Braţul samariteanului

Clubul „Un leu pe zi”

Pe par­cur­sul aces­tui an spe­răm că veți lua hotă­rârea să puneți deo­par­te doar câte un leu pe zi pen­tru acei care tră­iesc în con­di­ții dificile.

Pentru numai un leu pe zi puteți îmbu­nă­tăți în mod esen­ți­al con­di­ți­i­le de via­ță ale fra­ți­lor, suro­ri­lor, tine­ri­lor și copi­i­lor din țări­le nevoiașe.

Membrii se anga­jea­ză să dea cân­te un leu pe zi orga­ni­za­ți­ei „Brațul Samariteanului” pen­tru a‑i aju­ta pe fra­ții, copi­ii și tine­rii din cele mai săra­ce țări ale lumii cu hra­nă, îmbră­că­min­te, adă­post și, în une­le cazuri, acce­sul la edu­ca­ție elementară.

Vă rugăm luați în con­si­de­ra­re ade­ra­rea la Clubul „Un leu pe zi” al „Brațului Samariteanului”. Întrucât „Brațul sama­ri­tea­nu­lui” nu are per­so­nal admi­nis­tra­tiv, știți că 100% din dona­ția voas­tră va ajun­ge să spri­ji­ne misiuni stră­i­ne și pro­iec­te de bin­e­fa­ce­re. Pentru vii­tor, dacă doriți să direc­țio­nați dona­ția dum­ne­a­voas­tră pen­tru o misiu­ne stră­i­nă anu­me, vă rugăm faceți acest lucru și ei o vor pri­mi cu promptitudine.

Tot ce cos­tă este un leu pe zi. Dumneavoastră știți acest lucru, dar ați poves­tit de el pri­e­te­ni­lor, rude­lor și celor­lalți mem­bri ai bise­ri­cii dum­ne­a­voas­tră? Ei ne pot con­tac­ta ori­când pen­tru mai mul­te deta­lii și pen­tru înscri­e­rea ca mem­bri. Toți mem­bri care se înscriu în anul 2009 vor fi recu­nos­cuți ca mem­bri fon­da­tori (char­ter).

S‑ar putea de ase­me­nea să doriți să deve­niți un mem­bru pe via­ță. Membrii pe via­ță încep să facă con­tri­bu­ții retroac­tiv ca daruri de mul­țu­mi­re. Donând câte un leu pe zi până la ziua naș­te­rii dum­ne­a­voas­tră ar putea fi o opțiu­ne pe care o puteți lua în calcul.

Rapoarte cu pri­vi­re la modul cum sunt folo­si­te fon­du­ri­le sunt publi­ca­te săp­tămâ­nal în scri­soa­rea noas­tră infor­ma­ti­vă onli­ne. Dacă nu pri­miți aceas­ta încă, vă rugăm să ne tri­mi­teți adre­sa dum­ne­a­voas­tră de e‑mail, așa încât să puteți vedea leul dum­ne­a­voas­tră pe zi în acțiu­ne. Pentru ace­ia care nu au acces prin e‑mail, puteți soli­ci­ta un exem­plar tipă­rit de la secre­ta­rul comu­ni­tă­ții dum­ne­a­voas­tră sau putem să vă tri­mi­tem unul prin poș­tă, dacă ne tri­mi­teți adre­sa dumneavoastră.

Vă mul­țu­mim încă o dată pen­tru că faceți acest mic sacri­fi­ciu zil­nic care adu­ce atât de mul­tă spe­ran­ță la nenu­mă­rați oameni din toa­tă lumea care vor pri­mi evan­ghe­lia în ace­eași zi! Amintiți-vă întot­dea­u­na să păs­trați lucra­rea misio­na­ră în rugă­ciu­ni­le dumneavoastră.

David Zic
Coordonator

Brațul sama­ri­tea­nu­lui
5098 Foothills Blvd. #3–264
Roseville, CA
95747 USA