușa ini­mii lor, primindu‑L înăuntru?

„Căci dacă este cine­va în Hristos, este o făp­tu­ră nouă. Cele vechi s‑au dus: iată că toa­te lucru­ri­le s‑au făcut noi.” (2 Corinteni 5:17).

3. Cât de impor­tan­tă este în pro­ce­sul mân­tu­i­rii trans­for­ma­rea într‑o „făp­tu­ră nouă”?

„Drept răs­puns, Isus i‑a zis: ‚Adevărat, ade­vă­rat îți spun că, dacă un om nu se naș­te din nou, nu poa­te vedea Împărăția lui Dumnezeu’.” (Ioan 3:3).

4. Care sunt cele două păr­ți esen­ți­a­le ale naș­te­rii din nou?

„Isus i‑a răs­puns: ‚Adevărat, ade­vă­rat îți spun că, dacă nu se naș­te cine­va din apă și din Duh, nu poa­te să intre în Împărăția lui Dumnezeu’.” (Ioan 3:5).

5. La ce se refe­ră „naș­te­rea din apă”?

„Noi deci, prin bote­zul în moar­tea Lui, am fost îngro­pați împre­u­nă cu El, pen­tru ca, după cum Hristos a învi­at din morți, prin sla­va Tatălui, tot așa și noi să tră­im o via­ță nouă.” (Romani 6:4).

6. Ce sem­ni­fi­ca­ție are botezul?

„…bote­zul, care nu este o cură­ți­re de înti­nă­ciu­ni­le tru­pești, ci măr­tu­ria unui cuget curat îna­in­tea lui Dumnezeu, prin învi­e­rea lui Isus Hristos.” (1 Petru 3:21).
„Știm bine că omul nos­tru cel vechi a fost răs­tig­nit împre­u­nă cu El, pen­tru ca tru­pul păca­tu­lui să fie dez­bră­cat de pute­rea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păca­tu­lui… Tot așa și voi înși­vă, soco­tiți-vă morți față de păcat și vii pen­tru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nos­tru. Deci păca­tul să nu mai domneas­că în tru­pul vos­tru muri­tor și să nu mai ascul­tați de pofte­le lui. Să nu mai dați în stă­pâ­ni­rea păca­tu­lui mădu­la­re­le voas­tre ca niș­te unel­te ale nele­giu­i­rii; ci dați-vă pe voi înși­vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați; și dați lui Dumnezeu mădu­la­re­le voas­tre ca pe niș­te unel­te ale nepri­hă­ni­rii.” (Romani 6:6,11–13).

7. Ce tre­bu­ie să pre­cea­dă botezul?

Pocăiți-vă” le‑a zis Petru, „și fie­ca­re din voi să fie bote­zat în Numele lui Isus Hristos spre ier­ta­rea păca­te­lor voas­tre; apoi veți pri­mi darul Sfântului Duh.” (Faptele Apostolilor 2:38).
„Apoi le‑a zis: ‚Duceți-vă în toa­tă lumea, și pro­po­vă­du­iți Evanghelia la ori­ce făp­tu­ră. Cine va cre­de și se va bote­za, va fi mân­tu­it; dar cine nu va cre­de, va fi osân­dit’.” (Marcu 16:15,16).

8. Întrucât bote­zul impli­că „pune­rea mâi­ni­lor” pes­te cel ce‑l pri­meș­te, ce aver­tis­ment este dat în acest sens și ce pro­ce­du­ră tre­bu­ie urmată?

„Să nu-ți pui mâi­ni­le pes­te nimeni cu gra­bă: și să nu te faci păr­taș păca­te­lor alto­ra: pe tine însuți păzeș­te-te curat.” (1 Timotei 5:22).
„Dar când a văzut pe mulți din Farisei și din Saduchei că vin să pri­meas­că bote­zul lui, le‑a zis: ‚Pui de năpârci, cine v‑a învă­țat să fugiți de mânia vii­toa­re? Faceți dar roa­de vred­ni­ce de pocă­in­ța voas­tră’.” (Matei 3:7,8).

9. Cum și în al cui nume tre­bu­ie săvâr­șit botezul?

„Filip a zis: ‚Dacă crezi din toa­tă ini­ma, se poa­te.’ Famenul a răs­puns: ‚Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.’ A porun­cit să stea carul, s‑au pogorât amân­doi în apă, și Filip a bote­zat pe famen.” (Faptele Apostolilor 8:37,38).
„Duceți-vă și faceți uce­nici din toa­te nea­mu­ri­le, botezându‑i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.” (Matei 28:19).

