Unde privești? — Tabără pentru tineri

tabara-iarna

Dragi ti­neri , avem din nou oport­u­ni­ta­tea prin ha­rul lui Dumnezeu de a vă in­vita să par­ti­ci­pați spre fina­lul aces­tui an, la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române, în peri­oada 22–26 decem­brie 2016, la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, sub genericul:

UNDE PRIVEȘTI?”

Motto: “Și noi, dar, fiind­că sun­tem încon­ju­rați cu un nor așa de mare de mar­tori, să dăm la o par­te ori­ce pie­di­că și păca­tul care ne înfă­șoa­ră așa de les­ne și să aler­găm cu stă­ru­in­ță în aler­ga­rea care ne stă îna­in­te. Să ne uităm țin­tă la Căpetenia și Desăvârșirea cre­din­ței noas­tre, adi­că la Isus, care, pen­tru bucu­ria care‑I era pusă îna­in­te, a sufe­rit cru­cea, a dis­pre­țu­it ruși­nea, și șade la dreap­ta sca­u­nu­lui de domnie al lui Dumnezeu.” Evrei 12:1,2

Puterea nemăr­gi­ni­tă a Duhului Sfânt este apă­ra­rea ori­că­rui suflet copleşit de gre­u­tă­ţi. Hristos nu va îngă­dui ca vre­u­nul din­tre cei care, prin pocă­inţă şi cre­dinţă, au cerut pro­te­cţia Sa să trea­că sub pute­rea vră­j­ma­şu­lui. Mântuitorul este ală­tu­ri de cei ispi­ti­ţi şi încer­ca­ţi. La El nu poa­te fi insuc­ces, pier­de­re, impo­si­bi­li­ta­te sau înfrân­ge­re; noi putem totul prin Acela care ne întă­reş­te. Când vin ispi­te­le şi încer­că­ri­le, nu aştep­ta ca mai întâi să birui toa­te gre­u­tă­ţi­le, ci pri­veş­te la Isus, aju­to­rul tău”. HLL 490.5

Te in­vi­tăm cu toa­tă căl­dura la aceas­tă ta­bără unde te vei bu­cura de o păr­tă­șie spe­cia­lă cu Dumnezeu, pre­cum și cu cei­la­lţi par­ti­ci­panţi. Roagă-te ca Duhul lui Dumnezeu să fie revăr­sat într-un mod îmbel­șu­gat în cadrul aces­tei tabe­re și nu numai, iar ini­ma fie­că­ru­ia să fie pre­gă­ti­tă pen­tru a pri­mi cu bucu­rie mesa­jul Cuvântului. Invită-ți pri­e­te­nii care ar dori să participe.

La aceas­tă tabă­ră vom avea bucu­ria prin harul lui Dumnezeu de a‑l avea în mij­lo­cul nos­tru pe fra­te­le Pastor — Liviu Tudoroiu, res­pon­sa­bil al Departamentului Misionar al Conferinței Generale, AZSMR.

Din pro­gram:

 • Prezentări: pe tema in­spi­rată din generic
 • Grupuri de dis­cu­ţii, cer­curi de rugăciune
 • Program de la­udă: cân­tări, po­e­zii, experienţe
 • Repetitii de orches­tra si cor, imnul taberei
 • Drumeţii şi alte ac­ti­vi­tăţi re­cre­a­tive, în func­tie de con­di­ți­ile me­teo etc;

Dacă aveți vreo pro­pu­nere pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți organizatorilor.

Preţul ca­ză­rii şi al me­sei este 240 RON/persoană/toată pe­ri­oada, iar pen­tru o mai bună ges­tio­na­re a ches­tiu­ni­lor ad­mi­nis­tra­tive, or­ga­ni­za­to­rii ta­be­rei vă re­co­mandă să achi­tați ba­nii în fe­lul următor:

 1. 60 RON îi veţi de­pune când in­ten­tio­nati să fa­ceți re­zer­va­rea în ur­mă­toa­rele con­turi bancare:

RO62BRDE250SV32308272500 — BRD-Ghiță Ulici

RO19INGB0000999900816242 — ING- Cristian Paulescu

 1. Restul de 180 RON, sau în func­ție de nu­mă­rul de zile re­zer­vate, îi veţi achi­ta la so­si­rea la tabără.

Pentru cei care do­resc si fie ca­zati la Campus, do­rim să vă trans­mi­tem că re­zer­va­rea se face pen­tru mi­nim 3 zile. Nu vom răs­punde de ace­ia care vor sosi la ta­bără fără o re­zer­vare pre­a­la­bilă. Cazarea se va face de joi 22 decem­brie, în­ce­pând cu ore­le 12:00.

