Adunare de tineret în Ardealul de Sud, 12–14 noiembrie 2010

Departamentul pen­tru tine­ret al Conferinței Ardealul de Sud vă invi­tă să par­ti­ci­pați la întru­ni­rea pen­tru tine­ret care va fi orga­ni­za­tă în peri­oa­da 12–14 noiem­brie 2010 la sedi­ul Uniunii din Făgăraș.

Cazarea se va face tot la sedi­ul Uniunii, vineri 12 noiem­brie, între ore­le 15.30–16.30, iar pro­gra­mul va înce­pe la ore­le 16:45.
Servirea mesei se va face pe cont pro­priu, Uniunea punând la dis­po­zi­ție sala de mese.

Programul tabe­rei pre­cum și regu­la­men­tul aces­te­ia vor fi înmâ­na­te par­ti­ci­pan­ți­lor la sosire.

Pentru infor­ma­ții supli­men­ta­re vă aștep­tăm să ne con­tac­tați la tele­fo­nul 0727–300710.

Vă aștep­tăm cu drag!