Conferinţă Spirituală Ardealul de Sud, Făgăraș – 25 martie 2012

Conferința Spirituală a Ardealului de Sud s‑a dorit a fi o apro­fun­da­re și dez­ba­te­re a temei talan­ți­lor. Fratele Florin Dărămuș a făcut o tre­ce­re în revis­tă a talan­ți­lor de care dis­pun aproa­pe toți oame­nii: timp, influ­en­ță, bani, inte­lect, vor­bi­re, etc. Apoi, cei pre­zenți au avut oca­zia să ia cuvân­tul pen­tru a‑și expri­ma păre­rea și a împăr­tăși expe­rien­țe lega­te de subiect.
După masa ser­vi­tă împre­u­nă, par­ti­ci­pan­ții s‑au bucu­rat de pre­zen­ța dr. Stelică Răileanu, venit spe­cial pen­tru aceas­tă oca­zie ca să cunoas­că mai bine aceas­tă par­te a Ardealului și pe locu­i­to­rii ei. Dumnealui a pre­zen­tat mai mul­te expe­rien­țe atât per­so­na­le, cât și lega­te de acti­vi­ta­tea sa la Sanatoriul Eden de la Breaza. Astfel, fie­ca­re a avut oca­zia să‑i adre­se­ze între­bări și să soli­ci­te sfa­turi medi­ca­le în func­ție de nevo­ia per­so­na­lă. Programul a fost îmbo­gă­țit de cân­tă­ri­le înăl­ța­te la adre­sa Domnului de corul din zona Făgăraș și sora Magda Ganea.
Nici cei mai tineri nu au fost negli­jați. Ei au avut un pro­gram spe­cial, într‑o sală des­ti­na­tă lor, sub îndru­ma­rea sorei Daniela Filimon. După masă și-au adus apor­tul la pro­gram prin cân­tări, poe­zii și ver­se­te bibli­ce.
Ellen White spu­ne: „Dumnezeu nu a dat talan­ții în mod capri­cios. El care știe toa­te lucru­ri­le, care îi cunoaș­te pe toți oame­nii în par­te, a dat fie­că­rei per­soa­ne lucra­rea ei. Cei căro­ra le‑a încre­din­țat mult să nu se lau­de, pen­tru că ceea ce pose­dă nu este al lor; este împru­mu­tat lor ca să fie încer­cați; și cu cât sunt înzes­trați mai mult, cu atât mai mult li se cere să îna­po­ie­ze. Dumnezeu îi încear­că pe oameni în fie­ca­re zi ca să vadă dacă Îl recu­nosc ca dătă­tor al tutu­ror lucru­ri­lor pe care le au. El veghea­ză să vadă dacă ei se dove­desc vred­nici de bogă­ți­i­le veș­ni­ce. Felul în care folo­sesc ceea ce au pri­mit le hotă­răș­te des­ti­nul pen­tru veș­ni­cie.” (To Be Like Jesus, pag.94).

A con­sem­nat Mihaela Silaghi