Tabără internaţională de tineret la Voineasa, 19–26 august 2007

Uniunea Română a Adventiștilor de Ziua a Șaptea — Mișcarea de Reformă vă invi­tă cu drag să par­ti­ci­pați la Congresul Internațional de Tineret care va fi orga­ni­zat în sta­țiu­nea Voineasa, jud. Vâlcea, în peri­oa­da 19–26 august 2007 sub genericul:

„Cu Dumnezeu în fie­ca­re zi“

Programul va inclu­de pre­zen­tări de teme, wor­k­shop-uri, semi­na­re pe teme de edu­ca­ție, fami­lie, sănă­ta­te, stil de via­ță, con­si­li­e­re pen­tru tineri etc., dru­me­ții și alte acti­vi­tăți recre­a­ti­ve etc.
Se va orga­ni­za și un pro­gram spe­cial pen­tru copi­ii care vor participa.
Programul deta­li­at va fi afi­șat în pre­a­la­bil pe inter­net și va fi înmâ­nat de ase­me­nea la sosi­re tutu­ror par­ti­ci­pan­ți­lor înscriși.

Locație și moda­li­tăți de acces:

Stațiunea Voineasa se află situ­a­tă pe Valea Lotrului, la poa­le­le Munților Lotrului, într‑o fru­moa­să și pito­reas­că zonă montană.
Transportul ruti­er către Voineasa se face pe DN7 (Sibiu-Râmnicu Vâlcea) până în loca­li­ta­tea Brezoi, de unde se urmea­ză DN7A în direc­ția Voineasa (40 km). Distanța față de ora­șul Râmnicu Vâlcea este de 70 km, față de ora­șul Sibiu 100 km, iar dis­tan­ța față de București de 250 km.

Cea mai apro­pi­a­tă sta­ție CFR de loca­li­ta­tea Brezoi este Halta Lotru, pe linia 201 (Sibiu-Rm. Vâlcea) — unde opresc doar tre­nuri per­so­na­le — iar cea mai apro­pi­a­tă sta­ție mai mare — cu opri­re a tre­nu­ri­lor de toa­te cate­go­ri­i­le este sta­ția Călimănești — la aprox. 15 km de loca­li­ta­tea Brezoi. (vezi deta­lii pe www.cfr.ro).

Din Rm. Vâlcea (Autogara „1 Mai“) se pot lua auto­bu­ze (Antares) spre Voineasa, cu ple­ca­re la ore­le 10.00 si 16.00. Pentru ori­ce even­tu­a­li­ta­te vă reco­man­dăm ca îna­in­te de ple­ca­re să sunați la 0250/737.649 (fir­ma Antares) pen­tru a veri­fi­ca dis­po­ni­bi­li­ta­tea cur­se­lor. Autobuzele au opri­re și în Călimănești, și în Brezoi. Puteti con­sul­ta și www.antares-group.ro/antares_transport.htm.
În Voineasa, repar­ti­za­rea pen­tru caza­re, se face de la recep­ția hote­lu­lui „Lotru“.
Pentru gru­pu­ri­le care sosesc cu avio­nul, trans­por­tul de la aero­por­tul inter­națio­nal Otopeni sau Sibiu poa­te fi orga­ni­zat în urma înțe­le­ge­rii pre­a­la­bi­le prin e‑mail la sau tele­fo­nic la 0727–300710 (Marius Stroia).

Tarife:

Cazarea în came­re cu două paturi și baie pro­prie: 33 RON/pat/noapte.
Masa (mic dejun+prânz+cină): 25 RON/zi/persoană.
Masa pen­tru copii până în vâr­stă de 12 ani (jumă­ta­te de por­ție): 15 RON/zi/persoană.

Rezervări:

Rezervările pot fi făcu­te în peri­oa­da 20 iunie — 1 august 2007 prin com­ple­ta­rea și tri­mi­te­rea for­mu­la­ru­lui de înscri­e­re prin poș­tă sau onli­ne, accesând link-ul Formular înscri­e­re onli­ne. Rezervarea poa­te fi con­si­de­ra­tă ca fiind vala­bi­lă, în momen­tul în care veți pri­mi de la noi con­fir­ma­rea tele­fo­ni­că sau prin e‑mail a pri­mi­rii for­mu­la­ru­lui și a con­tra­va­lo­rii ser­vi­ci­i­lor solicitate.

În cazul în care nu folo­siți modul de rezer­va­re onli­ne, adre­sa la care veți tri­mi­te prin poș­tă for­mu­la­re­le com­ple­ta­te este:
Bogdan Pomană, Str. V. L. Bologa, nr. 353, Cod. 507025, Loc. Bran, jud. Brașov, România

Contravaloarea rezer­vă­rii va fi tri­mi­să prin man­dat poș­tal pe numele:
Pomană Bogdan, O.P. Bran, jud. Brașov, Post Restant.

Plata cază­rii mai poa­te fi făcu­tă și prin vira­ment ban­car în contul:

LEI USD EURO
Pomană BogdanRO61BRDE080SV41248930800

SWIFT: BRDEROBU

BRD Fagaras, B‑dul Unirii, bl. 2, BV

Pomană BogdanRO21BRDE080SV41249730800

SWIFT: BRDEROBU

BRD Fagaras, B‑dul Unirii, bl. 2, BV

Pomană BogdanRO30BRDE080SV36094000800

SWIFT: BRDEROBU

BRD Fagaras, B‑dul Unirii, bl. 2, BV

Nu uitați să vă luați cu voi:

Biblie, lec­ție pen­tru Sabat, car­te de cân­tări, instru­men­te muzi­ca­le, pix și car­ne­țel, îmbră­că­min­te pen­tru o săp­tămâ­nă, pro­soa­pe, arti­co­le de toa­le­tă și … prietenii!

Întrucât pro­gra­mul întru­ni­rii va inclu­de și excur­sii în natu­ră, vă rugăm să vă adu­ceți echi­pa­ment adec­vat pen­tru dru­me­ție (ghe­te sau bocanci de mun­te, pulo­ver gros, pele­ri­ne imper­mea­bi­le, un ruc­sac etc.)

Informații supli­men­ta­re:

Pentru infor­ma­ții supli­men­ta­re vă aștep­tăm să sunați la 0727300710 (Marius Stroia — și pen­tru par­ti­ci­pan­ții din stră­i­nă­ta­te, vor­bi­tori de ger­ma­nă sau engle­ză) sau 0727300719 (Bogdan Pomană) de dumi­ni­ca până joia între ore­le 19–21, sau să scri­eți la .

Vă aștep­tăm cu drag!

http://www.turistinfo.ro/voineasa/poze_voineasa.html