„Copii de caracter” — Apel

Dragi frați din Uniunea Română.

Vă salu­tăm cu mul­tă pace și Domnul să fie lău­dat pen­tru că ne‑a ales pen­tru a slu­jii în lucra­rea de evan­ghe­li­za­re a lumii. Mulțumiri fie adu­se lui Dumnezeu fiind­că ne poar­tă în carul său de biruință.

Dorim să vă trans­mi­tem prin aceas­tă scri­soa­re câte­va infor­ma­ții des­pre acti­vi­ta­tea Centrului edu­ca­țio­nal „Copii de carac­ter” din ora­șul Făgăraș(România) și o soli­ci­ta­re pen­tru buna des­fă­șu­ra­re a aces­te­ia în continuare.

„Dumnezeu i‑a înzes­trat pe oameni cu pute­rea de a lumi­na întrea­ga lume. El le‑a dăru­it apti­tu­dini care îi fac să fie capa­bili de a înde­plini o lucra­re extin­să, ce va cuprin­de pămân­tul. În toa­te păr­ți­le lumii tre­bu­ie să fie înfi­in­ța­te sana­to­rii, școli, tipo­gra­fii și dife­ri­te instituții.

Se poa­te face mult mai mult pen­tru mân­tu­i­rea și edu­ca­ția copi­i­lor celor care, în pre­zent, nu pot să ple­ce din ora­șe. Aceasta este o pro­ble­mă dem­nă de cele mai sus­ți­nu­te efor­turi din par­tea noas­tră. Biserica tre­bu­ie să înfi­in­țe­ze școli pen­tru copi­ii din oraș.”E.v.z 119

Cum am înce­put acti­vi­ta­tea Centrului edu­ca­țio­nal „Copii de carac­ter” Făgăraș?

În toam­na anu­lui 2018 câți­va frați tineri din comu­ni­ta­tea Făgăraș, în urma stu­di­u­lui și a rugă­ciu­nii am decis înce­pe­rea unei acti­vi­tăți pen­tru copi­ii din oraș cu vâr­ste între 2–6 ani(o mică grădiniță).

În urma dis­cu­ți­i­lor cu con­du­ce­rea con­fe­rin­ței și a uniu­nii româ­ne s‑a hotă­rât dema­ra­rea pro­iec­tu­lui prin ame­na­ja­rea unui mic spa­țiu în clă­di­rea Uniunii Române. Lunile ce au urmat au fost încăr­ca­te cu lucru fizic și cu auto­ri­zări pen­tru acest pro­iect. Domnul a lucrat în chip minu­nat și am pri­mit avi­ze­le de la auto­ri­tăți și banii nece­sari (majo­ri­ta­tea din dona­ții) pen­tru ame­na­ja­rea spa­ți­u­lui, iar în sep­tem­brie 2019 totul era fina­li­zat și s‑a putut înce­pe activitatea.

Am por­nit aceas­tă acti­vi­ta­te având două edu­ca­toa­re anga­ja­te și 12 copii înscriși la acti­vi­tă­ți­le zilnice.

Numărul de copii înscriși au fost pes­te esti­ma­rea noas­tră ceea ce a pro­dus  bucu­rie în ini­mi­le noas­tre, și ne‑a încu­ra­jat la înce­put de drum.

Cu tre­ce­rea tim­pu­lui fami­lii din oraș au aflat des­pre aceas­tă acti­vi­ta­te și au înce­put să ne con­tac­te­ze pen­tru a‑și înscrie copi­la­șii la noi. Din cau­za spa­ți­u­lui nu am putut să pri­mim mai mulți copii.

In urma dis­cu­ți­i­lor cu Uniunea Română am hotă­rât extin­de­rea spa­ți­u­lui cu două came­re. Acestea au fost ame­na­ja­te, iar în toam­na anu­lui 2020 s‑a înce­put acti­vi­ta­tea cu 24 de copii( am avut mai mul­te soli­ci­tări dar nu am putut din cau­za spațiului).

Observăm cum Domnul lucrea­ză la ini­ma copi­la­și­lor și putem spu­ne cu bucu­rie că avem expe­rien­țe fru­moa­se. Comportamentul copi­i­lor se schim­bă atunci când sunt edu­cați în teme­re de Dumnezeu.