Facem apel la ti­neri să se în­scrie cât mai re­pede. Tinerii vor avea pri­o­ri­ta­te la în­scri­ere da­to­rită nu­mă­ru­lui re­dus de lo­curi de ca­zare, aceas­ta ne­în­sem­nând că nu vor fi bine pri­miți și pă­rin­ții însă în func­ție de posi­bi­li­tă­ți­le de caza­re pe care le vom avea la dis­po­zi­ție, la cam­pus sau pen­siu­ni­le din zonă.

Toți cei in­te­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și în­scri­ere până la data de 12 de­cem­brie 2016, în li­mita locuri­lor dis­po­ni­bile, la unul din­tre nu­me­rele de te­le­fon: 0720100094 – Ghiță Ulici ‚0767276582 – Cristian Paulescu

De reți­nut:

Pentru buna des­fă­șu­rare a aces­tui eve­ni­ment, avem ne­voie de spri­ji­nul și co­la­bo­ra­rea dum­ne­a­voas­tră în toa­te as­pec­tele. De ace­ea cre­dem că re­gu­la­men­tul de mai jos ne va fi de fo­los tu­tu­ror și spe­răm ca fi­e­care par­ti­ci­pant să vină cu o ini­mă des­chisă și umi­lită îna­in­tea lui Dumnezeu, gata să pri­mească tot ce este bun. “Dar toa­te să se facă în chip cuvi­in­cios și cu rân­du­ia­lă.” 1 Corinteni 14:40

Odată ajuns la ta­bără, fi­e­care par­ti­ci­pant va fi res­pec­tuos față de toți cei­lalți. Acest lu­cru pre­su­pune că toți să dor­mim la ora sta­bi­lită în pro­gram, să fim pre­zenți în sală cu 5–10 mi­nute îna­inte de în­ce­pe­rea ser­vi­ci­i­lor di­vine și să păs­trăm li­niș­tea atât pe co­ri­doare cât și în sală. Va fi in­ter­zisă pre­zenţa în altă ca­meră (de­cât cea în care s‑a fă­cut re­partiza­rea fi­e­ca­ruia) după ora stin­ge­rii.

– Dorința noas­tră este ca ti­ne­rii pre­zenți să par­ti­cipe ac­tiv atât la ac­ti­vi­tă­țile or­ga­ni­zate în sală (pre­zentări, cer­curi de rugă­ciu­ne, dis­cu­ții pe ate­li­ere, pro­grame de la­udă, repe­ti­ții orches­tră și cor etc.) cât și la ac­ti­vi­tă­țile re­cre­a­tive, ast­fel în­cât să ne pu­tem în­ca­dra în program.

– Înscrierea pen­tru pro­gra­mele de la­udă (cân­tări vo­cale sau in­stru­men­tale, po­e­zii) se pot face oda­tă cu înscri­e­rea la tabă­ră sau din pri­ma zi a ta­be­rei, de­o­a­rece do­rim să avem mo­mente de la­udă pen­tru sla­va lui Dumnezeu pe toa­tă pe­ri­oada taberei. 

Avem de ase­me­nea ru­gă­min­tea ca toți cei ce cân­tă la un in­stru­ment mu­zi­cal por­ta­bil, să le lu­ați cu voi de­o­a­rece va exis­ta o orches­tră a ta­be­rei, si se va acor­da un timp spe­cial pen­tru repetitii.

