Apel umanitar pentru dezastre

Apel uma­ni­tar pen­tru dezastre

“Să nu obo­sim în face­rea bine­lui”.  (Galateni 6:9 p.p.) „Ajutaţi pe sfinţi când sunt în nevo­ie”. (Romani 12:13)

Călăuziţi de aces­te îndem­nuri din Cuvântul lui Dumnezeu, ne adre­săm vouă, iubiți frați, surori, pri­e­te­ni din Uniunea Română AZSMR și nu numai, cu acest apel uma­ni­tar pen­tru o situ­a­ție din bise­ri­ca noas­tră din România și anu­me cu pri­vi­re la fami­lia fra­te­lui nos­tru Adrian Boroda din Comunitatea Scorei, jude­țul Sibiu care tre­ce printr‑o mare încercare.

În  ziua de 20 sep­tem­brie 2022, apro­xi­ma­tiv pe la mie­zul nop­ții a izbu­c­nit un incen­diu puter­nic la Atelierul de Service Auto a fra­te­lui nos­tru Adrian Boroda. Au ars două mașini în ate­li­e­rul auto, toa­te unel­te­le de lucru din hala aces­tu­ia și în apro­pi­e­rea ei, anu­mi­te ane­xe din cur­tea res­pec­ti­vă cu anu­mi­te bunuri exis­ten­te, etc. Pagubele în urma incen­di­u­lui sunt foar­te mari însă mul­țu­mim lui Dumnezeu că nu au fost vic­ti­me omenești.

Frații din împre­ju­ri­mi sau chiar din anu­mi­te zone mai înde­păr­ta­te, veci­nii și alți con­să­te­ni le-au ofe­rit aju­to­rul ime­di­at aces­tei fami­lii atât prin mun­că dar și cu bani, însă având în vede­re pagu­ba imen­să care a sur­ve­nit în urma aces­tei neno­ro­ciri, ape­lăm la dum­ne­a­voas­tră frați, surori și pri­e­te­ni de pre­tu­tin­deni, să ofe­rim un aju­tor aces­tei fami­lii care tre­ce prin aceas­tă încer­ca­re, ca prin dona­ți­i­le noas­tre finan­ci­a­re să‑i spri­ji­nim în vede­rea refa­ce­rii ace­lui spa­țiu de lucru și a unor chel­tu­ieli mari ce impli­că toa­te pier­de­ri­le ce le-au sufe­rit în urma incendiului.

Donațiile se pot face prin casi­e­ri­i­le bise­ri­ci­lor loca­le AZSMR s‑au direct în urmă­toa­re­le con­turi ale bise­ri­cii noas­tre cu spe­ci­fi­ca­ția —  PENTRU INCENDIU:

  • Nume: Asociația Religioasă a Adventistilor de Ziua Saptea-Mișcarea de Reforma,

IBAN: RO74BRDE080SV18842640800, în  RON, B.R.D. — G.S.G., codul SWIFT: BRDEROBU

  • Nume: Asociația Religioasă a Adventistilor de Ziua Saptea-Mișcarea de Reforma

IBAN: RO82BRDE080SV18842480800, în  EUR, B.R.D. — G.S.G., codul SWIFT: BRDEROBU

Vă mul­țu­mim anti­ci­pat și ne rugăm ca Domnul să bine­cu­vân­te­ze ori­ce dar și ori­ce dăru­i­tor, iar pe mem­brii fami­li­ei Boroda cu pute­re și cre­din­ță în Dumnezeu ca să depă­șeas­că cu bine aceas­tă încercare.

„Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite oste­ne­a­la voas­tră şi dra­gos­tea pe care aţi arătat‑o pen­tru Numele Lui, voi, care aţi aju­to­rat şi aju­to­ra­ţi pe sfinţi.” (Evrei 6:10).