Ziua cercetării tale — Vremea cercetării tale

Ziua cer­ce­tă­rii tale
Seria: „Vremea cer­ce­tă­rii tale” – Tabără pen­tru tineri ce a avut loc între 18–21 apri­lie 2014.
Prezintă: Adrian Fînaru

Sinopsis:

Ziua cercetării tale

Ziua cercetării tale - Vremea cercetării tale

Când s‑a apro­pi­at de ceta­te și a văzut‑o, Isus a plâns pen­tru ea. Luca 19:41

Și bala­u­rul mâni­at pe feme­ie, s‑a dus să facă răz­boi cu rămă­și­ța semin­ți­ei ei… Apocalipsa 12:17

Vrăjmășie voi pune între tine și feme­ie, între sămân­ța ta și sămân­ța ei; aceas­ta îți va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi căl­câi­ul. Geneza 3:15

Fiara a încer­cat să dis­tru­gă sămân­ța feme­ii încă din momen­tul în care s‑a făcut făgă­du­in­ța din Geneza 3:15. A încer­cat să sto­pe­ze rapi­da creș­te­re a creș­ti­nă­tă­ții prin per­se­cu­ție dar nu a avut suc­ces. Astfel, a schim­bat meto­de­le și, prin așa numi­ta con­ver­ti­re a lui Constantin cel Mare creș­ti­nă­ta­tea a căpă­tat liber­ta­tea atât de mult dorită.

Rezultat:

Spiritul de com­pro­mis și de con­for­mi­ta­te a fost întâr­zi­at pen­tru un timp de per­se­cu­ția fero­ce pe care bise­ri­ca l‑a sufe­rit sub păgâ­nism. GC 49.1

Dar, când per­se­cu­ția a înce­tat, iar creș­ti­nă­ta­tea a intrat în cur­ți­le și pala­te­le regești, a înlă­tu­rat sim­pli­ta­tea umi­lă a lui Hristos pen­tru pom­pa și mân­dria pre­o­ți­lor și con­du­că­to­ri­lor păgâni; și au înlo­cu­it cerin­țe­le lui Dumnezeu, cu teo­rii și tra­di­ții uma­ne… GC. 49.2

Convertirea nomi­na­lă al lui Constantin, în pri­ma par­te al celui de-al doi­lea secol, a cau­zat mare bucu­rie; și lumea, îmbră­ca­tă într‑o for­mă de evla­vie, a intrat în bise­ri­că. Astfel, lucra­rea de corup­ție a cres­cut rapid. Păgânismul, în timp ce părea a fi învins, a deve­nit înving­ă­tor. GC 49.1, 2

Războiul a fost uitat. Creștinii s‑au rela­xat și nu le‑a mai păsat. Dar Satana nu a uitat. Doar că a luat lup­ta la alt nivel. El lup­tă răz­bo­i­ul din inte­ri­or. Iar creș­ti­nii cred că atâ­ta timp cât nu exis­tă răz­boi din afa­ră, ei sunt liberi.

Creștinilor în gene­ral le pla­ce să audă ver­se­te ca Galateni 5:13a.

„Fraților, voi ați fost che­mați la slobozenie”

Interpretarea greși­tă a liber­tă­ții ofe­ri­tă de Constantin cel Mare a con­dus bise­ri­ca pri­mi­ti­vă la indiferență.

Interpretarea greși­tă a liber­tă­ții ofe­ri­tă de Hristos păs­trea­ză creș­ti­nă­ta­tea în indi­fe­ren­ță și i‑a cau­zat să renun­țe la ide­ea că ne aflăm încă în lup­ta împo­tri­va pute­ri­lor întunericului.

Vorbind des­pre liber­ta­tea în Hristos, Pavel ne‑a aver­ti­zat să nu folo­sim liber­ta­tea ca o oca­zie pen­tru firea pământeasca.

Fraților, voi ați fost che­mați la slo­bo­ze­nie; numai nu faceți din slo­bo­ze­nie o pri­ci­nă ca să tră­iți pen­tru firea pămân­teas­că. Galateni 5:13

Cum putem neu­tra­li­za influ­en­ța nega­ti­vă a firii pământești?

Umblați câr­mu­iți de Duhul, și nu împli­niți pofte­le firii pămân­tești. Galateni 5:15

Cei doi se împo­tri­vesc unul altuia.

Căci firea pămân­teas­că pofteș­te împo­tri­va Duhului și Duhul împo­tri­va firii pămân­tești. Sunt lucruri potri­v­ni­ce une­le alto­ra așa că nu puteți face tot ce voiți… Galateni 5:17

Putem să‑i ser­vim pe amândoi?

Creștinii pri­mi­tivi au încer­cat să împa­ce creș­ti­nis­mul cu păgânismul.

Sunt lucruri potri­v­ni­ce une­le alto­ra așa că nu puteți face tot ce voiți… Galateni 5:17b

Carnea ne va subjuga

Nu știți, că dacă vă dați robi cui­va ca să‑l ascul­tați sun­teți robii ace­lu­ia de care ascul­tați; fie că este vor­ba de păcat care duce la moar­te, fie că este vor­ba de ascul­ta­re care duce la nepri­hă­ni­re? Romani 6:16

Căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau: ci fac ce urăsc. Romani 7:15

Trebuie să fie așa?

Așadar fra­ți­lor, noi nu mai dato­răm nimic firii pămân­tești, ca să tră­im după îndem­nu­ri­le ei. Romani 8:12

Cum umblăm în Duhul?

Prin a ne con­cen­tra asu­pra lucru­ri­lor Duhului

În ade­văr, cei ce tră­iesc după îndem­nu­ri­le firii pămân­tești umblă după lucru­ri­le pămân­tești; pe când cei ce tră­iesc după îndem­nu­ri­le Duhului, umblă după lucru­ri­le Duhului. Romani 8:5

Gândiţi-vă la lucru­ri­le de sus, nu la cele de pe pământ. Coloseni 3:2

Ce înseam­nă expre­sia „Cei care umblă în Duhul nu sunt sub lege?”

Acum dar, nu este nici o osân­di­re pen­tru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu tră­iesc după îndem­nu­ri­le firii pămân­tești ci după îndem­nu­ri­le Duhului. Romani 8:1

Fie ca noi să nu mai uităm răz­bo­i­ul niciodată!