CE-ȚI MAI LIPSEȘTE?

Tabără pen­tru tineri

Dragi ti­neri și nu numai, prin ha­rul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă in­vită să par­ti­ci­pați spre fina­lul aces­tui an, la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZSMR, în peri­oada 26–30 decem­brie 2018, la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, sub genericul:

 ”CE-ȚI MAI LIPSEȘTE?”

Motto: “Isus S‑a uitat țin­tă la el, l‑a iubit și i‑a zis: „Îți lip­seș­te un lucru; du-te de vin­de tot ce ai, dă la săraci, și vei avea o comoa­ră în cer. Apoi vino, ia-ți cru­cea și urmea­ză-Mă.” Marcu 10:21

“Hristos a pri­vit fața tână­ru­lui, par­că citindu‑i via­ța și cercetându‑i carac­te­rul. L‑a iubit și a dorit să‑i dea pacea, harul și bucu­ria care puteau să‑i schim­be cu totul carac­te­rul. „Îți lip­seș­te un lucru”, a zis El… Hristos era atras către acest tânăr. El știa că este sin­cer în afir­ma­ția lui: „Toate aces­te lucruri le-am păzit cu gri­jă din tine­re­țea mea”. Mântuitorul dorea să‑i ofe­re acea pute­re de dis­cer­nământ care să‑l facă în sta­re să-și vadă nevo­ia de con­sa­cra­re a ini­mii și de bună­ta­te creș­ti­nă. Dorea mult să vadă în el o ini­mă umi­lă și zdro­bi­tă, con­ști­en­tă că iubi­rea cea mai mare I se cuvi­ne lui Dumnezeu, să‑l vadă ascun­zân­du-și lip­sa în desă­vâr­și­rea lui Hristos. Dacă s‑ar fi așe­zat sub călă­u­zi­rea lui Hristos, ar fi deve­nit o pute­re spre bine… Dacă ar fi ales par­tea aceas­ta, cât de deo­se­bit ar fi fost vii­to­rul lui!…  Numai un lucru îi lip­sea, dar aces­ta era un prin­ci­piu vital. El avea nevo­ie de iubi­rea lui Dumnezeu în suflet. Dacă golul aces­ta nu era umplut, era fatal pen­tru el; întrea­ga lui fiin­ță avea să se schim­be în rău… Dar eul tre­bu­ia înfrânt; voin­ța sa tre­bu­ia pusă sub con­du­ce­rea lui Hristos.” (Hristos Lumina Lumii p.519)

Te in­vi­tăm cu toa­tă căl­dura la aceas­tă ta­bără unde vei putea des­co­pe­rii lucru­ri­le care iți lip­sesc și modul în care Dumnezeu vrea să îți ofe­re în dar tot ceea ce este spre bine­le tău veș­nic. Deasemenea  te vei bu­cura de o păr­tă­șie spe­cială cu cei­la­lţi par­ti­ci­panţi sub călă­u­zi­rea lui Dumnezeu. Roagă-te ca Duhul lui Dumnezeu să fie re­văr­sat într-un mod îm­bel­șu­gat în ca­drul aces­tei ta­bere și în via­ta ta, iar ini­ma fi­e­că­ruia să fie pre­gă­tită pen­tru a pri­mi cu bu­cu­rie me­sa­jul Cuvântului. Invită-ți pri­e­te­nii care ar dori să participe.

Din pro­gram:

 • Prezentări: pe tema in­spi­rată din generic
 • Grupuri de dis­cu­ţii, cer­curi de rugăciune
 • Program de la­udă: Imnul ta­be­rei, cân­tări, po­e­zii, ex­pe­rienţe, etc.
 • Drumeţii şi alte ac­ti­vi­tăţi re­cre­a­tive, în func­tie de con­di­ți­ile me­teo etc;

Dacă aveți vreo pro­pu­nere pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți organizatorilor.

