„Îmbrăcaţi în Hristos” — Tabără la Cabana Randra (Sălaj)

Dragi tineri, avem din nou bucu­ria prin harul lui Dumnezeu de a vă invi­ta în toam­na aces­tui an, la o tabă­ră orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Conferinţei Ardealul de Nord, în peri­oada 28–30 Octombrie 2016, sub gene­ri­cul: „Îmbrăcaţi în Hristos”

Motto: Romani 13:14 — „Ci îmbră­ca­ţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu pur­ta­ţi gri­jă de firea pămân­teas­că, pen­tru ca să‑i tre­zi­ţi pofte­le.”

- Locul ales pen­tru desfă­şu­ra­rea aces­tei tabe­re este într-un cadru natu­ral deo­se­bit, Cabana Randra, situ­a­tă la ieşi­rea din Şimleul Silvaniei spre Nuşfalău, jud. Sălaj.

- Pentru cei care doresc să par­ti­ci­pe, tra­se­ul este urmă­to­rul: Dinspre Cluj Napoca: Zalău-Şimleul Silvaniei, din­spre Oradea: Marghita-Nuşfalău, din­spre Maramureş: Baia Mare – Cehu Silvaniei – Şimleul Silvaniei.

- Cazarea se va face în came­re cu două paturi, si came­re cu pat dublu, la pre­țul de 80 RON pe noapte/cameră, cu posi­bi­li­ta­tea pen­tru cei dori­tori ca în une­le came­re să se poa­tă dormi trei per­soa­ne, în acest caz cos­tul pe came­ră ar fi de 90 RON pe noapte/cameră, iar mân­ca­rea este pe cont pro­priu.

- Soarele va apu­ne la ora 18:15, caza­rea pen­tru toţi cei care vor par­ti­ci­pa la tabă­ră nu se va face în tim­pul zilei de Sabat, pen­tru aceas­ta vă rugăm să ajun­geți din timp, vineri după ami­ază cază­rile se vor face până cel târ­ziu la ora 18:00.

Din pro­gram:

  • Prezentări: pe tema inspi­rată din gene­ric
  • Stu­diu inte­rac­tiv din Marea Luptă, capi­to­lul 27 — Redeşteptări moder­ne (Recomandăm stu­dierea în pre­a­la­bil a aces­tui capi­tol).
  • Experiențe, pro­gram de lau­dă, gru­puri de dis­cu­ții, momen­te de păr­tă­șie
  • Drumeţii şi acti­vi­tăți recre­a­tive etc.

Toți cei inte­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și înscri­ere până în 23 octom­brie 2016, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bile, la unul din­tre nume­rele de tele­fon: 0727300764 – Viorel Birta și 0720100094 – Ghiță Ulici

De reți­nut:

  • rugați-vă pen­tru suc­ce­sul aces­tei tabe­re. Invită-ţi pri­e­te­nii care ar dori să par­ti­ci­pe.
  • toți cei care aveți instru­mente muzi­cale și doriți să lău­dați pe Domnul în cadrul tabe­rei, sun­teți rugați să le luați cu voi pen­tru a cân­ta pe par­cur­sul pro­gra­mu­lui.
  • dacă cine­va şi-ar dori să par­ti­ci­pe şi nu-şi per­mi­te din punct de vede­re finan­ci­ar rugăm să trans­mi­tă acest lucru orga­ni­za­to­ri­lor.
  • pro­gra­mul va fi res­pec­tat de toţi par­ti­ci­panţii la tabă­ră, care îl vor lua la cunoş­tinţă îna­in­te de a face rezer­va­rea.
  • nu se va pără­si incin­ta tabe­rei fără acor­dul orga­ni­za­to­ri­lor.
  • dacă aveți o pro­pu­nere pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți orga­ni­za­to­ri­lor.

Vă aștep­tăm cu drag!!!

Programul Taberei 28–30 Octombrie 2016

Vineri 28 Octombrie

14:00 – 18:00 Timp alo­cat pen­tru caza­re

18:15 — Începerea Sabatului

18:30 — Cina

19:30 – 20:30 Prezentare 1, stu­diu inte­rac­tiv

20:30–22:30 — Momente de păr­tă­şie şi lau­dă etc.

23:00 — Stingerea

Sâmbăta 29 Octombrie

08:00 –08:15 Altarul de dimi­nea­ţă

08:15–09:15 Micul dejun

09:30 – 10:40 Şcoala de Sabat

11:00 – 12:00 Prezentare 2

13:00- 14:00 Prânzul

14:00–16:30 Pauză (timp pen­tru recre­e­re sau dru­meţie în natu­ră)

16:30 – 18:30 Program de lau­dă (cân­tări, poe­zii, expe­rienţe), stu­diu inte­rac­tiv din Marea Luptă, cap.27, înche­ie­rea Sabatului la 18:15 etc.

19:00- 20:00 Cina

20:30 – Diverse acti­vi­tă­ţi

23:00 – Stingerea

Duminica 30 Octombrie

08:15–08:30 Altarul de dimi­nea­ţă

08:30 — Micul dejun

09:30 — 10:30 Program de înche­ie­re a tabe­rei.

11:00 — Vizită la anu­mi­te obiec­ti­ve turis­ti­ce sau alte acti­vi­tă­ţi recre­a­ti­ve în fun­cţie de con­di­ţi­i­le meteo.