„ Născut într‑o eră fatală” – Tabără națională de tineret

Dragi ti­neri, prin ha­rul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă in­vita să par­ti­ci­pați, la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZSMR, în peri­oada 29 Decembrie 2022 – 1 Ianuarie  2023 la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, sub ge­ne­ri­cul:  ”Născut într‑o eră fatală”.

                Motto:   „Nimeni să nu-ți dis­pre­țu­ias­că tine­re­țea, ci fii o pil­dă pen­tru cre­din­cioși: în vor­bi­re, în pur­ta­re, în dra­gos­te, în cre­din­ță, în cură­ție.” 1 Timotei 4:12

                ” Fac apel la tineri să ia sea­ma la căi­le lor și să schim­be cur­sul acțiu­nii lor îna­in­te de a fi prea târ­ziu. Unii din­tre voi vă mân­driți cu capa­ci­tă­ți­le voas­tre, dar cu cât sunt mai de valoa­re talan­ții încre­din­țați vouă spre păs­tra­re, cu atât mai mare va fi con­dam­na­rea voas­tră, dacă aces­te daruri ale ceru­lui sunt folo­si­te în slu­j­ba lui Satana. Dumnezeu poa­te lucra fără voi, dar voi nu puteți lucra fără Dumnezeu. Voi sun­teți cei care veți suferi fără Isus. Pentru unii tineri , porun­ci­le lui Dumnezeu sunt ca tufe­le de mără­cini și spini. Faptul că ei cunosc ade­vă­rul îi face să le fie greu să-și îngă­du­ie plă­ceri păcă­toa­se, pen­tru că nu își pot scoa­te de tot din min­te pre­ten­ți­i­le pe care le are Dumnezeu de la ei. Există un sim­țământ de neli­niș­te față de res­tric­ția ast­fel impu­să. Ei încear­că să sca­pe de acest glas doje­ni­tor, dar se pome­nesc că-și fac sin­guri rău, pro­vo­cân­du-și mul­te dureri. O, de-ar veni la Izvorul ape­lor vii mai îna­in­te de a fi întris­tat Duhul lui Dumnezeu pen­tru ulti­ma dată! ” 4 T 626

                Te in­vi­tăm cu toa­tă căl­dura la aceas­tă ta­bără unde vom putea să des­co­pe­rim cum să  tră­im în aceas­tă eră.  Ne  vom bu­cura de o păr­tă­șie spe­cială cu cei­la­lți par­ti­ci­panți sub călă­u­zi­rea lui Dumnezeu. Împreună cu noi va fi si secre­ta­rul Conferinței Generale, pas­to­rul  Liviu Tudoroiu. Să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să fie re­văr­sat într-un mod îm­bel­șu­gat în ca­drul aces­tei ta­bere și în via­ța ta, iar ini­ma fi­e­că­ruia să fie pre­gă­tită pen­tru a pri­mi cu bu­cu­rie me­sa­jul Cuvântului.                             

Din pro­gram:

 • Prezentări:

 — Opțiuni neli­mi­ta­te pen­tru o gene­ra­ție limitată;

- Când infa­tu­a­rea se trans­for­mă în panică;

- Jefuit de putere;

 • Grupuri de dis­cu­ții — wor­k­shop medi­cal, media si misionar;
 • Acțiune misio­na­ră;
 • Program de la­udă: Imnul ta­be­rei,  cân­tări, po­e­zii, experiențe;
 • Drumeții şi alte ac­ti­vi­tăţi re­cre­a­tive, în func­tie de con­di­ți­ile me­teo etc.

Dacă aveți vreo pro­pu­nere pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți organizatorilor.

Prețul ca­ză­rii și al me­sei pen­tru toa­tă peri­oa­da este următorul:

 • Între 4–7 ani — 240 lei;
 • Între 8–14 ani — 300 lei caza­re și masa;
 • Peste 15 ani — 360 lei caza­re și masa.
 • Fiecare par­ti­ci­pant va con­tri­bui cu 20 de lei pen­tru alte chel­tu­ieli nece­sa­re pen­tru aceas­tă întâlnire.

Pen­tru o ges­tio­na­re efi­cien­tă a ches­tiu­ni­lor ad­mi­nis­tra­tive, or­ga­ni­za­to­rii ta­be­rei vă re­co­mandă să achi­tați ba­nii în fe­lul următor:

 1. Jumătate din tota­lul sumei îi veți depu­ne când inten­țio­nați să faceți rezer­va­rea la urmă­to­rul cont bancar:

RO34BRDE080SV73846320800 — BRD — ASOC RELIG A ADVENTISTILOR DE ZIUA A SAPTEA-MISC DE REFORMA

 1. Restul îi veți achi­ta la sosi­rea în tabără.

                Detalii impor­tan­te:

 • Locurile de caza­re sunt limi­ta­te pen­tru aceas­tă tabă­ră și de ase­me­nea și pen­tru locul unde se vor des­fă­șu­ra pro­gra­me­le aces­tui eve­ni­ment. De ace­ea reco­man­dăm ca pen­tru înscri­e­re să ne con­tac­te­ze per­soa­ne­le tine­re. Va mul­țu­mim pen­tru înțelegere.
 • Pentru per­soa­ne­le care nu vor putea să par­ti­ci­pe cu noi la acest eve­ni­ment vom trans­mi­te live acest eve­ni­ment sau vor fi pos­ta­te pro­gra­me­le ulte­ri­or evenimentului.
 • Rezervarea va fi lua­tă în con­si­de­ra­re doar după ce se va achi­ta avan­sul în cont;
 • După 7 zile de când vă faceți rezer­va­rea și nu ați depus avan­sul în cont, se va anu­la din ofi­ciu înscri­e­rea pen­tru acest eveniment;
 • Cazarea se va face de joi 29 Decembrie 2022, înce­pând cu ore­le 13:00.

