Săptămână de rugăciune pentru tineret, 19 — 28 februarie 2021

Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adven­tiştilor de Ziua a Şaptea — Mişcarea de Reformă pune la dis­po­zi­ția noas­tră o serie de pre­le­geri pe tema: Pentru o vre­me ca aceasta. 

Scopul stu­di­u­lui este ace­la de a‑i aju­ta pe mem­brii biseri­cii, în spe­cial pe tineri, să con­ști­en­ti­ze­ze fap­tul că nu întâm­plător se află în lumea aceas­ta și că ori­ce oca­zie care li se ofe­ră este pusă la dis­po­zi­ția lor pen­tru a acțio­na ca niș­te creș­tini auten­tici care-și cunosc responsabilitățile.

Pe par­cur­sul stu­di­u­lui ne vom rea­min­ti că Este Vremea ca Dumnezeu să inter­vi­nă pen­tru lumea noas­tră, Este Vremea să ne con­struim carac­te­re care să rezis­te pro­bei, Este Vremea să înțe­le­gem peri­co­le­le și să ne ferim de ele, Este Vremea să avem rela­ții fru­moa­se în fami­lie și în bise­ri­că, Este Vremea să fim oameni noi, năs­cuți din nou, Este Vremea să ne înro­lăm pen­tru Dumnezeu, asu­mân­du-ne res­pon­sa­bi­li­tăți în lucra­rea lui Dumnezeu și la vre­mea potri­vi­tă Dumnezeu ne va răs­plăti toa­te aces­te neîn­sem­na­te efor­turi, decorân­du-ne pen­tru veșnicie.

Sabatul din 27 febru­a­rie 2021 va fi o zi de con­sa­cra­re, de rugă­ciu­ne, medi­ta­ție și post (pen­tru cei care pot face lucrul aces­ta), momen­te în care Îi putem pre­zen­ta lui Dumnezeu dorin­ța noas­tră de a ne înțe­le­ge misiu­nea, de a deve­ni refor­matori, de a‑L repre­zen­ta corect îna­in­tea oamenilor.

Duminică, 28 febru­a­rie 2021, se va strân­ge un dar spe­cial, care va fi folo­sit în sco­pul pro­mo­vă­rii acti­vi­tă­ți­lor pen­tru ti­neret din Uniunea Română.

Fie ca Dumnezeu să ne dea pute­re și dorin­ța sin­ce­ră de a lucra pen­tru pro­mo­va­rea cau­zei Sale în aceas­tă lume.

Descarcă în for­mat PDF