Conectează-te la Sursă

pluggedin

Dacă rămâ­neți în Mine și dacă rămân în voi cuvin­te­le Mele, cereți ori­ce veți vrea, și vi se va da”. (Ioan 15:7)

Toată cunoa­ş­te­rea ade­vă­ra­tă şi rea­la dezvol­ta­re îşi au sur­sa în cunoa­ş­te­rea lui Dumnezeu. Această cunoa­ş­te­re se face simţi­tă oriîn­co­tro ne-am întoar­ce, în dome­ni­ul fizic, min­tal sau spi­ri­tu­al, în ori­ce dire­cţie am pri­vi — în afa­ră de stri­căciu­nea păca­tu­lui. Orice dire­cţie de cer­ce­ta­re am ale­ge, cu sco­pul sin­cer de a ajun­ge la ade­văr, sun­tem adu­şi în con­tact cu Inteligenţa Atotputernică, nevă­zu­tă, care lucrea­ză în şi prin toa­te. Mintea omu­lui este adu­să în comu­niu­ne cu min­tea lui Dumnezeu, fini­tul cu Infinitul. Efectul unei ase­me­nea comu­niuni asu­pra tru­pu­lui, minţii şi sufle­tu­lui este din­co­lo de tot ceea ce se poa­te esti­ma.” (Ellen G. White, Educație, 14.2)

Mintea tine­ri­lor nu va atin­ge nici­o­da­tă nive­lul celei mai nobi­le dezvol­tări, dacă negli­jea­ză cea mai îna­l­tă sur­să a înţe­lep­ciu­nii — Cuvântul lui Dumnezeu. Motivul pen­tru care exis­tă atât de puţini oameni cu gân­di­re pro­fun­dă, atât de puţini oameni de o valoa­re auten­ti­că şi sta­bi­lă, este lip­sa de res­pect şi iubi­re faţă de Dumnezeu şi fap­tul că prin­ci­pi­i­le reli­gi­oa­se nu sunt apli­ca­te în via­ţă aşa cum ar tre­bui să fie.“ (Ellen G. White, Minte, carac­ter, per­so­na­li­ta­te, 93.1)

Dragi tineri, unul din­tre cele mai mari pri­vi­le­gii pe care le avem ca şi cre­a­turi ale lui Dumnezeu este ace­la de a putea fi în fie­ca­re moment al vieţii noas­te conec­tat cu El prin rugă­ciu­ne, Cuvântul Său inspi­rat, prin natu­ră etc. De ace­ea, Departamentul de tine­ret al Conferintei Ardealul de Nord, în cola­bo­ra­re cu Departamentul de tine­ret al Uniunii Române AZSMR, a con­ce­put un pro­iect de a stu­dia în mod sis­te­ma­tic, pe o peri­oa­dă deter­mi­na­tă, anu­mi­te teme Biblice în para­lel cu anu­mi­te cărţi ale Spiritului Profetic cum ar fi: Patriarhi și Profeți, Profeţi si Regi, Hristos Lumina Lumii, Minte, carac­ter şi per­so­na­li­ta­te etc. cu sco­pul de a‑L cunoa­ş­te mai mult pe Dumnezeu şi prin­ci­pi­i­le ade­vă­ru­lui, des­co­pe­ri­te prin Cuvântul Său.

În urma stu­di­u­lui per­so­nal al fie­că­ru­ia aca­să, dorim ca să avem întâl­niri peri­o­di­ce (la 6 săp­tămâni sau două luni, în fun­cţie şi de posi­bi­li­tă­ţi­le celor care vor par­ti­ci­pa la acest pro­iect), iar în cadrul aces­tor întâl­niri se vor orga­ni­za dez­ba­teri pe baza subiec­te­lor stu­di­a­te, iar apoi spre fina­lul fie­că­rei întâl­niri va exis­ta şi o eva­lu­a­re scri­să a cunoş­tinţe­lor fie­că­ru­ia. Aceste întâl­niri vor avea loc în Cluj Napoca, la sedi­ul bise­ri­cii noas­tre din acest oraș, str Teleorman, nr. 27, unde vom fi caza­ţi pe o dura­ta de un wee­kend (vineri după ami­a­ză până dumi­ni­că la ami­a­ză, a peri­oa­de­lor pe care le vom sta­bili pe par­curs), depla­sa­rea fiind pe cont pro­priu, iar mân­ca­rea în măsu­ra în care este posi­bil îşi va adu­ce fie­ca­re de aca­să, exis­tând posi­bi­li­ta­tea de a găti şi la bucă­tă­ria loca­ţi­ei unde vom fi caza­ţi. Pe par­curs dacă se va ajun­ge la un numi­tor comun, poa­te vom putea găsi o vari­an­ta de a găti şi servi hra­na toţi în comun.

Vârsta tine­ri­lor care doresc să se înscrie la acest pro­iect, să fie de la 13–14 ani în sus, iar data până la care ne dorim să se facă înscri­e­ri­le este până în 1 noiem­brie 2016, urmând ca pri­ma întâl­ni­re să aibă loc în 9–11 decem­brie 2016.

Pentru în­scri­ere, anu­mi­te pro­pu­neri sau alte de­ta­lii în lega­tu­ră cu acest plan, pu­teţi suna cu încre­de­re la ur­mă­toa­rele nu­mere de telefon:

0748504892 – Krisztina Breda, 0727300764 – Viorel Birta, 0720100094 – Ghita Ulici

Vă aștep­tăm cu drag!

 

(sur­sa ima­gi­nii)