Principalele activităţi programate la Campus pentru viitorul apropiat:

Până în luna decem­brie, inclu­siv, la Campus se vor orga­ni­za pen­tru cei dori­tori seju­ruri de odih­nă, refa­ce­re și/sau dez­in­to­xi­ca­re, înso­ți­te de cur­suri de instru­i­re în arta culi­na­ră și „dez­in­to­xi­ca­re” spi­ri­tu­a­lă, în func­ție de numă­rul și opțiu­ni­le par­ti­ci­pan­ți­lor, pro­gra­mul putând fi fle­xi­bil, înce­pând de la inter­va­le de 3–4 zile, și până la 1 săp­tămâ­nă sau 10 zile.

Între 23–28 octom­brie va fi orga­ni­za­tă o tabă­ră de copii șco­lari, până la cla­sa a IV, care va inclu­de, prin­tre alte­le, cur­suri inten­si­ve de lim­ba engle­ză și ini­ți­e­re în uti­li­za­rea calculatorului.

În wee­ken­dul din 11–13 noiem­brie se va orga­ni­za o tabă­ră de tine­ret, des­ti­na­tă în prin­ci­pal, dar nu exclu­siv, tine­ri­lor din Conferința Ardealul de Sud. Și alți tineri dori­tori din alte con­fe­rin­țe sunt bine­ve­niți să se înscrie în vede­rea par­ti­ci­pă­rii, urmând instruc­țiu­ni­le pre­zen­ta­te pen­tru aceasta.

Începând de mier­curi, 30 noiem­brie, până dumi­ni­că, 4 decem­brie, va fi orga­ni­zat un alt curs de nutri­ție și dezintoxicare.

Programul din vacan­ța de Crăciun se va des­fă­șu­ra de vineri, 23 decem­brie, până marți, 27 decem­brie și‑l va avea ca invi­tat prin­ci­pal pe Directorul Departamentului de Tineret al CG, David Zic.

Între 27–30 decem­brie va fi orga­ni­zat un curs de fami­lie și con­si­li­e­re pre- și post-maritală.

Programul de anul nou, se va des­fă­șu­ra de vineri, 30 decem­brie 2011, până luni, 2 ianu­a­rie 2012.

Pentru infor­ma­ții supli­men­ta­re și rezer­vări, vă aștep­tăm să ne con­tac­tați tele­fo­nic la 0727300710 sau pe e‑mail la .