10. Câte bote­zuri exis­tă? Poate o per­soa­nă, în anu­mi­te con­di­ții, să pri­meas­că mai mul­te botezuri?

„Este un sin­gur Domn, o sin­gu­ră cre­din­ță, un sin­gur botez.” (Efeseni 4:5).
„…Aici a întâl­nit pe câți­va uce­nici și le‑a zis: ‚Ați pri­mit voi Duhul Sfânt când ați cre­zut?’ Ei i‑au răs­puns: ‚Nici n‑am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.’ ‚Dar cu ce botez ați fost bote­zați?’ le‑a zis el. Și ei au răs­puns: ‚Cu bote­zul lui Ioan.’ Atunci Pavel a zis: ‚Ioan a bote­zat cu bote­zul pocă­in­ței și spu­nea noro­du­lui să cre­a­dă în Cel ce venea după el, adi­că în Isus.’ Când au auzit ei aces­te vor­be, au fost bote­zați în Numele Domnului Isus. Când și‑a pus Pavel mâi­ni­le pes­te ei, Duhul Sfânt s‑a pogorât pes­te ei…” (Fapte 19:1–6).

11. Când și cum a pri­mit Isus bote­zul? Ce lec­ție este aceas­ta pen­tru noi?

„Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca să fie bote­zat de el. Dar Ioan cău­ta să‑L opreas­că. ‚Eu’, zicea el, ‚am tre­bu­in­ță să fiu bote­zat de Tine, și Tu vii la mine?’ Drept răs­puns, Isus i‑a zis: ‚Lasă-Mă acum, căci așa se cade să împli­nim tot ce tre­bu­ie împli­nit’. Atunci Ioan L‑a lăsat. De înda­tă ce a fost bote­zat, Isus a ieșit afa­ră din apă. Și în cli­pa ace­ea ceru­ri­le s‑au des­chis, și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorân­du-Se în chip de porum­bel și venind pes­te El.” (Matei 3:13–16).

Isus era adult și a venit din pro­prie ini­ția­ti­vă la botez.
Botezul tre­bu­ia împli­nit („se cade să împli­nim tot ce tre­bu­ie împlinit.”).
Botezul a fost făcut prin cufun­da­re („…Isus a ieșit afa­ră din apă”) și nu prin stropire.

12. Cum este bote­zul poar­ta de intra­re în comu­niu­nea bisericii?

„Căci, după cum tru­pul este unul și are mul­te mădu­la­re, și după cum toa­te mădu­la­re­le tru­pu­lui, măcar că sunt mai mul­te, sunt un sin­gur trup, — tot așa este și Hristos. Noi toți, în ade­văr, am fost bote­zați de un sin­gur Duh, ca să alcă­tu­im un sin­gur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slo­bozi; și toți am fost adă­pați din­tr-un sin­gur Duh.” … „Voi sun­teți tru­pul lui Hristos, și fie­ca­re, în par­te, mădu­la­re­le lui.” (1 Corinteni 12:12,13,27).

13. Ce cores­pon­dent își are actul bote­zu­lui în cer?

„Adevărat vă spun că ori­ce veți lega pe pământ va fi legat în cer și ori­ce veți dez­le­ga pe pământ va fi dez­le­gat în cer.” (Matei 18:18).
„De ace­ea, pe oriși­ci­ne Mă va măr­tu­ri­si îna­in­tea oame­ni­lor, îl voi măr­tu­ri­si și Eu îna­in­tea Tatălui Meu care este în ceruri.” (Matei 10:32).

14. Ce ris­că acei care, din diver­se moti­ve, amâ­nă mereu sau refu­ză să pri­meas­că botezul?

„…dar Fariseii și învă­ță­to­rii Legii au zădăr­ni­cit pla­nul lui Dumnezeu pen­tru ei, nepri­mind bote­zul lui.” (Luca 7:30).

Unii zic că ezi­tă și tre­mu­ră deo­a­re­ce este un lucru foar­te solemn să faci acest legământ. Este ade­vă­rat, dar nu este un lucru foar­te solemn a‑l neso­co­ti și negli­ja? Dacă ar tre­bui să tre­mur la gân­dul ascul­tă­rii de cerin­țe­le divi­ne, cu cât mai mult ar tre­bui să tre­mur la gân­dul neas­cul­tă­rii de ele?

Și acum, ce zăbo­vești? Scoală-te, pri­meș­te bote­zul, și fii spă­lat de păca­te­le tale, chemând Numele Domnului.” (Faptele Apostolilor 22:16).