Ecouri din Paradis

Suntem deplin recu­nos­ca­tori lui Dumnezeu pen­tru ca ne‑a dat oca­zia sa ne adu­cem apor­tul in lucra­rea Sa, de data aceas­ta prin inter­me­di­ul muzi­cii. In peri­oa­da 15–21 August 2016 in Romania a avut loc pri­ma Scoala muzi­ca­la de vara, eve­ni­ment des­fa­su­rat sub gene­ri­cul „Ecouri din Paradis”.

Versetul mot­to a fost „Mi‑a pus in gura o can­ta­re noua, o lau­da pen­tru Dumnezeul nos­tru. Multi au vazut lucrul aces­ta, s‑au temut, si s‑au incre­zut in Domnul.” Psalmi 40:3

Intr-ade­var pen­tru toti cei aproa­pe 150 de par­ti­ci­pan­ti care au fost pre­zen­ti pe toa­ta dura­ta eve­ni­men­tu­lui, imnu­ri­le inva­ta­te au fost une­le noi; dar toti au inte­les ca atunci cand sunt can­ta­te doar pen­tru a adu­ce lau­da lui Dumnezeu, pot pro­du­ce efec­te mira­cu­loa­se atat pen­tru ascul­ta­tori cat si pen­tru interpreti.

Orice ince­put este greu, dar de data aceas­ta tine­rii par­ti­ci­pan­ti veni­ti din mai mul­te tari au adus cu ei o mare dorin­ta de a lau­da pe Dumnezeu. Chiar daca pro­gra­mul a fost unul des­tul de incar­cat, gan­dul care i‑a ani­mat pe toti a fost ace­la ca e nevo­ie de mul­ta mun­ca, dis­ci­pli­na si lucru in echi­pa, pen­tru a crea o armo­nie per­fec­ta intre instru­men­te, intre coristi, apoi intre ore­ches­tra si cor.

Activitatea a ince­put Luni 15 August la cam­pu­sul nos­tru din Porumbacu prin impar­ti­rea celor pre­zen­ti in echi­pe, fie­ca­re fiind repar­ti­zat in locul in care va putea fi util si va avea posi­bi­li­ta­tea sa dea cel mai bun ran­dament. Asa ca o par­te au ramas sa can­te in orches­tra avand ca pro­fe­sor si diri­jor pe fra­te­le Isaac Terceros mem­bru in Comitetul de muzi­ca al CG iar o alta par­te au for­mat corul care spre sfar­si­tul sap­ta­ma­nii s‑a unit cu orches­tra; coris­tii au fost pre­ga­ti­ti de fra­te­le Marcos Pedrazas lide­rul Comitetului de muzi­ca al CG.

In fie­ca­re dimi­ne­a­ta, dupa alta­rul de dimi­ne­a­ta si micul dejun am avut oca­zia sa par­ti­ci­pam la un curs de Istoria muzi­cii pri­vi­ta din per­spec­ti­va bibli­ca, pre­zen­tat de sora Barbara Montrose mem­bra a comi­te­tu­lui de muzi­ca al CG. Dupa acest curs toti cei pre­zen­ti ne-am impar­tit in echi­pe de lucru si anu­me: Grupa celor de nivel avan­sat (orches­tra), gru­pa celor de nivel mediu si gru­pa celor incepatori.

Prezenti la acest eve­ni­ment au fost si alti pro­fe­sori de muzi­ca ce si-au adus apor­tul la bunul mers al acti­vi­ta­ti­lor. Amintim pe sora Semida Ciurea ala­turi de care cei din gru­pa de nivel mediu au avut posi­bi­li­ta­tea sa inve­te mai mul­te din teo­ria muzi­cii, sora Hellen Gomes din Portugalia care s‑a ocu­pat de gru­pa celor ince­pa­tori, dom­nul pro­fe­sor Florin Hantig ce ne‑a aju­tat in fie­ca­re zi sa inte­le­gem notiu­ni­le de teh­ni­ca voca­la, sa ne inca­l­zim voci­le si ast­fel sa reu­sim pe cat posi­bil sa pro­du­cem un sunet de calitate.

Dupa o sap­ta­ma­na de stu­diu intens, toti cei pre­zen­ti ne-am mutat la cen­trul Educational Adventist din Stupini unde am petre­cut Sabatul ala­turi de alti frati si vizi­ta­tori care au venit sa se bucu­re ala­turi de noi si sa ascul­te melo­di­i­le invatate.

La ora 20 a ince­put pro­gra­mul de des­chi­de­re al zilei de Sabat sus­ti­nut de fra­tii Radu Ionita si Davi P. Silva. Nu au lip­sit can­ta­ri­le de lau­da care au pre­ga­tit ini­mi­le ascul­ta­to­ri­lor pen­tru pri­mi­rea mesa­ju­lui trans­mis. Grupuri voca­le, gru­puri instru­men­ta­le, orches­tra si orches­tra impre­u­na cu corul au fost in actiu­ne la toa­te pro­gra­me­le si gata sa pre­zin­te in fata celor pre­zen­ti imnu­ri­le lor de lauda.

Sambata dimi­ne­a­ta pro­gra­mul a decurs nor­mal cu lec­ti­i­le sco­lii de Sabat si cuvan­tul ros­tit la ora 11 de fr Silva. Dupa ami­a­za, pret de o ora si juma­ta­te toti cei dori­tori au avut posi­bil­ta­tea sa inal­te la adre­sa lui Dumnezeu imnuri de sla­va pre­ga­ti­te de fie­ca­re ina­in­te de acest eve­ni­ment. In cele ce au urmat, tim­pul a fost ocu­pat de con­cer­tul in care au can­tat orches­tra si corul Scolii muzi­ca­le de vara „Ecouri din Paradis”. Am fost plini de bucu­rie sa auzim imnuri des­tul de com­pli­ca­te can­ta­te de tineri dupa doar 4 zile avu­te la dis­po­zi­tie in care sa se pre­ga­teas­ca; fap­tul aces­ta a dove­dit inca oda­ta ca Dumnezeu ne‑a ofe­rit talan­ti pre­ti­o­si care nu tre­bu­ie ingro­pati ci tre­bu­ie pusi la lucru si tre­bu­ie inmul­ti­ti mai ales in acest timp de har care ne‑a mai ramas pana la Revenirea Domnului Isus.

La inchi­de­rea saba­tu­lui, fra­te­le Ferenc Matyas a adus cuvin­te de incu­ra­ja­re care sa ne cala­u­zeas­ca in vii­tor, iar dupa o noap­te in care ne-am odih­nit, mul­tu­mi­ti de par­ta­sia avu­ta am reve­nit in sala pen­tru a mar­ca inchi­de­rea evenimentului.

Momentele pla­cu­te au tre­cut des­tul de repe­de si a sosit momen­tul sa ne des­par­tim, fie­ca­re por­nind catre case­le lor cu spe­ran­ta ca Dumnezeu va face posi­bil sa ne reve­dem cat de curand pen­tru a con­ti­nua ce am inceput.

Multumim lui Dumnezeu ca ne‑a aju­tat pana aici si dorim ca multi sa vada lucrul aces­ta, sa se tea­ma, si sa se increa­da in Domnul. El e cel care poa­te face lucruri mare­te pen­tru noi.

A con­sem­nat Corneliu Barbu

 

VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=iAkgoV0a4lA

FOTO:

https://www.flickr.com/photos/azsmr/sets/72157673192978606/with/29318628921/
https://www.flickr.com/photos/azsmr/albums/72157670085059103

Poze selec­ta­te de la Porumbacu:

Poze selec­ta­te de la Stupini: