Ca frunzele toamna

Departamentul de Colportaj al Conferinţei Generale a pro­gra­mat zile­le de 26–29 iunie 2019 ca un timp pen­tru a pro­mo­va lucra­rea vita­lă a col­por­ta­ju­lui, cu un set de pre­le­geri spe­ci­a­le şi o zi de lucra­re de col­por­taj din uşă în uşă, dumi­ni­ca din 30 iunie. Te rugăm, ală­tu­ră-te bise­ri­cii din întrea­ga lume în reîn­vi­o­ra­rea lucră­rii care a rezis­tat de‑a lun­gul vre­mii şi care a aju­tat bise­ri­cii noas­tre să devi­nă o miş­ca­re mondi­a­lă. Vă încu­ra­jăm să vă strân­geţi lao­lal­tă, de ase­me­nea, pen­tru o sea­ră de lau­dă, dumi­ni­că 30 iunie 2019, pen­tru a împăr­tă­şi expe­rienţe­le pe care le-aţi făcut de‑a lun­gul zilei.

 Descarcă pre­le­ge­rea în for­mat PDF