Inaungurare şi botez la Repedea (Maramureş), 12 august 2007

La 12 august 2007, a fost inau­gu­ra­tă o fru­moa­să casă de adu­na­re, în pito­reas­ca loca­li­ta­te Repedea din jude­țul Maramureș. Începută prin­tre pri­me­le case de adu­na­re din România, în 1990, dato­ri­tă a nenu­mă­ra­te pro­ble­me și pie­dici de natu­ră biro­cra­ti­că, ea a ajuns să fie fina­li­za­tă de abia acum. Însă aștep­ta­rea a meri­tat, pen­tru că de acum locu­i­to­rii din Repedea și împre­ju­ri­mi au un lăcaș de închi­na­re spa­ți­os și pri­mi­tor, clă­dit cu mul­tă miga­lă și bun gust, de fra­ții căro­ra Dumnezeu le‑a încu­nu­nat efor­tu­ri­le per­se­ve­ren­te prin bucu­ria din aceas­tă zi, pe care au împărtășit‑o și repre­zen­tanți ai Uniunii Române împre­u­nă cu fra­te­le Duraisamy Sureshkumar, pre­șe­din­te­le Conferinței Generale, care a ofi­ci­at cere­mo­n­ia de consacrare.
Și pen­tru ca bucu­ria să fie depli­nă, inau­gu­ra­rea a fost urma­tă de un botez al mai mul­tor per­soa­ne care au ales să-și pre­dea via­ța Domnului, și care au avut ast­fel în aceas­tă zi oca­zia de a se împăr­tăși pen­tru pri­ma oară din Cina Domnului împre­u­nă cu fra­ții lor.