Spunem Eben-Ezer și cre­dem că El va lucra și mai depar­te în dezvol­ta­rea aces­tei lucrări minu­na­te de edu­ca­re a copi­la­și­lor pen­tru o via­ță fără sfâr­șit. Proverbe 22.6 spu­ne: „Învață pe copil calea pe care să o urmeze și când va îmbă­trâni nu se va aba­te de la ea”.

Cum se des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea la Centrul educațional?

Programul este de la 8.00 la 16.00. Avem acti­vi­tăți  în inte­ri­or și acti­vi­tăți în aer liber. La ami­a­ză se ser­veș­te prân­zul iar apoi copi­ii sunt puși la somn.

În pre­zent avem trei edu­ca­toa­re anga­ja­te și o soră care se ocu­pă de cură­țe­nie. Activitatea se des­fă­șoa­ră cu 24 de copii cu vâr­sta între 2 și 6 ani majo­ri­ta­tea din afa­ra bise­ri­cii noastre(3 din biserică).

Plan pen­tru vii­to­rul apro­pi­at. Ce ne dorim?

Timpul în care tră­im este un timp difi­cil dar tre­bu­ie să lucrăm pen­tru ca oame­nii să cunoas­că Evanghelia și că Isus vine în curând.

În momen­tul de față avem mul­te soli­ci­tări, mai mul­te decât ne per­mi­te spa­ți­ul, ceea ce ne face să acțio­năm. Discutând cu fra­ții din con­si­li­ul Uniunii Române nu am găsit o altă posi­bi­li­ta­te de extin­de­re a spa­ți­u­lui, decât să cum­pă­răm un teren de apro­xi­ma­tiv 2600 mp într‑o zonă liniș­ti­tă pe mar­gi­nea Făgărașului  unde am putea să ne deru­lăm pro­iec­tul. Ne dorim cum­pă­ra­rea lui și înce­pe­rea acte­lor de con­struc­ție și a con­struc­ți­ei cât de repe­de posi­bil. Suma strân­să până în pre­zent aco­pe­ră cam jumă­ta­te din suma tota­lă a tere­nu­lui dea­ce­ea avem nevo­ie de per­soa­ne care să dăru­ias­că pen­tru cum­pă­ra­rea lui.

Apelăm la frați și pri­e­te­ni să sus­ți­nă acest pro­iect inves­tind  sume mici  sau mari, con­vinși că Domnul  vă  va binecuvânta.

„Rugați-vă în cre­din­ță; Dumnezeu va des­chi­de căi — Unii pot între­ba: “Cum pot fi înfi­in­ța­te aces­te școli?” Noi nu sun­tem un popor bogat dar dacă ne rugăm în cre­din­ță și lăsăm pe Domnul să lucre­ze pen­tru noi, El ne va des­chi­de căi să înte­me­iem școli mici…” Îndrumarea copilului

„ Frați și surori, ce veți face ca să aju­tați la con­stru­i­rea unei școli? Credem că fie­ca­re va vedea ca un pri­vi­le­giu și o bine­cu­vân­ta­re să avem aceas­tă școa­lă. Să fim prinși de spi­ri­tul lucră­rii, spu­nând: Ne vom ridi­ca și vom con­strui. Dacă ne vom apu­ca uniți de lucru, vom avea în curând o școa­lă în care copi­ii noș­tri vor învă­ța zi de zi calea Domnului. Pe măsu­ră ce facem tot ce putem mai bine, bine­cu­vân­ta­rea lui Dumnezeu va veni asu­pra noas­tră. Nu ne vom ridi­ca să con­struim? ”— (Manuscript 100, )

Pentru deta­lii puteți suna la 0727300723 Cristian Radoiaș

Conturi în care puteți dona cu spe­ci­fi­ca­ția pen­tru cen­trul educațional.

Asoc Relig a Adventistilor De Ziua Saptea-Mi Sc De Reforma , IBAN: RO74BRDE080SV18842640800, in  RON, B.R.D. — G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

Asoc Relig a Adventistilor De Ziua Saptea-Mi Sc De Reforma , IBAN: RO82BRDE080SV18842480800, in  EUR, B.R.D. — G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

Asoc Relig a Adventistilor De Ziua Saptea-Mi Sc De Reforma , IBAN: RO38BRDE080SV57569640800, in  USD, B.R.D. — G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

Echipa aso­ci­a­ți­ei Centrului edu­ca­țio­nal și Uniunea Română vă mul­țu­meș­te anticipat.