Dragi frați și surori,

Fie ca pacea lui Dumnezeu să fie cu voi în acest timp! Dorim să vă salut cu acest ver­set din Psalmul 96: „O, cân­tă Domnului o cân­ta­re nouă: cân­tă Domnului, pe tot pămân­tul.” (Psalm96: 1).

Deoarece bise­ri­ci­le noas­tre rămân închi­se din cau­za pan­de­mi­ei actu­a­le, tutu­ror ne lip­seș­te cân­ta­rea și cân­ta­rea instru­men­te­lor noas­tre împre­u­nă cu fra­ții noș­tri. Majoritatea eve­ni­men­te­lor muzi­ca­le pen­tru acest an au fost anu­la­te, dar asta nu înseam­nă că nu putem con­ti­nua să lau­dăm pe Dumnezeu.

Pentru a împăr­tăși mai mul­tă muzi­că cu toa­tă lumea, muzi­cieni din bise­ri­ca noas­tră din întrea­ga lume au înce­put să lucre­ze la un nou pro­iect în care vor trans­mi­te în direct un con­cert vir­tu­al de muzi­că sacră, Sabat din 2 mai 2020 ora 21:00 ROMÂNEI! Acesta va fi pri­mul de acest fel și, prin harul lui Dumnezeu, spe­răm că va fi o bine­cu­vân­ta­re pen­tru toa­tă lumea! Sperăm să vă puteți ală­tu­ra pen­tru acest eveniment!

Evenimentul va fi trans­mis în direct pe YouTube aici.  https://youtu.be/LWwTVcFijZY

Dumnezeu să vă bine­cu­vân­te­ze pe toți!
GC Music Ministries

Pentru a urmări eve­ni­men­tul, dă cli­ck pe imagine!