Sesiunea de Delegați a Conferinței Generale — Ziua întâia

 

 

Comitetul Temporar de Știri — 4 sep­tem­brie 2019

Un rezu­mat al acti­vi­tă­ţi­lor pri­mei zile a celei de‑a 23‑a Sesiuni de dele­ga­ţi a Conferinţei Generale, ţinu­tă la Itu, Brazilia

Sesiunea de Delegaţi a Conferinţei Generale 2019 – Prima zi

 

În ziua de 4 sep­tem­brie 2019, Sesiunea Conferinţei Generale a Adventiştilor de Ziua a Şaptea, Mişcarea de Reformă, a înce­put cu ser­vi­ci­ul divin de dimi­nea­ţă, pre­zen­tat de fra­te­le Dragan Ivanov din Serbia. Fratele Dragan a pre­zen­tat o temă inti­tu­la­tă „Sănătate pen­tru trup şi suflet”. El a accen­tu­at impor­tanţa legă­tu­rii spi­ri­tu­a­le cu Dumnezeu. A  făcut o para­le­lă între teh­no­lo­gia moder­nă WiFi şi legă­tu­ra noas­tră spi­ri­tu­a­lă cu Dumnezeu, şi a accen­tu­at fap­tul că depin­de de noi dacă sun­tem conec­ta­ţi la reţea­ua lui Dumnezeu de comu­ni­ca­re sau nu. El a făcut, de ase­me­nea, un apel ca în decur­sul celei de‑a 23‑a sesiuni a Conferinţei Generale toţi dele­ga­ţii să îşi por­neas­că „WiFi-ul spi­ri­tu­al” şi să Îi per­mi­tă lui Dumnezeu să con­du­că deci­zi­i­le şi pla­nu­ri­le noastre.

La 8:50, după un mic dejun gus­tos, sesiu­nea a înce­put cu un scurt mesaj pre­zen­tat de preşe­din­te­le Conferinţei Generale care îşi înche­ie man­da­tul, fra­te­le Davi P. Silva. Am cân­tat împre­u­nă un fru­mos imn, „Chief of Sinners”. Scurtul mesaj de apel al fra­te­lui Silva a con­clu­zio­nat că noi toţi sun­tem păcă­toşi şi, că dacă rea­li­zăm aceas­ta şi îi cerem aju­tor lui Dumnezeu, El este capa­bil şi dis­pus de a sal­va. A invi­tat de ase­me­nea pre­zenţa lui Dumnezeu la întâl­ni­ri­le care ne stau în faţă şi a cerut fra­ţi­lor să lup­te pen­tru uni­ta­tea pen­tru care s‑a rugat Isus—„ca ei să fie una”.

După ce s‑au citit nume­le dele­ga­ţi­lor în vede­rea sta­bi­li­rii pre­zenţei şi a accep­tă­rii tutu­ror cert­fi­ca­te­lor de acre­di­ta­re ale dele­ga­ţi­lor, a înce­put a 23‑a sesiu­ne a Conferinţei Generale. Delegații au ales un pre­șe­din­te tem­po­rar, pe fra­te­le Peter Lausevic, un asis­tent de pre­șe­din­te tem­po­rar, pe fra­te­le Rolly Dumaguit, și un secre­tar tem­po­rar, pe fra­te­le Eli Tenorio.

Președintele tem­po­rar a mul­țu­mit Domnului și tutu­ror mem­bri­lor admi­nis­tra­ți­ei ante­ri­oa­re pen­tru spri­ji­nul și efor­tu­ri­le lor din ulti­mii patru ani.

S‑au citit câte­va ver­se­te bibli­ce, mulți dele­gați expri­mân­du-și prin ele recu­noș­tin­ța față de Dumnezeu  pen­tru aju­to­rul Său din ulti­mii patru ani.

