Cursul 15 — Convertirea — Naşterea din Duh

1. Ce lucra­re pro­du­ce naș­te­rea din Duh?

„El ne‑a mân­tu­it, nu pen­tru fap­te­le făcu­te de noi în nepri­hă­ni­re, ci pen­tru îndu­ra­rea Lui, prin spă­la­rea naș­te­rii din nou și prin înno­irea făcu­tă de Duhul Sfânt.” (Tit 3:5).
„Noi deci, prin bote­zul în moar­tea Lui, am fost îngro­pați împre­u­nă cu El, …să tră­im o via­ță nouă …omul nos­tru cel vechi a fost răs­tig­nit împre­u­nă cu El, …ca să nu mai fim robi ai păca­tu­lui.” (Romani 6:4,6).
„Să nu vă potri­viți chi­pu­lui vea­cu­lui aces­tu­ia, ci să vă pre­fa­ceți, prin înno­irea min­ții voas­tre, ca să puteți deo­se­bi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plă­cu­tă și desă­vâr­și­tă.” (Romani 12:2).

2. Ce va sta la baza acțiu­ni­lor tutu­ror celor care sunt năs­cuți din Hristos? Ce pute­re dobân­deș­te omul prin aceasta?

„Acum dar nu este nici o osân­di­re pen­tru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu tră­iesc după îndem­nu­ri­le firii pămân­tești, ci după îndem­nu­ri­le Duhului.” (Romani 8:1).
Pot totul în Hristos, care mă întă­reș­te.” (Filipeni 4:13).

3. Ce rezul­tat se va vedea în via­ța ace­lo­ra care tră­iesc după îndem­nu­ri­le Duhului lui Dumnezeu?

„…pen­tru ca porun­ca Legii să fie împli­ni­tă în noi, care tră­im nu după îndem­nu­ri­le firii pămân­tești, ci după îndem­nu­ri­le Duhului.” (Romani 8:4).
Roada Duhului, dim­po­tri­vă, este: dra­gos­tea, bucu­ria, pacea, înde­lun­ga răb­da­re, bună­ta­tea, face­rea de bine, cre­din­cio­șia, blân­de­țea, înfrâ­na­rea pofte­lor. Împotriva aces­tor lucruri nu este lege.” (Galateni 5:22,23).

4. Ce mani­fes­tări vor dis­pă­rea în cazul ace­lo­ra care umblă câr­mu­iți de Duhul?

„Zic dar: ‚Umblați câr­mu­iți de Duhul și nu împli­niți pofte­le firii pămân­tești.’” (Galateni 5:16).
„Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răs­tig­nit firea pămân­teas­că împre­u­nă cu pati­mi­le și pofte­le ei.” (Galateni 5:24).
„Orice amă­ră­ciu­ne, ori­ce iuți­me, ori­ce mânie, ori­ce stri­ga­re, ori­ce cle­ve­ti­re și ori­ce fel de rău­ta­te să pia­ră din mij­lo­cul vos­tru.” (Efeseni 4:31).

5. Cât de tai­ni­că este lucra­rea Duhului Sfânt în om?

„Nu te mira că ți-am zis: ‚Trebuie să vă naș­teți din nou.’ Vântul suflă înco­tro vrea și‑i auzi vuie­tul; dar nu ști de unde vine, nici înco­tro mer­ge. Tot așa este cu ori­ci­ne este năs­cut din Duhul.” (Ioan 3:7,8).

6. Cum înce­pe aceas­tă trans­for­ma­re radi­ca­lă a omu­lui, numi­tă și „naș­te­re din duh”?

„Noi toți pri­vim cu fața des­co­pe­ri­tă, ca într‑o oglin­dă, sla­va Domnului și sun­tem schim­bați în ace­lași chip al Lui, din sla­vă în sla­vă, prin Duhul Domnului.” (2 Corinteni 3:18).

7. Ce efect are con­tem­pla­rea carac­te­ru­lui lui Hristos asu­pra omului?

„Și‑L rog ca, potri­vit cu bogă­ția sla­vei Sale, să vă facă să vă întă­riți în pute­re, prin Duhul Lui, în omul din lăun­tru, așa încât Hristos să locu­ias­că în ini­mi­le voas­tre prin cre­din­ță.” (Efeseni 3:16,17).
„Dar lucru­ri­le, care pen­tru mine erau câști­guri, le-am soco­tit ca o pier­de­re, din pri­ci­na lui Hristos. Ba încă, și acum pri­vesc toa­te aces­te lucruri ca o pier­de­re, față de pre­țul nespus de mare al cunoaș­te­rii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pier­dut toa­te și le soco­tesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos.” (Filipeni 3:7,8).
„Dacă, cel puțin, L‑ați ascul­tat, și dacă, potri­vit ade­vă­ru­lui care este în Isus, ați fost învă­țați, cu pri­vi­re la felul vos­tru de via­ță din tre­cut, să vă dez­bră­cați de omul cel vechi care se stri­că după pofte­le înșe­lă­toa­re și să vă înno­iți în duhul min­ții voas­tre, și să vă îmbră­cați în omul cel nou, făcut după chi­pul lui Dumnezeu, de o nepri­hă­ni­re și sfin­țe­nie pe care o dă ade­vă­rul.” (Efeseni 4:21,22).

8. Ce repre­zin­tă umbla­rea după lucru­ri­le Duhului în con­trast cu umbla­rea după firea pământească?

„Și umbla­rea după lucru­ri­le firii pămân­tești este moar­te, pe când umbla­rea după lucru­ri­le Duhului este via­ță și pace.” (Romani 8:6).
„Cine sea­mă­nă în firea lui pămân­teas­că, va sece­ra din firea pămân­teas­că putre­zi­rea; dar cine sea­mă­nă în Duhul, va sece­ra din Duhul via­ța veș­ni­că.” (Galateni 6:8).

9. Ce sta­tut con­fe­ră Duhul lui Dumnezeu tutu­ror celor care‑L posedă?

„Căci toți cei ce sunt călă­u­ziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.” (Romani 8:14).
„Și, dacă sun­tem copii, sun­tem și moș­te­ni­tori: moș­te­ni­tori ai lui Dumnezeu, și împre­u­nă moș­te­ni­tori cu Hristos, …” (Romani 8:17 pri­ma par­te).

10. Care va fi în per­spec­ti­va veș­ni­ci­ei con­se­cin­ța locu­i­rii Duhului lui Hristos în credincios?

„Voi însă nu mai sun­teți pămân­tești, ci duhov­ni­cești, dacă Duhul lui Dumnezeu locu­ieș­te în ade­văr în voi. Dacă n‑are cine­va Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Și dacă Hristos este în voi, tru­pul vos­tru, da, este supus mor­ții, din pri­ci­na păca­tu­lui; dar duhul vos­tru este viu, din pri­ci­na nepri­hă­ni­rii. Și dacă Duhul Celui ce a învi­at pe Isus din­tre cei morți locu­ieș­te în voi, Cel ce a învi­at pe Hristos Isus din morți, va învia și tru­pu­ri­le voas­tre muri­toa­re, din pri­ci­na Duhului Său, care locu­ieș­te în voi.” (Romani 8:9–11).