Construind pentru veșnicie! 9–11 martie, 2012

“VEZI SĂ FACI TOTUL DUPĂ CHIPUL CARE ȚI S–A ARĂTAT PE MUNTE.”
Exod 25:40

Dragi tineri,
Au tre­cut mai bine de patru luni de când nu ne-am mai întâl­nit la tabe­re în Ardealul de Nord! Acum avem oca­zia să facem aceas­ta! Unde? La Complexul Turistic Mujdeni situ­at în loca­li­ta­tea Orașu Nou, aflat la 33 de km de muni­ci­pi­ul Satu Mare, pe dru­mul spre ora­șul Negresti-Oaș.
Aflat într-un cadru natu­ral deo­se­bit, Complexul turis­tic Mujdeni este ridi­cat în jurul bara­ju­lui arti­fi­ci­al con­stru­it aici. Condițiile de caza­re sunt con­form cu “stan­dar­de­le Europene” (came­re cu 2–7 locuri, baie în fie­ca­re came­ra, căl­du­ră ș.a.), iar pre­țul este accep­ta­bil: 30 Ron/pat/persoana/noapte.
Ca și eve­ni­ment deo­se­bit, absol­vi­rea a 30 de tineri ado­les­cenți din Conferința Ardealul de Nord a “Școlii Timotei” va mar­ca pro­gra­mul de dumi­ni­că al tabe­rei noas­tre. Să fim pre­gă­tiți să le ofe­rim zâm­be­te­le, încu­ra­jă­ri­le, exem­plul și dra­gos­tea noas­tră drept cără­mizi în con­struc­ția Divină a carac­te­re­lor lor!
Cântarea, expe­rien­țe­le, poe­zia, stu­di­ul din „Marea Luptă” E.G.White, (cap 18.), gru­pu­ri­le de dis­cu­ții și acti­vi­tă­ți­le libe­re se doresc a fi spre bucu­ria lui Dumnezeu și a noastră.
Dorul unul față de celă­lalt și amin­ti­rea cli­pe­lor fru­moa­se petre­cu­te împre­u­nă, să ne deter­mi­ne să renun­țăm la ori­ce alt­ce­va în peri­oa­da 9–11 mar­tie ca să “clă­dim pen­tru veș­ni­cie”, la Mujdeni, mate­ri­a­le de valoa­re rezis­ten­te la focul încercărilor!
Înscrierile se fac la :
— fr. Ovidiu Mureșan: 0760424555 / 0729374090 / 0757792438
— fr. Neluțu Bogdan: 0727300804
Soarele apu­ne la ora 18:25. Cazează-te cu cel puțin o oră înainte!

SUNTEȚI BINEVENIȚI!!!