Părtășia cu frații noștri în locașurile de închinare

Stimați frați,

Suntem mul­țu­mi­tori lui Dumnezeu pen­tru gri­ja per­ma­nen­tă pe care o are față de noi, chiar dacă nu întot­dea­u­na înțe­le­gem pla­nu­ri­le Sale și moti­vul pen­tru care îngă­du­ie să vină anu­mi­te cir­cum­stan­țe în vie­ți­le noastre.

După o lun­gă peri­oa­dă de par­ți­a­lă izo­la­re și pri­va­re de drep­tul strân­ge­rii lao­lal­tă a mem­bri­lor și pri­e­te­ni­lor bise­ri­cii, sun­tem recu­nos­că­tori lui Dumnezeu că a îngă­du­it din nou să ne putem bucu­ra de păr­tă­șia cu fra­ții noș­tri în loca­șu­ri­le de închinare.

Vă rugăm să pre­țu­iți aceas­tă bine­cu­vân­ta­re și să par­ti­ci­pați la ser­vi­ci­i­le divi­ne orga­ni­za­te de bise­ri­ci­le din care faceți par­te. Asigurați-vă că res­pec­tați regu­li­le impu­se de auto­ri­tăți în ce pri­veș­te păs­tra­rea dis­tan­ței soci­a­le nece­sa­re, pur­ta­rea măș­ti­lor de pro­tec­ție în inte­ri­or, pre­cum și măsu­ri­le de igie­nă spe­ci­a­le pen­tru aceas­tă perioadă.
Ne rugăm la Dumnezeu să ne pro­te­je­ze în vre­mu­ri­le cri­ti­ce prin care tre­cem și să ne măreas­că încre­de­rea în aju­to­rul Său.

Frații voș­tri din Comitetul Evecutiv al Uniunii Române a Adventiștilor de Ziua a Șaptea — Mișcarea de Reformă

Atașăm mai jos

Regulile pri­vind acce­sul în lăca­șe­le de cult, dis­tan­ța mini­mă de sigu­ran­ță și măsuri sani­ta­re spe­ci­fi­ce pen­tru des­fă­șu­ra­rea acti­vi­tă­ți­lor reli­gi­oa­se, așa cum apar în ordi­nul Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne, din 17 06. 2020, publi­cat în Monitorul Oficial al României:

Reguli pri­vind acce­sul și des­fă­șu­ra­rea activităților

1. Accesul cre­din­cio­și­lor în lăca­șul de cult și în loca­ți­i­le unde se orga­ni­zea­ză slu­j­be și adu­nări reli­gi­oa­se se face ast­fel încât să fie asi­gu­ra­tă o supra­fa­ță de mini­mum 4 mp pen­tru fie­ca­re per­soa­nă și o dis­tan­ță de mini­mum 2 m între persoane.

2. La intra­rea în lăca­șul de cult sau în loca­ți­i­le unde se orga­ni­zea­ză slu­j­be și adu­nări reli­gi­oa­se, per­soa­ne­le sunt obli­ga­te să îți dez­in­fec­te­ze mâi­ni­le cu dez­in­fec­tant, pus la dis­po­zi­ție de orga­ni­za­to­rii eve­ni­men­tu­lui religios.

3. În inte­ri­o­rul lăca­șu­lui de cult și în loca­ți­i­le unde se orga­ni­zea­ză slu­j­be și adu­nări reli­gi­oa­se este obli­ga­to­rie pur­ta­rea măș­tii, ast­fel încât să aco­pe­re gura și nasul.

4. Accesul cre­din­cio­și­lor care, după efec­tu­a­rea tri­a­ju­lui obser­va­țio­nal, pre­zin­tă simp­to­me de infec­ție res­pi­ra­to­rie (tuse, stră­nut, rino­ree, tem­pe­ra­tu­ră), nu este permis.

5. Se vor pla­sa, la loc vizi­bil, anun­țuri scri­se pri­vind regu­li­le de igie­nă și dis­tan­ța­re fizi­că în lăca­șul de cult și în loca­ți­i­le unde se orga­ni­zea­ză slu­j­be și adu­nări religioase.

6. La acti­vi­tă­ți­le reli­gi­oa­se din inte­ri­o­rul loca­șu­lui de cult și din loca­ți­i­le unde se orga­ni­zea­ză slu­j­be, aco­lo unde este posi­bil, se orga­ni­zea­ză cir­cu­i­te sepa­ra­te de intra­re și ieși­re, sem­na­li­za­te explicit.

7. Slujbele ofi­ci­a­te de către per­so­na­lul de cult, în aer liber (în cur­tea lăca­șu­lui de cult), se des­fă­șoa­ră cu men­ți­ne­rea dis­tan­ței de 1,5 m între persoane.

8. Slujbele reli­gi­oa­se des­fă­șu­ra­te în cur­tea lăca­șu­ri­lor de cult, nu sunt con­si­de­ra­te adu­nări publice.

Măsuri sani­ta­re specifice

1. În cadrul ritu­a­lu­ri­lor reli­gi­oa­se în care se vor folo­si obiec­te de cult cu care cre­din­cio­șii intră în con­tact, aces­tea se dez­in­fec­tea­ză după fie­ca­re utilizare.
2. Se dez­in­fec­tea­ză peri­o­dic, o dată la 4 ore, obiec­te­le sau supra­fe­țe­le frec­vent atin­se (de exem­plu, mâne­re­le uși­lor, balus­tra­de, scaune).