                Toți cei in­te­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și în­scri­ere în li­mita locuri­lor dis­po­ni­bile, la numă­rul de te­le­fon: 0767276582 – Cristian Paulescu , 0720100062 – Horia Ioniță.

De reti­nut:

Pentru buna des­fă­șu­rare a aces­tui eve­ni­ment, avem ne­voie de spri­ji­nul și co­la­bo­ra­rea dum­ne­a­voas­tră în toa­te as­pec­tele. De ace­ea cre­dem că re­gu­la­men­tul de mai jos ne va fi de fo­los tu­tu­ror și spe­răm ca fi­e­care par­ti­ci­pant să vină cu o ini­mă des­chisă și umi­lită îna­in­tea lui Dumnezeu, gata să pri­mească tot ce este bun. “Dar toa­te să se facă în chip cuvi­in­cios și cu rân­du­ia­lă.” 1 Corinteni 14:40

– Odată ajuns la ta­bără, fi­e­care par­ti­ci­pant va fi res­pec­tuos față de toți cei­lalți. Acest lu­cru pre­su­pune că toți să dor­mim la ora sta­bi­lită în pro­gram, să fim pre­zenți în sală cu 5–10 mi­nute îna­inte de în­ce­pe­rea ser­vi­ci­i­lor di­vine și să păs­trăm li­niș­tea atât pe co­ri­doare cât și în sală. Va fi in­ter­zisă pre­zența în altă ca­meră (de­cât cea în care s‑a fă­cut re­partiza­rea fi­e­căruia) după ora stin­ge­rii.

– Dorința noas­tră este ca ti­ne­rii pre­zenți să par­ti­cipe ac­tiv atât la ac­ti­vi­tă­țile or­ga­ni­zate în sală (pre­zentări, cer­curi de rugă­ciu­ne, dis­cu­ții pe ate­li­ere, pro­grame de la­udă, repe­ti­ții orches­tra și cor, etc.) cât și la ac­ti­vi­tă­țile re­cre­a­tive, ast­fel în­cât să ne pu­tem în­ca­dra în program.

– Înscrierea pen­tru pro­gra­mele de la­udă (cân­tări vo­cale sau in­stru­men­tale, po­e­zii) se pot face oda­tă cu înscri­e­rea la tabă­ră sau din pri­ma zi a ta­be­rei, de­o­a­rece do­rim să avem mo­mente de la­udă pen­tru sla­va lui Dumnezeu pe toa­tă pe­ri­oada ta­be­rei. Avem de ase­me­nea ru­gă­min­tea ca toți cei ce cân­tă la un in­stru­ment mu­zi­cal por­ta­bil, să le lu­ați cu voi de­o­a­rece va exis­ta o orches­tră a ta­be­rei, si se va acor­da un timp spe­cial pen­tru repetiții.

– Por­țile Campusului vor fi în­chise în­tre ore­le 00:00 – 6:00 pe toa­tă du­rata ta­be­rei.

– Îmbrăcă­min­tea pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui ta­be­rei să fie con­form cu prin­ci­pi­ile noas­tre de cre­dință, ba­zate pe re­co­man­dă­rile Bibliei și Spiritului Profetic.

– Este inter­zi­să păs­tra­rea sau uti­li­za­rea în  incin­ta Campusului a mate­ri­a­le­lor explo­zi­bi­le (petar­de, arti­fi­cii, etc)

– De ase­me­nea va fi inter­zi­să folo­si­rea sau păs­tra­rea în incin­ta Campusului a pro­du­se­lor ce con­țin : alco­ol, cofeină,tutun.

– Organizatorii împre­u­nă cu admi­nis­tra­ția cam­pu­su­lui își rezer­vă drep­tul de a lua anu­mi­te deci­zii, dacă o anu­mi­tă per­soa­nă în mod voit și repe­tat încal­că prin­ci­pi­i­le după care func­țio­nea­ză aceas­tă tabără.

– Nu în ul­ti­mul rând, vrem să vă amin­tim că oda­tă ce ați ales să par­ti­ci­pați la aceas­tă ta­bără v‑ați dat con­simțământul că sun­teți de acord să res­pectați aces­te punc­te mențio­nate mai sus și cu fap­tul că fi­e­care se va com­porta co­res­punzător pen­tru a avea o păr­tă­șie de­o­se­bită cu cei­lalți și cu Dumnezeu.

În pri­vința pro­gra­mu­lui vom re­veni şi cu alte deta­lii în timp util.

Vă aștep­tăm cu drag!