– Cazarea nu se va face în tim­pul zi­lei de Sabat, pen­tru aceas­ta, cei care plănu­iesc să ajun­gă vi­neri după ami­ază, vă rugăm să ajun­geți în timp optim, îna­in­te de înce­pe­rea Sabatului care va fi la 16:38 . De ase­me­nea, pen­tru mo­tive de si­gu­ranță a par­ti­ci­pan­ți­lor, vă anun­țăm că por­țile Campusului vor fi în­chise în­tre ore­le 00:00 – 6:00 pe toa­tă du­rata taberei.

- Îmbrăcă­min­tea pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui ta­be­rei să fie con­form cu prin­ci­pi­ile noas­tre de cre­dință, ba­zate pe re­co­man­dă­rile Bibliei și Spiritului Profetic.

- De ase­me­nea va fi inter­zi­să folo­si­rea sau păs­tra­rea în incin­ta Campusului a pro­du­se­lor ce con­țin : alco­ol, cofe­i­nă, tutun.

Nu în ul­ti­mul rând, vrem să vă amin­tim că oda­tă ce ați ales să par­ti­ci­pați la aceas­tă ta­bără v‑ați dat con­simțământul că sun­teți de acord să res­pectați aces­te punc­te mențio­nate mai sus și cu fap­tul că fi­e­care se va com­porta co­res­punzător pen­tru a avea o păr­tă­șie de­o­se­bită cu cei­lalți și cu Dumnezeu. 

Ne dorim să pe­tre­cem un timp bine­cu­van­tat cu Domnul și unii cu alții!

              Programul Taberei Unde privești, 22–26 Dec. 2016

 Joi 22 decem­brie 2016

 • 12:00 — 17:30 Timp alo­cat pen­tru cazare
 • 18:00 — Cina
 • 19:30 — 21:00 Deschiderea pro­gra­mu­lui tabe­rei, Prezentare 1
 • 23:00 — Stingerea

Vineri 23 decem­brie 2016

 • 08:00 — Altarul de dimineață
 • 08:30 — Micul dejun
 • 10:00 —11:30 Prezentare 2 si dez­ba­teri pe baza temei prezentate.
 • 12:00 – 13:20 Repetitii de orches­tră si cor

 

 • 13:30 — Prânzul
 • 15:00 — 16:30 Timp pen­tru recre­ere, pre­gă­tire pen­tru Sabat, caza­re etc.
 • 16:40 —17:20 Inceperea Sabatului, pro­gram de laudă
 • 18:00 — Cina
 • 19:30 — 21:00 Prezentare 3
 • 23:00 — Stingerea

Sâmbătă 24 decem­brie 2016

 • 07:45 — Altarul de dimineață
 • 08:00 — Micul dejun
 • 09:00 — 09:30 — pro­gram de laudă
 • 09:30 — 10:40 Școala de Sabat
 • 11:10 — 12:40 Prezentare 4
 • 13:00 — Prânzul

Pauza

 • 15:30 — 17:30 Program de lau­dă (cântări,poezii,experiente, înche­ie­rea Sabatului la 16:40, etc.)
 • 18:00 — Cina
 • 20:00 – 21:00 Repetitii de orches­tră si cor
 • 21:00 — Diver­se activităti
 • 23:30 — Stingerea

Duminică 25 decem­brie 2016

 • 08:00 — Altarul de dimineață
 • 08:30 — Micul dejun
 • 10:00 — Excursie (în natu­ră sau la anu­mite obiec­tive turis­tice în func­ție de con­di­ți­ile meteo)
 • 18:00 — Cina
 • 19:30 — Experienta con­ver­ti­rii fr.Liviu Tudoroiu, forum cu intre­bări si raspunsuri,Program de par­tă­sie si laudă,etc.
 • 23:30 — Stingerea

Luni 26 decem­brie 2015

 • 08:00 — 08:15 Altarul de dimineată
 • 08:30 — Micul dejun
 • 10:00 —11:30 Program de înche­ie­re a tabe­rei, Concluzii, etc.
 • 13:00- Prânzul (se va lua fie la pachet pen­tru cei care vor ple­ca spre casă mai repe­de, sau se va putea servi la cam­pus de cei doritori)

 

Vă aş­tep­tăm cu drag!

Departamentul de Ti­ne­ret al Uniunii Române