Şedinţă cu părinţii la Târgu Mureş, 18 februarie 2007

Duminică, 18 febru­a­rie 2007, în bise­ri­ca noas­tră din Târgu Mureș s‑a des­fă­șu­rat o întru­ni­re cu o par­te din părin­ții din zonă, în cadrul căre­ia s‑au dis­cu­tat căi, mij­loa­ce și moda­li­tăți de a ieși în întâm­pi­na­rea tine­ri­lor și a‑i aju­ta să biru­ie ispi­te­le carac­te­ris­ti­ce aces­tei peri­oa­de a vie­ții. La acest pro­gram au par­ti­ci­pat prin­tre alții fra­ții Buftea Vasile, Nelu Iancu și Mureșan Simion. O adu­na­re simi­la­ră este pro­gra­ma­tă să se țină dumi­ni­că, 25 febru­a­rie 2007 la Făgăraș, cu părin­ții din zonă. (Informații și poze actu­a­li­za­te urmează)