S‑a expri­mat o apre­ci­e­re spe­cia­lă pen­tru fra­te­le Sureshkumar, care a ser­vit Domnului în vari­a­te func­ții de‑a lun­gul mul­tor ani, însă care, din moti­ve de sănă­ta­te nu a putut par­ti­ci­pa la aceas­tă sesiu­ne. Fratele Sureshkumar s‑a pen­sio­nat în 1 ianu­a­rie 2019. S‑au înăl­țat rugă­ciuni pen­tru recu­pe­ra­rea sa com­ple­tă. În pre­zent sta­rea lui de sănă­ta­te este des­tul de bună.

S‑au men­țio­nat nume­le câtor­va frați care în ulti­mii patru ani au tre­cut la odih­nă și așteap­tă acum să audă gla­sul trâm­bi­ței pli­ne de sla­vă a Domnului în ziua învierii.

S‑a ales comi­te­tul de numi­ri, for­mat din 23 can­di­da­ţi din toa­te Uniunile şi Câmpurile din întrea­ga lume. Acest comi­tet va fi res­pon­sa­bil cu ale­ge­rea can­di­da­ţi­lor pen­tru dife­ri­te­le res­pon­sa­bi­li­tă­ţi din Conferinţa Generală pen­tru urmă­to­rul man­dat. Numele aces­to­ra vor fi pre­zen­ta­te între­gii dele­ga­ţii în sesiu­ne pen­tru vota­re. S‑a ales de ase­me­nea comi­te­tul tem­po­rar de doc­tri­nă. Acest comi­tet va dis­cu­ta punc­te doc­tri­na­re şi va pre­găti reco­man­dări care să fie pre­zen­ta­te între­gii dele­ga­ţii pen­tru votare.

Încheind ziua de acti­vi­ta­te, fra­te­le Daniel Lee a pre­zen­tat un mesaj des­pre „A‑L cunoa­ş­te pe Dumnezeu”. Noi toţi tre­bu­ie să avem cunoş­tinţă des­pre Dumnezeu, dar Îl cunoa­ş­tem noi cu ade­vă­rat? Cum putem şti dacă legă­tu­ra noas­tră ajun­ge la Dumnezeu şi că El poa­te ajun­ge la noi? Când cre­dem în El şi ajun­gem să Îl cunoa­ş­tem, aceas­tă cunoa­ş­te­re ne dă via­ţa veş­ni­că. Chiar de la înce­put, pla­nul stu­di­at al lui Satan a fost de a‑i con­du­ce pe oameni să nutreas­că o con­ce­pţie greşi­tă des­pre Dumnezeu. Adevărata cunoa­ş­te­re a lui Dumnezeu se obţi­ne prin stu­di­e­rea cu sâr­gu­inţă a Cuvântului Său. Concluzionând, fra­te­le Lee a făcut urmă­to­rul apel: „Dumnezeu vrea să pre­gă­teas­că un popor.” Domnul să ne aju­te nu doar să înde­pli­nim acti­vi­tă­ţi şi bote­zăm sufle­te, ci să ne aju­te să cură­ţim o bise­ri­că pen­tru El.

Delegaţi în sesiune

Rugăciunea de dimi­nea­ţă, fra­te­le Dragan Ivanov

Deschiderea sesiu­nii

Un dele­gat din Câmpul Coreean, Fratele Park, îşi pre­zin­tă acreditarea

Preşedintele tem­po­rar, asis­ten­tul preşe­din­te­lui tem­po­rar, secre­ta­rul temporar

Preşedintele tem­po­rar, fra­te­le Peter Lausevic, adresân­du-se delegaţilor

Slujbaşii CG care şi-au înche­iat mandatul

Comitetul  de numiri

Rugăciunea de sea­ră, fra­te­le Daniel Lee

Rugăciunea de sea­ră, fra­te­le Daniel Lee

Delegaţi aştep­tând la rând masa de prânz

Delegaţi can­a­dieni sosind la aeroport

Vedere aeri­a­nă a loca­lu­lui sesiu­nii CG