Tabără de tineret la Șiria, 11 martie 2012

În 11 mar­tie 2012, în Conferința Banat, în comu­ni­ta­tea de la Șiria a avut loc adu­na­rea de tine­ret. Ne-am adu­nat în jur de 100 de tineri, din dife­ri­te zone ale Conferinței.
În pri­ma par­tea a pro­gra­mu­lui Fr. Cristi Paulescu ne‑a pre­zen­tat o temă inti­tu­la­tă “Biruitor sau învins” Osea 12:4: S‑a lup­tat cu înge­rul, și a fost biru­i­tor, a plâns și s‑a rugat de el. Iacov l‑a întâl­nit la Betel, și aco­lo ne‑a vor­bit Dumnezeu. Exemplul lui Iosif, lup­te­le nos­tre de zi cu zi, ispi­te­le la care sun­tem supuși, lumea, pofte­le, etc.
Încercăm mereu să cos­me­ti­zam păca­tul și ceea ce facem. A ascun­de une­le lucruri care știm că sunt greși­te, dar totuși, le lăsăm să trea­că cu vederea.
Iosif e un exem­plu bun pen­tru noi, el a avut tot în mâna sa, mai mult de cât avea nevo­ie dar totuși el nu a căzut pra­dă ispi­tei, ci a rămas tare, a fost biru­i­tor. Tu cum ești, când lumea încear­că să te tra­gă în jos?
A putea fi biru­i­tor tre­bu­ie să fi lân­gă EL mereu. Dorim să reflec­tăm chi­pul lui Isus? Atunci să fim așa cum a fost El pe pământ.
Partea a doua a pro­gra­mu­lui com­bi­na­tă între stu­diu și pro­gram de lau­dă. S‑a stu­di­at capi­to­lul 23 și 24 din Căminul Advent “Copii o bine­cu­vân­ta­re” și “Starea fami­li­ei” unde fie­ca­re a avut ceva de adă­u­gat, des­fă­șu­rân­du-se într‑o comu­niu­ne deplină.
După păr­tă­șia care am avut‑o împre­u­nă la masă, au urmat repeți­ții de cor.
În aceas­tă zi am învă­țat des­pre ce înseam­nă să fi mai aproa­pe de cer, să ai un gând al veș­ni­ci­ei în pro­pria ta fiin­ță. În cadrul pro­gra­me­lor s‑a cre­at o atmosfe­ra de săr­bă­toa­re în care s‑a văzut cum Duhul Domnului lucrea­ză la ini­ma fie­că­ru­ia și ne con­du­ce ca să‑I fim plă­cuți Lui.

A con­sem­nat Lavinia Cumpătă.