Preţul ca­ză­rii şi al me­sei este următorul:

 • gra­tu­it la copi­ii de până la 7 ani
 • între 7–14 ani 50 lei/zi caza­re și masa
 • pes­te 14 ani 70 lei/zi caza­re și masa

Pen­tru o ges­tio­na­re efi­cien­tă a ches­tiu­ni­lor ad­mi­nis­tra­tive, or­ga­ni­za­to­rii ta­be­rei vă re­co­mandă să achi­tați ba­nii în fe­lul următor:

 1. Jumătate din tota­lul sumei îi veţi de­pune când in­ten­țio­nați să fa­ceți re­zer­va­rea la unul din­tre ur­mă­toa­rele con­turi bancare:

RO17BTRLRONCRT0121787701- BT — Ghiță Ulici

RO19INGB0000999900816242 — ING- Cristian Paulescu

 1. Restul  în func­ție de nu­mă­rul de zile re­zer­vate, îi veţi achi­ta la so­si­rea în tabără.

Rezervarea va fi lua­tă în con­si­de­ra­re doar după ce se va achi­ta avan­sul în cont. Pentru cei care do­resc să fie ca­zati la Campus, do­rim să vă trans­mi­tem că re­zer­va­rea se face pen­tru mi­nim 3 zile. Cazarea se va face de mier­curi 26 decem­brie 2018, în­ce­pând cu ore­le 12:00.

Toți cei in­te­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și în­scri­ere în li­mita locuri­lor dis­po­ni­bile, la unul din­tre nu­me­rele de te­le­fon: 0720100094 – Ghiță Ulici, 0767276582 – Cristian Paulescu

De reti­nut:

Pentru buna des­fă­șu­rare a aces­tui eve­ni­ment, avem ne­voie de spri­ji­nul și co­la­bo­ra­rea dum­ne­a­voas­tră în toa­te as­pec­tele. De ace­ea cre­dem că re­gu­la­men­tul de mai jos ne va fi de fo­los tu­tu­ror și spe­răm ca fi­e­care par­ti­ci­pant să vină cu o ini­mă des­chisă și umi­lită îna­in­tea lui Dumnezeu, gata să pri­mească tot ce este bun. “Dar toa­te să se facă în chip cuvi­in­cios și cu rân­du­ia­lă.” 1 Corinteni 14:40

- Odată ajuns la ta­bără, fi­e­care par­ti­ci­pant va fi res­pec­tuos față de toți cei­lalți. Acest lu­cru pre­su­pune că toți să dor­mim la ora sta­bi­lită în pro­gram, să fim pre­zenți în sală cu 5–10 mi­nute îna­inte de în­ce­pe­rea ser­vi­ci­i­lor di­vine și să păs­trăm li­niș­tea atât pe co­ri­doare cât și în sală. Va fi in­ter­zisă pre­zenţa în altă ca­meră (de­cât cea în care s‑a fă­cut re­partiza­rea fi­e­ca­ruia) după ora stin­ge­rii.

- Dorința noas­tră este ca ti­ne­rii pre­zenți să par­ti­cipe ac­tiv atât la ac­ti­vi­tă­țile or­ga­ni­zate în sală (pre­zentări, cer­curi de rugă­ciu­ne, dis­cu­ții pe ate­li­ere, pro­grame de la­udă, repe­ti­tii orches­tra și cor, etc.) cât și la ac­ti­vi­tă­țile re­cre­a­tive, ast­fel în­cât să ne pu­tem în­ca­dra în program.

- Înscrierea pen­tru pro­gra­mele de la­udă (cân­tări vo­cale sau in­stru­men­tale, po­e­zii) se pot face oda­tă cu înscri­e­rea la tabă­ră sau din pri­ma zi a ta­be­rei, de­o­a­rece do­rim să avem mo­mente de la­udă pen­tru sla­va lui Dumnezeu pe toa­tă pe­ri­oada ta­be­rei. Avem de ase­me­nea ru­gă­min­tea ca toți cei ce cân­tă la un in­stru­ment mu­zi­cal por­ta­bil, să le lu­ați cu voi de­o­a­rece va exis­ta o orches­tră a ta­be­rei, si se va acor­da un timp spe­cial pen­tru repetitii.

Cazarea nu se va face în tim­pul zi­lei de Sabat, pen­tru aceas­ta, cei care plănu­iesc să ajun­gă vi­neri după ami­ază, vă rugăm sa ajun­geți în timp optim, îna­in­te de înce­pe­rea Sabatului care va fi la 16:43 . De ase­me­nea, pen­tru mo­tive de si­gu­ranță a par­ti­ci­pan­ți­lor, vă anun­țăm că por­țile Campusului vor fi în­chise în­tre ore­le 00:00 – 6:00 pe toa­ta du­rata ta­be­rei.

- Îmbrăcă­min­tea pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui ta­be­rei să fie con­form cu prin­ci­pi­ile noas­tre de cre­dință, ba­zate pe re­co­man­dă­rile Bibliei și Spiritului Profetic.

