Conferinţă spirituală Ardealul de Sud, 22 octombrie 2006

Conferința Ardealul de Sud a orga­ni­zat în data de 22 octom­brie 2006 o con­fe­rin­ță spi­ri­tu­a­lă având ca tema­ti­că „Să luăm sea­ma la umble­te­le nos­tre, să le cer­ce­tăm și să ne întoar­cem la Domnul.“ Plângerile lui Ieremia 3:40
În pri­ma par­te a pro­gra­mu­lui s‑a făcut apel în mod repe­tat pen­tru a ne cer­ce­ta umbla­rea nos­tră și aco­lo unde sun­tem greșiți să ne întoar­cem la Domnul.

Condiția pen­tru via­ța veș­ni­că fiind ace­eași ca în Eden: ascul­ta­re desă­vîr­și­tă față de voin­ța Creatorului nos­tru, pen­tru aceas­ta s‑a atras aten­ția să nu ne mai jucăm cu păca­tul, să nu‑l lăsăm să ne toceas­că con­ști­in­ța prin fami­li­a­ri­za­re cu el. Avem posi­bi­li­ta­tea, cât Hristos mij­lo­ceș­te încă pen­tru păcă­toși, să ne depăr­tăm de toa­te deșer­tă­ciu­ni­le lumii, să ne măr­tu­ri­sim păca­te­le și să ne căim cu ade­vă­rat declan­șând o refor­mă hotă­râ­tă în vie­ți­le noas­tre până nu este prea târ­ziu. Acest sim­țământ al nevred­ni­ci­ei și nevo­iei unei refor­me în via­ța noas­tră a pătruns pe toți cei impli­cați în des­fă­șu­ra­rea pro­gra­mu­lui cât și întrea­ga adunare.
Tot în pri­ma par­te a pro­gra­u­lui au fost inves­tiți cu bine­cu­vân­ta­re ca prez­bi­teri, doi lucră­tori biblici: Păun Nicolae și Dărămuș Florin.
După pau­za de masă a urmat par­tea a doua a pro­gra­mu­lui care a cuprins mai mul­te cân­tări de lau­dă — cor, fan­fa­ră, gru­puri voca­le — poe­zii, expe­rien­țe și s‑a încer­cat o dez­ba­te­re refe­ri­toa­re la modul în care putem fi mai efi­cienți în aju­to­ra­rea seme­ni­lor noștri.
Dumnezeu să ne aju­te și să ne lumi­ne­ze ca să putem înțe­le­ge tim­pul cer­ce­tă­rii noas­tre și să ne pre­gă­tim îna­in­te de a fi prea târziu.