Daruri materiale și daruri spirituale

Lucrarea misio­na­ră este mani­fes­ta­rea dra­gos­tei și a sim­pa­ti­ei față de lip­su­ri­le mate­ri­a­le a celor din jur cât si față de  sufe­rin­ța care exis­tă în lume.

Această a fost con­clu­zia la care au ajuns fra­ții din sudul Conferinţei Moldova când l‑a înce­pu­tul lunii decem­brie au deru­lat  pro­iec­tul misio­nar : ”Daruri mate­ri­a­le și daruri spi­ri­tu­a­le”. Au fost viza­te 2 loca­li­tăți în zone­le albe ale con­fe­rin­ței : una în jude­țul Galați, alta în jude­țul Bacău. Datorită gene­ro­zi­tă­ții unor  frați s‑au făcut pes­te 650 de pache­te cu ali­men­te care con­ți­neau și ade­vă­rul  pre­zent al tim­pu­lui nos­tru și au fost dis­tri­bu­i­te în mod volun­tar  de cei care  ne-au dove­dit că își iubesc aproapele.

Primele impre­sii  după doua zile: lip­suri pe care nu ni le-am putut ima­gi­na , sufe­rin­ță mul­tă, puți­nă cunoș­tin­ță des­pre Dumnezeu. Așa că ne-am hotă­rât să reve­nim și să avem în aten­ție câte­va cazuri mai spe­ci­a­le. Am adus zâm­be­tul pe fețe­le unor oameni săraci prin dăru­i­rea altor ali­men­te de bază și .. … mult  zgo­mot. Da, zgo­mo­tul făcut de o dru­j­ba care  a tăcut  doar l‑a lăsa­rea serii când ulti­mul lemn din gos­po­dă­ria unui băr­bat para­li­zat a fost tăi­at și bucu­ria că lec­țiu­nea sco­lii de sabat pen­tru cei mici și biblia au fost accep­ta­te într-un cămin cu 6 copii.

Dumnezeu să bine­cu­vân­te­ze lucra­rea aceas­ta și să ne ofe­re în con­ti­nu­a­re oca­zii în care să avem expe­rien­țe fru­moa­se  cu el.

Pentru mai mul­te foto­gra­fii, cli­ck pe imagine!15778352_1219893241431587_1488284848_o