Botez pe malul râului Teleorman, 9 august 2009

Duminică, 9 august, fra­ții din câm­pul Teleormanul de Nord, s‑au întâl­nit pe malul râu­lui Teleorman pen­tru a se bucu­ra împre­u­nă cu mar­to­rii nevă­zuți de deci­zia a trei tineri de a face legământ cu cerul. Într-un mediu natu­ral deo­se­bit s‑au auzit imnuri de lau­dă la adre­sa lui Dumnezeu, învă­ță­turi din Cuvântul sfânt și s‑a sim­țit o păr­tă­șie deo­se­bi­tă la care au luat par­te toți cei pre­zenți. Dorim ca Dumnezeu să bine­cu­vân­te­ze în mod deo­se­bit pe cei care s‑au hotă­rât să‑I slu­jeas­că Lui și aștep­tăm ca alții să le urmeze exem­plul, și împre­u­nă să par­ti­ci­păm la „bucu­ria veș­ni­că“ pe care cerul a pregătit‑o pen­tru cei credincioși.

A con­sem­nat Ionel Aria.