Convenția internațională a tineretului 2021

După mult timp, în sfâr­șit, Austria găz­du­ieș­te urmă­toa­rea Convenție inter­națio­na­lă pen­tru tineret.

 

Suntem încân­tați să  anun­țăm câte­va  actu­a­li­zări cu pri­vi­re la Convenția inter­națio­na­lă pen­tru tine­ret pla­ni­fi­ca­tă de mult timp. După o întâr­zi­e­re din cau­za pan­de­mi­ei, sun­tem bucu­roși să anun­țăm acum că IYC 2021 va avea loc, dar cu date noi. Având în vede­re cir­cum­stan­țe­le actu­a­le  , a tre­bu­it să redu­cem dura­ta con­fe­rin­ței la jumă­ta­te din dura­ta ini­ția­lă,   ast­fel încât noi­le date sunt acum 4–8 august 2021.

Ținând cont de măsu­ri­le Covid aus­trie­ce, spe­răm la un timp bine­cu­vân­tat și fru­mos împre­u­nă. Vă rugăm să vă înre­gis­trați cât mai curând posi­bil, dar îna­in­te  de 20 iunie 2021, deo­a­re­ce exis­tă locuri limi­ta­te dis­po­ni­bi­le din cau­za regle­men­tă­ri­lor Covid  . Să ne rugăm ca IYC 2021 să fie o bine­cu­vân­ta­re pen­tru toți  participanții .