- Este inter­zi­să păs­tra­rea sau uti­li­za­rea în  incin­ta Campusului a mate­ri­a­le­lor explo­zi­bi­le (petar­de, arti­fi­cii, etc)

- Deasemenea va fi inter­zi­să folo­si­rea sau păs­tra­rea în incin­ta Campusului a pro­du­se­lor ce con­țin : alco­ol, cofeină,tutun.

- Organizatorii împre­u­nă cu admi­nis­tra­ția cam­pu­su­lui își rezer­vă drep­tul de a lua anu­mi­te deci­zii, dacă o anu­mi­tă per­soa­nă în mod voit și repe­tat încal­că prin­ci­pi­i­le după care func­țio­nea­ză aceas­tă tabără.

- Nu în ul­ti­mul rând, vrem să vă amin­tim că oda­tă ce ați ales să par­ti­ci­pați la aceas­tă ta­bără v‑ați dat con­simțământul că sun­teți de acord să res­pectați aces­te punc­te mențio­nate mai sus și cu fap­tul că fi­e­care se va com­porta co­res­punzător pen­tru a avea o păr­tă­șie de­o­se­bită cu cei­lalți și cu Dumnezeu.

Programul Taberei CE-ȚI MAI LIPSEȘTE?”

Porumbacu, 26–30 decembrie 2018

Miercuri 26 decem­brie 2018

 • 12:00 — 17:30 Timp alo­cat pen­tru cazare
 • 18:00 — Cina
 • 19:30 — 21:00 Deschiderea pro­gra­mu­lui tabe­rei, Prezentare „Cine te‑a adus aici?” – Horia Ioniță
 • 23:00 — Timp pen­tru odih­nă şi somn

 Joi 27 decem­brie 2018

 • 08:00 — Altarul de dimi­nea­ță, Prezentare “Ce faci tu în locul aces­ta?” — Neluțu Dărămuș
 • 08:30 — Micul dejun (Prânzul se va lua la pachet)
 • 10:00 – 17:00 Timp pen­tru recre­e­re, diver­se acti­vi­tăți, excur­sie (în func­ție de con­di­ți­i­le meteo)
 • 18:00 — Cina
 • 19:30 — Altarul de sea­ră, Prezentare „Ce ai aici?” – Lucian Condrache
 • 23:00 — Timp pen­tru odih­nă şi somn

Vineri 28 decem­brie 2018

 • 08:00 — Altarul de dimi­nea­ță: Silviu Aneculăesei
 • 08:30 — Micul dejun
 • 10:00 —12:30 Prezentare și forum dis­cu­ții pe gru­pe, pen­tru tineri și părinți: 
  • Grupa tine­ri­lor: cor­do­na­tor — Cristian Paulescu
  • Grupa părin­ți­lor: cor­do­na­tori — Nelu Bogdan, Doru Sârbu
 • 13:00 — Prânzul
 • 14:30 — 16:30 Timp pen­tru recre­ere, pre­gă­tire pen­tru Sabat, caza­re etc.
 • 16:45 —17:15 Program la înce­pe­rea Sabatului, Prezentare – David Mureșan
 • 18:00 — Cina
 • 19:30 — 21:00 Prezentare, “Nevoia unei rela­ții” – Adrian Fânaru
 • 23:00 — Timp pen­tru odih­nă şi somn

Sâmbătă 29 decem­brie 2018

 • 07:45 — Altarul de dimi­nea­ță: Adrian Murărașu
 • 08:00 — Micul dejun
 • 09:15 — 09:30 — Pro­gram de laudă
 • 09:30 — 10:40 Școala de Sabat
 • 11:10 — 12:40 Prezentare “Ce-ți mai lip­seș­te?” – Adrian Fânaru
 • 13:00 — Prânzul

Pauză

 • 15:30 — 17:30 Program de lau­dă (cân­tări, poe­zii, expe­rien­țe, înche­ie­rea Sabatului la 16:45 etc.)
 • 18:00 — Cina
 • 21:00 — Diverse activități
 • 23:00 — Timp pen­tru odih­nă şi somn

Duminică 30 decem­brie 2018

 • 08:00 — 08:50 Altarul de dimi­nea­ță: Eduard Szanto, Program de înche­ie­re a tabe­rei, con­clu­zii, etc.
 • 09:00 — Micul dejun
 • Prânzul se va lua la pachet, după ser­vi­rea micu­lui dejun, pen­tru cei care vor ple­ca în excur­sie sau spre casă

Pentru cei inte­re­sați aveți pro­gra­mul în for­mat PDF.

                                                                                 Vă aş­tep­tăm cu drag!!!