Botez la Cluj, 23 august 2009

În 23 august 2009 a avut loc la Cluj un botez. Acesta s‑a ofi­ci­at în râul Someș, în zona comu­nei Florești. Programele reli­gi­oa­se, feli­ci­tă­ri­le celor mai tineri frați ai noș­tri, cât și masa fes­ti­vă, care mar­chea­ză fina­lul ori­că­rui eve­ni­ment impor­tant din via­ța comu­ni­tă­ții loca­le, s‑au ținut la sedi­ul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă, pe stra­da Teleorman nr. 27, din loca­li­ta­tea Cluj-Napoca. Au par­ti­ci­pat apro­xi­ma­tiv 100 de per­soa­ne din loca­li­tăți dife­ri­te, pri­e­te­ni și rude ale celor patru can­di­dați care s‑au bote­zat, împre­u­nă cu Biserica locală.

Bucuria noas­tră a fost depli­nă și spe­răm în con­ti­nu­a­re ca numă­rul repre­zen­tan­ți­lor lui Hristos pe pământ să fie într‑o rea­lă creștere!
Iată cuvin­te­le uno­ra din­tre cei care și-au pre­dat via­ța lui Dumnezeu în aceas­tă zi, cuvin­te care pot des­crie cel mai bine lucru­ri­le cu ade­vă­rat impor­tan­te în fața Cerului: 

„Am ales ca să‑L urmez pe Isus pen­tru că am expe­ri­men­tat impli­ca­rea Lui în via­ța mea. Dragostea Lui m‑a atras atât de mult, încât am hotă­rât sa‑L urmez și să închei acest legământ veș­nic cu El, pen­tru că „În nimeni altul nu este mân­tu­i­re: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oame­ni­lor, în care tre­bu­ie să fim mân­tu­iți.” Fapte 4:12 “

„Botezul meu a fost cel mai fru­mos cadou pe care Tatăl nos­tru Ceresc mi l‑a ofe­rit de ziua mea. Nebănuite sunt căi­le Domnului nostru…
‚Slăvit să fii, Tată Ceresc, pen­tru că la vâr­sta de 52 de ani mi-ai ară­tat calea spre lumi­nă și veș­ni­cie, mi-ai ară­tat ade­vă­rul în care tre­bu­ie să umblu și pe care să‑l cred. Iar acum, la 59 de ani, mi-ai aju­tat în deci­zia pe care am luat‑o, ca să fac legămân­tul sfânt cu Tine, care mă iubești atât de mult… Ajuta-mă, Tată Bun, ca aceas­tă dra­gos­te și lumi­nă să o duc în jurul meu la cei care încă nu Te cunosc. Lăudat să fii Tată, Fiul Tău și Duhul Tau Sfânt. Amin.’”

„Îți mul­țu­mim, Părinte Bun
Că ne arăți dru­mul cel bun,
Îti mul­țu­mim că ne iubești
Și pe cără­ri­le vie­ții ne ocrotești.
În iubi­rea Ta mare vrem să trăim
Și cu toții ca frați să fim.
Ne-aju­tă Tată cu‑a Ta bunătate
Să tră­im cu toți în dreptate
Credința‑n Tine scut să ne fie
Ea să ne-adu­că numai bucurie.
Slujitori buni să-Ți fim, Doamne, Ție,
Să ne-ntâl­nim cu Tine‑n Veșnicie!”

Au con­sem­nat:
fra­ții voș­tri din Cluj