Tabără internaţională de tineret la Voineasa, 19–26 august 2007

În peri­oa­da 19–26 august 2007 s‑a des­fă­șu­rat la Voineasa, jud. Vâlcea, o con­fe­rin­ță inter­națio­na­lă de tine­ret, sub gene­ri­cul „Cu Dumnezeu în fie­ca­re zi”.
Adunarea s‑a bucu­rat de o bună par­ti­ci­pa­re pe tot par­cur­sul săp­tămâ­nii, iar de vineri până dumi­ni­că încă­pe­ri­le dis­po­ni­bi­le s‑au dove­dit neîn­că­pă­toa­re pen­tru numă­rul celor dor­nici de păr­tă­șie cu Dumnezeu și cu fra­ții lor.
În ziua de joi, s‑a orga­ni­zat o fru­moa­să excur­sie în mun­ții Parâng, unde, după o dru­me­ție de apro­xi­ma­tiv două ore, por­nind de la locul unde se ter­mi­na dru­mul fores­ti­er, s‑a putut ajun­ge la lacul Gâlcescu. Într-un cadru montan miri­fic, dea­su­pra căru­ia se găseau izvoa­re cu o apă de cea mai bună cali­ta­te, tine­rii s‑au putut bucu­ra de bin­e­fa­ce­ri­le pe care natu­ra încă ni le mai ofe­ră. Această excur­sie va rămâ­ne încă mul­tă vre­me în amin­ti­rea tutu­ror par­ti­ci­pan­ți­lor, ca o zi fru­moa­să, cu miș­ca­re, apă, aer, soa­re, păr­tă­șie unii cu alții și cu Dumnezeu, și toa­te la superlativ.

Nu doar teme­le pre­zen­ta­te de fra­ții Barbu Marin, Tudoroiu Liviu, Ovidiu Năsui, Iancu Nelu, Ioniță Răducu și Pascotescu Eugen, s‑au bucu­rat de un larg inte­res, ci deo­po­tri­vă de cap­ti­van­te au fost și semi­na­re­le urma­te de între­bări și răs­pun­suri, în cadrul căro­ra par­ti­ci­pan­ții au putut soli­ci­ta răs­pun­suri la între­bă­ri­le care‑i inte­re­sau, și au putut să afle expe­rien­țe­le celor­lalți lega­te de teme­le în discuție.
Nu au lip­sit nici cân­tă­ri­le și poe­zi­i­le, iar fra­ții și suro­ri­le din Germania, Austria, Serbia, Croația, Ungaria, Italia, Spania sau Portugalia, s‑au bucu­rat să lau­de și ei public pe Dumnezeu prin cân­ta­re, pen­tru marea Sa bună­ta­te față de noi.