Anunț privitor la programul Conferințelor Spirituale

Iubiți frați,

În data de 30 ianu­a­rie 2020 am publi­cat calen­da­rul orga­ni­ză­rii adu­nă­ri­lor spi­ri­tu­a­le și de dele­gați din fie­ca­re Conferință a Uniunii noas­tre. Acum dato­ri­tă situ­a­ți­ei în care ne aflăm, ca urma­re a pan­de­mi­ei cu care ne con­frun­tăm, sun­tem nevo­iți să amâ­năm aces­te întru­niri până când vom avea posi­bi­li­ta­tea să le reorganizăm.

Vă dorim ocro­ti­rea și bine­cu­vân­ta­rea lui Dumnezeu.

Sperăm ca tim­pul pe care sun­tem nevo­iți să‑l petre­cem sepa­rați unii de alții, să fie folo­sit în mod efi­cient de fie­ca­re din­tre noi, în vede­rea pre­gă­ti­rii per­so­na­le pen­tru întâm­pi­na­rea eve­ni­men­te­lor care vor urma.

„Astăzi, voi tre­bu­ie să vă dați pe voi înși­vă lui Dumnezeu pen­tru ca El să vă poa­tă face vase­le lui de cin­ste, și să fiți de folos în slu­j­ba Lui. Astăzi, tre­bu­ie să vă dați pe voi înși­vă lui Dumnezeu ca să puteți fi goliți de ego­ism, invi­die, gelo­zie, rău­ta­te, bănu­ia­lă, cear­tă, ori­ce lucru care ar putea dezo­no­ra pe Dumnezeu. Astăzi, voi tre­bu­ie să aveți vasul vos­tru cură­țat ca să fie gata pen­tru rouă cereas­că, gata pen­tru revăr­sa­rea plo­ii târ­zii; deo­a­re­ce ploa­ia târ­zie va veni și bine­cu­vân­ta­rea lui Dumnezeu va umple ori­ce suflet care este cură­țat de pân­gă­ri­re. Este lucra­rea noas­tră pre­zen­tă de a per­mi­te pro­pria învi­o­ra­re de la fața Domnului — pre­gă­tiți pen­tru bote­zul Spiritului Sfânt.” — The Review and Herald, 22 mar­tie, 1892.