Devoțional 2023

Deși eve­ni­men­te­le se des­fă­șoa­ră apa­rent nor­mal și cur­sul vie­ții pare să decur­gă în mod obiș­nu­it, nede­vi­at din tra­iec­to­ria sa fireas­că, lumea se apro­pie de fina­lul ei, iar por­ți­le veș­ni­ci­ei încep să se între­va­dă trep­tat. Cu ochii cre­din­ței putem identifi­ca gri­ja pro­tec­toa­re a Tatălui nos­tru ceresc, Cel care ne‑a cre­at și ne sus­ți­ne, Cel care ține în frâu ele­men­te­le rău­lui pen­tru a nu se dez­lăn­țui încă în toa­tă furia lor.

Promisiunea că vom fi luați în curând Acasă ar tre­bui să fie astăzi mai pre­ți­oa­să ca ori­când pen­tru copi­ii lui Dumnezeu. Nu tre­bu­ie să ne lăsăm des­cu­ra­jați de ceea ce se întâm­plă în jur. Avem un Dumnezeu Atotputernic, un Părinte iubi­tor care veghea­ză fie­ca­re pas al vie­ții noas­tre și ține în pal­me între­gul uni­vers. Dacă nu ne‑a luat încă la El, este pen­tru că „are o înde­lun­gă răb­da­re” și doreș­te să sal­veze pe cât mai mulți.

Încercările care ne cople­șesc ade­sea sunt doar unel­te edu­cative prin inter­me­di­ul căro­ra putem fi aver­ti­zați, mus­trați, con­ști­en­ti­zați, deter­mi­nați să aler­găm la El cu cre­din­ță și să implo­răm ajutor.

Când am citit pen­tru pri­ma dată cuvin­te­le: „cine va răb­da până la sfâr­șit va fi mân­tu­it”, nu le-am înțe­les pe deplin însem­nătatea. În viziu­nea mea de atunci cre­deam că un om oda­tă sal­vat, nu poa­te întoar­ce spa­te­le daru­lui răs­cum­pă­ră­rii, prin urma­re sal­va­rea lui este sigură.

Astăzi încep să înțe­leg însem­nă­ta­tea con­di­ți­ei. Pretutindeni în jur se pot obser­va oameni care se potic­mesc, renun­ță la ve­chile pie­tre de hotar și sunt ten­tați să cre­a­dă ori­ce alt­ce­va, mai puțin ade­vă­rul. Și aceas­ta se întâm­plă în timp ce cred că ei au de fapt ade­vă­rul curat. În fața unui ase­me­nea tablou, real și trist în ace­lași timp, nu putem spu­ne decât: Doamne, aju­tă-ne să răb­dăm până la sfârșit!

Avem nevo­ie de cre­din­ță, avem nevo­ie de per­se­ve­ren­ță, de dis­cer­nământ pen­tru a putea rămâ­ne pe poziție.

Devoționalul pe care vi‑l pro­pun în acest an con­ți­ne dovezi ale dra­gos­tei nemăr­gi­ni­te a lui Dumnezeu, pro­be evi­den­te că El ne iubeș­te și ne vrea la Sine.

Dumnezeu să ne păs­tre­ze în sigu­ran­ță până când va veni să ne ia la Sine. Amin!

Editorii

Pentru a fi infor­mați cu pri­vi­re la fie­ca­re pos­ta­re vă invi­tăm sa vă abo­nați la cana­lul de YouTube — Devoțional

Devoțional 2023 PDF