Tabără de tineret la Șiştarovăţ (Arad), 3–5 aprilie 2009

BUCURIA SLUJIRII

Cu bucu­rie în inimi și însu­fle­țiți de dorin­ța de a o împăr­tăși cu alții, ne-am întâl­nit în data de 3 apri­lie pen­tru a petre­ce un wee­kend de păr­tă­șie, în mij­lo­cul natu­rii. Locul ales a fost o tabă­ră creș­ti­nă, pe dea­lul satu­lui Șiștarovăț, în jude­țul Arad, unde am bene­fi­ci­at de con­di­ții bune de caza­re și ne-am bucu­rat de pei­sa­jul de înce­put de pri­mă­va­ră ce ne înconjura.

Tema întâl­ni­rii a fost „Mântuit pen­tru a sluji”, subiect dezvol­tat în pre­zen­ta­rea ținu­tă de fra­te­le Doru Sârbu sâm­bă­tă dimi­nea­ța, după lec­ți­i­le Școlii de Sabat stu­di­a­te pe gru­pe. Am înțe­les că sfa­tul dat de către Hristos demo­n­i­za­tu­lui vin­de­cat și sal­vat, „Du-te aca­să la ai tăi, și poves­teș­te-le tot ce ți‑a făcut Domnul, și cum a avut milă de tine”(Marcu 5.19), este vala­bil și astăzi. Mai mult, am fost con­ști­en­ti­zați că Domnul are nevo­ie de noi, cei tineri, pen­tru a‑L repre­zen­ta în mod corect în Marea Controversă. „Tinerii pot mult mai repe­de să se adap­te­ze unui cli­mat nou, unei soci­e­tăți noi și pot supor­ta mai bine gre­u­tă­ți­le și nea­jun­su­ri­le. Cu tact și per­se­ve­ren­ță, ei pot ajun­ge la oameni aco­lo unde se găsesc ei.” (E.White, T5)

Impresionați de Cuvântul sfânt, sâm­bă­tă după-ami­a­ză tine­rii au răs­puns cu entu­zi­asm ini­ția­ti­vei de a vizi­ta săte­nii din Șiștarovăț. Urmând îndem­nul Mântuitorului, am ple­cat doi câte doi, cu cărți gra­tu­i­te și invi­ta­ții tipă­ri­te dina­in­te, pen­tru a‑i che­ma pe oameni la o întâl­ni­re a doua zi, dumi­ni­că, în cen­trul satu­lui. Această acti­vi­ta­te a pro­dus mul­tă satis­fac­ție în sufle­te­le noas­tre, unii din­tre noi par­ti­ci­pând pen­tru pri­ma oară la o ast­fel de lucrare.

Programul după-amie­zii a fost unul ine­dit prin fap­tul că fie­ca­re par­ti­ci­pant, de la mic la mare, a avut oca­zia de a‑L lau­da pe Domnul și de a exer­sa coo­pe­ra­rea. Încă de dimi­nea­ță, pe ușa fie­că­rei came­re puteam des­co­peri câte un bile­țel cu o acti­vi­ta­te pe care să o pre­gă­tim pen­tru după-masă. A fost o bucu­rie să ascul­tăm tineri reme­morând momen­te în care L‑au sim­țit cel mai aproa­pe pe Dumnezeu, fami­lii cu copi­lași reci­tând câte‑o stro­fă dintr‑o poe­zie învă­ța­tă pe de rost, cân­tări into­na­te pe voci, făgă­du­in­țe, curi­o­zi­tăți bibli­ce și altele.

Focul de tabă­ră și jocu­ri­le nevi­no­va­te de sâm­bă­tă sea­ra au dat și ele un plus de far­mec zilei.

Duminică dimi­nea­ța am încer­cat să aflăm cum putem deo­se­bi „dra­gos­tea ade­vă­ra­tă” de „înflă­că­ra­rea oar­bă”. Sfaturile inspi­ra­te din car­tea „Căminul Adventist” au fost, sunt și vor fi de un real folos pen­tru cei care doresc să ia amin­te la ele în momen­tul „marii deci­zii” — căsătoria.

La ora 14, cu emo­ții ne-am adu­nat în păr­cu­le­țul satu­lui și, acom­pa­ni­ați de o orgă, am înce­put pro­gra­mul de cân­tări, în timp ce local­ni­cii se adu­nau sfi­oși. Cântările au fost pre­să­ra­te cu îndem­nuri bibli­ce, iar câte­va fete din gru­pul nos­tru, vii­toa­re asis­ten­te medi­ca­le, au măsu­rat ten­siu­nea arte­ria­lă celor dori­tori. În para­lel, câte­va tine­re, aju­ta­te de o chi­ta­ra, s‑au ocu­pat cu drag de copi­ii adu­nați, ofe­rin­du-le cărți pe înțe­le­sul lor și învățându‑i cum sa‑l lau­de pe Dl prin cantare.

În fina­lul întâl­ni­rii spi­ri­tu­a­le, tine­rii au ales să fie în slu­j­ba celor din Șiștarovăț într-un mod mai prac­tic, adu­nând toa­te gunoa­ie­le împrăș­ti­a­te prin sat și pe malu­ri­le pârâu­lui ce‑l traversa.

Cei iubi­tori de jocuri cu min­gea s‑au putut bucu­ra apoi de miș­ca­re, iar excur­sia pe înse­ra­te, la ceta­tea Șoimoș, a înche­iat șirul momen­te­lor fru­moa­se petre­cu­te împre­u­nă cu aceas­ta oca­zie. Prezența tine­ri­lor din alte con­fe­rin­țe ne‑a umplut ini­mi­le de bucurie.

Mulțumim lui Dumnezeu pen­tru oport­u­ni­ta­tea de a fi „împre­u­na lucră­tori cu El”! Ce onoare!

Tinerii din Conferința Banat